Dr. Zhiwei Hu

Addresse: Max Planck Institute für Chemische Physik fester Stoffe
Nöthnitzer Straße 40
01187 Dresden, Germany
E-Mail: Zhiwei.Hu(at)cpfs.mpg.de
Telefon: +49-(0)351-46464209
Raum: B2.4.23
https://scholar.google.de/citations?user=PK6wVfMAAAAJ&hl=de


 

Publications

2020

 • 237. Jing Zhou, Linjuan Zhang,* Yu-Cheng Huang, Chung-Li Dong, Hong-Ji Lin, Chien-Te Chen, L. H. Tjeng, and Zhiwei Hu*
  Voltage- and time-dependent valence state transition in cobalt oxide catalysts during the oxygen evolution reaction
  Nat. Commun. 11, 1984 (2020)
 • 236. Miao Han, Junyu Jiao, Zepeng Liu, Xi Shen, Qinghua Zhang, Hong-Ji Lin, Chien-Te Chen, Qingyu Kong, Wei Kong Pang, Zaiping Guo, Richeng Yu, Lin Gu, Zhiwei Hu, Zhaoxiang Wang,* and Liquan Chen
  Eliminating Transition Metal Migration and Anionic Redox to Understand Voltage Hysteresis of Lithium-Rich Layered Oxides
  Adv. Energy Mater. 10, 1903634 (2020)
 • 235. Liu, Zhehong; Sakai, Yuki; Yang, Junye; Li, Wenmin; Liu, Ying; Ye, Xubin; Qin, Shijun; Chen, Jinming; Agrestini, Stefano; Chen, Kai; Liao, Sheng-Chieh; Haw, Shu-Chih; Baudelet, François; Ishii, Hirofumi; Nishikubo, Takumi; Ishizaki, Hayato; Yamamoto, Tatsuru; Pan, Zhao; Fukuda, Masayuki; Ohashi, Kotaro; Matsuno, Kana; Machida, Akihiko; Watanuki, Tetsu; Kawaguchi, Saori; Arevalo-Lopez, Angel; Jin, Changqing; Hu, Zhiwei; Attfield, J.; Azuma, Masaki; Long, Youwen
  Sequential Spin State Transition and Intermetallic Charge Transfer in PbCoO3
  JACS 139, 4574 (2020)
 • 234. Shiyong Chu, Daqin Guan, Hainan Sun, Liangshuang Fei, Zhiwei Hu, Hong-Ji Lin, Shih-Chang Weng, Chien-Te Chen, Ran Ran, Wei Zhou,* and Zongping Shao*
  Fast cation exchange of layered sodium transition metal oxides for boosting oxygen evolution activity and enhancing durability
  J. Mater. Chem. A xxx, xxx (2020)
 • 233. Hainan Sun, Bin Hu, Daqin Guan, Zhiwei Hu, Liangshuang Fei, Mengran Li, Vanessa K. Peterson, Hong-Ji Lin, Chien-Te Chen, Ran Ran, Wei Zhou,* and Zongping Shao
  Bulk and surface properties regulation of single/double perovskites to realize enhanced oxygen evolution reactivity
  ChemSusChem xxx, xxx (2020)
 • 232. Yinlong Zhu,* Qian Lin, Zhiwei Hu, Yubo Chen, Yichun Yin, Hassan A. Tahini, Hong-Ji Lin, Chien-Te Chen, Xiwang Zhang, Zongping Shao, and Huanting Wang*
  Self-assembled Ruddlesden-Popper/perovskite hybrid with lattice-oxygen activation as a superior oxygen evolution electrocatalyst
  Small 2001204 (2020)
 • 231. Yuxuan Liu, Zhehong Liu, Zhi Li, Shijun Qin, Xubin Ye, Xudong Shen, Bowen Zhou, Guanghui Zhou,* Stefano Agrestini, Manuel Valvidares, Hari Babu Vasili, Zhiwei Hu, and Youwen Long*
  Multiple magnetic transitions and electrical transport transformation of a BaFeO3 cubic perovskite single crystal
  Phys. Rev. B 101, 144421 (2020)
 • 230. Yangyang Huang, Zichao Yan, Wei Luo,* Zhiwei Hu, Ganxiong Liu, Lulu Zhang, Xuelin Yang, Mingyang Ou, Wenjian Liu, Liqiang Huang, Hongji Lin, Chien-Te Chen, Jiahua Luo, Sa Li, Jiantao Han, Shulei Chou,* and Yunhui Huang*
  Vitalization of P2-Na2/3Ni1/3Mn2/3O2 at high-voltage cyclability via combined structural modulation for sodium-ion batteries
  Energy Storage Materials xxx, xxx (2020)
 • 229. L. Bergmann, P. During, S. Agrestini, A. Efimenko, S. -C. Liao, Z. Hu, P. Gargiani, C. -J. Choi, H. Baik, D. -S. Park, K. Dorr, and A. D. Rata
  Growth-sequence-dependent interface magnetism of SrIrO3-La0.7Sr0.3MnO3
  AIP Advances 10, 035132 (2020)
 • 228. Jun Zhang, Lei Duan, Zhe Wang, Xiancheng Wang,* Jianfa Zhao, Meiling Jin, Wenmin Li, Changling Zhang, Lipeng Cao, Zheng Deng, Zhiwei Hu, Stefano Agrestini, Manuel Valvidares, Hong-Ji Lin, Chien-Te Chen, Jinlong Zhu,* and Changqin Jin*
  The Synthesis of a Quasi-one-dimensional iron-based telluride with antiferromagnetic chains and a spin glass state
  Inorg. Chem. 59, 5377 (2020)
 • 227. Yangkun He, Gerhard H. Fecher,* Johannes Kroder, Horst Borrmann, Xiao Wang, Lunyong Zhang, Chang-Yang Kuo, Cheng-En Liu, Chien-Te Chen, Kai Chen, Fadi Choueikani, Philippe Ohresser, Arata Tanaka, Zhiwei Hu, and Claudia Felser
  Easy-cone magnetic structure in (Cr0.9B0.1)Te
  Appl. Phys. Lett. 116, 102404 (2020)
 • 226. Yinlong Zhu, Hassan A. Tahini, Zhiwei Hu, Yichun Yin, Qian Lin, Hainan Sun, Yijun Zhong, Yubo Chen, Feifei Zhang, Hong-Ji Lin, Chien-Te Chen, Wei Zhou, Xiwang Zhang, Sean C. Smith, Zongping Shao, and Huanting Wang
  Boosting oxygen evolution reaction by activation of lattice-oxygen sites in layered Ruddlesden-Popper oxide
  EcoMat. , (2020)
 • 225. Bowen Zhou, Shijun Qin, Teng Ma, Xubin Ye, Jia Guo, Xiaohui Yu, Hong-Ji Lin, Chien-Te Chen, Zhiwei Hu, Liu-Hao Tjeng, Guanghui Zhou, Cheng Dong, and Youwen Long*
  High-pressure synthesis of two polymorphic HgMnO3 phases and distinct magnetism from 2D to 3D
  Inorg. Chem. 59, 3887 (2020)
 • 224. Q. Lin, Y. Zhu, Z. Hu, Y. Yin, H.J. Lin, C.T Chen, X. Zhang, Z. Shao and H. Wang,
  Boosting oxygen evolution catalytic performance of perovskites via optimizing calcination temperature
  J.Mater.Chem. A, 41, xx (2020)
 • 223. Sanzhao Song, Jing Zhou, Jian Sun, Shiyu Zhang, Xiao Lin, Zhiwei Hu, Jun Hu, Linjuan Zhang, Jian-Qiang Wang
  Understanding the origin of high oxygen evolution reaction activity in the high Sr-doped perovskite
  Chinese Journal of Catalysis, 41, 529 (2020)

  2019

  • 222. Yinlong Zhu, Hassan A. Tahini, Zhiwei Hu, Jie Dai, Yubo Chen, Hainan Sun, Wei Zhou*, Meilin Liu, Sean C. Smith, Huanting Wang & Zongping Shao
   Unusual synergistic effect in layered Ruddlesden ? Popper oxide enables ultrafast hydrogen evolution
   Nature Communications, 10:149(2019),
  • 221.W.M. Li, J.F. Zhao, L.P. Cao, Z. Hu, Q.Z. Huang, X.C. Wang, Y. Liu, G.Q. Zhao, J. Zhang, Q.Q. Liu, R.Z. Yu, Y.W. Long, H. Wu, H.J. Lin, C.T. Chen, Z. Li, Z.Z.Gong, Z.Guguchia,J.S. Kim, G. R.Stewart,Y.J. Uemura. S.Uchida, C.Q Jin,
   A cuprate superconductor with unconventional features,
   PNAS 116 ,12156 (2019)
  • 220.W.M. Li, J.F. Zhao, L.P. Cao, Z. Hu, Q.Z. Huang, X.C. Wang, Y. Liu, G.Q. Zhao, J. Zhang, Q.Q. Liu, R.Z. Yu, Y.W. Long, H. Wu, H.J. Lin, C.T. Chen, Z. Li, Z.Z.Gong, Z.Guguchia,J.S. Kim, G. R.Stewart,Y.J. Uemura. S.Uchida, C.Q Jin,
   Superconductivity in a new type of copper oxide,
   PNAS 116 ,18166 (2019)
  • 219.Yinlong Zhu, Hassan A. Tahini, Zhiwei Hu, Zhi-Gang Chen, Wei Zhou, Alexander C. Komarek, Qian Lin, Hong-Ji Jin, Chien-Te Chen, M.T. Fernández-Díaz, Sean C. Smith, Huanting Wang, Meilin Liu, Zongping Shao
   Boosting oxygen evolution reaction by creating both metal ion and lattice-oxygen active sites in a complex oxide,
   Adv. Mater. 1900883 ,(2019)
  • 218.Gao Chen, Yanping Zhu, Hao Ming Chen, Zhiwei Hu, Sung-Fu Hung, Nana Ma, Jie Dai, Hong-Ji Lin, Chien-Te Chen, Wei Zhou and Zongping Shao
   An amorphous nickel-iron-based electrocatalyst with unusual local structures for ultrafast oxygen evolution reaction,
   Adv. Mater. 1905025 ,(2019)
  • 217. Shuai Liu, Zepeng Liu, Xi Shen, Xuelong Wang, Sheng-Chieh Liao, Richeng Yu, Zhaoxiang Wang, Zhiwei Hu, Chien-Te Chen, Xiqian Yu, Xiao-Qing Yang, Liquan Chen,
   Li-Ti Cation Mixing Enhanced Structural and Performance Stability of Li-rich Layered Oxide,
   Adv. Energy Mater. 11901530,(2019)
  • 216. Daqin Guan, Jing Zhou, Zhiwei Hu,* Wei Zhou, Xiaomin Xu, Yijun Zhong, Bo Liu, Yuhui Chen, Meigui Xu, Hong-Ji Lin, Chien-Te Chen, Jian-Qiang Wang, and Zongping Shao,
   Searching General Sufficient-and-Necessary Conditions for Ultrafast Hydrogen-Evolving Electrocatalysis,
   Adv. Funct. Mater. 3, 084408(2019)
  • 215.Di Lu, Gaojie Xu, Zhiwei Hu, Zili Cui, Xiao Wang, Jiedong Li, Lang Huang, Xiaofan Du, Yantao Wang, Jun Ma, Xiaolan Lu,* Hong-Ji Lin, Chien-Te Chen, Agustinus Agung Nugroho, Liu Hao Tjeng, and Guanglei Cui,
   Deciphering the Interface of a High-Voltage (5 V-Class) Li-Ion Battery Containing Additive-Assisted Sulfolane-Based Electrolyte,
   Small methods 3, 1900546 (2019)
  • 214.Hainan Sun, Xiaomin Xu, Zhiwei Hu, Liu Hao Tjeng, Jie Zhao, Qin Zhang, Hong-Ji Lin, Ting-Shan Chan, Chien-Te Chen, Wei Zhou, and Zongping Shao,
   Boosting oxygen evolution reaction activity of perovskite through introducing multi-elements synergy and building ordered structure,
   J.Mater.Chem. A 6, 9854 (2019)
  • 213.Hainan Sun, Zhiwei Hu, Xiaomin Xu, Juan He, Jie Dai, Hong-Ji Lin, Ting-Shan Chan, Chien-Te Chen, Liu Hao Tjeng, Wei Zhou, and Zongping Shao,
   Ternary Phase Diagram-Facilitated Rapid Screening of Double Perovskites As Electrocatalysts for the Oxygen Evolution Reaction,
   Chem. Mat. 31, 15, 5919 (2019)
  • 212 W. M. LiJ. F. ZhaoL. P. CaoZ. HuQ. Z. HuangX. C. WangR. Z. YuY. W. LongH. WuH. J. LinC. T. ChenZ. Z. GongZ. GuguchiaJ. S. KimG. R. StewartY. J. UemuraS. UchidaC. Q. Jin,
   The Unconventional Copper Oxide Superconductor with Conventional Constitution,
   Journal of Superconductivity and Novel Magnetism s10948-019-05302-6, (2019)
  • 211 Lei Gao, Xiao Wang, Xubin Ye, Weipeng Wang, Zhehong Liu, Shijun Qin, Zhiwei Hu, Hong-Ji Lin, Shih-Chang Weng, Chien-Te Chen, Philippe Ohresser, Francois Baudelet, Richeng Yu, Changqing Jin, Youwen Long,
   Near room-temperature ferrimagnetic ordering in a B-site disordered 3d-5d hybridized quadruple perovskite oxide CaCu3Mn2Os2O12,
   Inorg. Chem. 58, 15529 (2019)
  • 210. Y.Y. Chin, Z.Hu, H.-J. Lin, S. Agrestini, J. Weinen, C. Martin, S. H´ebert, A. Maignan, A. Tanaka, J. C. Cezar, N. B. Brookes, Y.-F. Liao, K.-D. Tsuei, C. T. Chen, D. I. Khomskii, and L. H. Tjeng, 
   Spin-orbit coupling and crystal-?eld distortions for a low-spin 3d 5 state in BaCoO3,
   Phys. Rev. B 100,250139 (2019)
  • 209. S. Agrestini, K. Chen, C.-Y. Kuo, L. Zhao, H.-J. Lin, C.-T. Chen, A. Rogalev, P. Ohresser, T.-S. Chan, S.-C. Weng, G. Auffermann, A. Völzke, A. C. Komarek, K. Yamaura, M. W. Haverkort, Z. Hu, and L. H. Tjeng, 
   Nature of the magnetism of iridium in the double perovskite Sr2CoIrO6,
   Phys. Rev. B 100,014443 (2019)
  • 208.K. Chen, F. Baudelet, Y. Mijiti, L. Nataf, A. Di Cicco, Z. Hu, S. Agrestini, A. C. Komarek, M. Sougrati, J. Haines, J. Rouquette, Q. Kong, and T.-C. Weng, 
   Revisiting the Phase Transition of Magnetite under Pressure,
   J. Phys. Chem. C 123,21114 (2019)
  • 207. Jia Guo, Xubin Ye, Zhehong Liu, Weipeng Wang, Shijun Qin, Bowen Zhou, Zhiwei Hu, Hong-Ji Lin, Chien-Te Chen, Richeng Yu, Liu Hao Tjeng, and Youwen Long,
   High-pressure synthesis of A-site ordered perovskite CaMn3(Fe3Mn)O12 and sequential long-range antiferromagnetic ordering and spin glass transition,
   Journal of Solid State Chemistry 278,120921(2019)
  • 206. Hai L. Feng, Madhav Prasad Ghimire, Zhiwei Hu, Sheng-Chieh Liao, Stefano Agrestini, Jie Chen, Yahua Yuan, Yoshitaka Matsushita, Yoshihiro Tsujimoto, Yoshio Katsuya, Masahiko Tanaka, Hong-Ji Lin, Chien-Te Chen, Shih-Chang Weng, Manuel Valvidares, Kai Chen, Francois Baudelet, Arata Tanaka, Martha Greenblatt, Liu Hao Tjeng, and Kazunari Yamaura,
   Room-temperature ferrimagnetism of anti-site-disordered Ca2MnOsO6,
   Phys. Rev. Mater 3, 124404 (2019)
  • 205. H. Guo, Z. W. Li, S. Sakong, A. Piovano, W. Schmidt, M. Sprung, J.Strempfer, S. Francoual, Z. Hu, H. L. Lin, C. T. Chen, and A. C. Komarek, 
   Suppression of the outwards dispersing branches in hour-glass magnetic spectra induced by nano phase separation in La2-xSrxCoO4,
   Phys. Rev. B 99, 075110 (2019)
  • 204. S. W. Lee, H. Guo, L. Zhao, 1 Z. Hu, T. Mueller, H. J. Lin, C. T. Chen, G. Ryu, L. H. Tjeng, and A. C. Komarek,
   Cu 2 MSiO 5 (M = Co , Ni): A new silicate material with chains of Cu and M ions,
   Phys. Rev. Mater. 1900704, (2019)
  • 203. L. Zhao, C. Dalton, S.-C. Liao, Z. Hu, H.-J. Lin, C.-T. Chen and A. C. Komarek,
   Cu 2 MSiO 5 (M = Co , Ni): Single crystal growth and physical properties of dolerophanite single crystals,
   Phys. Rev. Mater. 3, 124403 (2019)
  • 202. G. Ryu, Z. Hu, C. F. Chang, C. Y. Kuo, G. D. Shin, H. J. Lin, C. T. Chen, L. H. Tjeng and A. C. Komarek,
   Crystal Growth and Physical Properties of Sr4Co3O7.5+xCl2 Single Crystals (x=0.14),
   Crystals 12, 9(2019)
  • 201.Xubin Ye, Zhehong Liu, Weipeng Wang, Zhiwei Hu, Hong-Ji Lin, Shih-Chang Weng, Chien-Te Chen, Richeng Yu, Liu-Hao Tjeng, Youwen Long,
   High-pressure synthesis and spin glass behavior of a Mn/Ir disordered quadruple perovskite CaCu3Mn2Ir2O12
   . Phys.: Condens. Matter 32,75701(2019)
  • 200. JianFa Zhao, LiPeng Cao, WenMin Li, Jun Zhang, GuangYang Dai, Shuang Yu, QingQing Liu, XianCheng Wang, GuoQiang Zhao, YaTing Jia, Lei Duan, YouWen Long, Hong-Ji Lin, Chien-Te Chen, Liu-Hao Tjeng, ZhiWei Hu, RunZe Yu, and ChangQing Jin,
   SCIENCE CHINA Physics, Mechanics & Astronomy, 62, 107421(2019)
  • 199. S.-C. Liao, S.C. Haw, C.Y. Kuo, H. Guo, A. Komarek, H. Ishii, H. J. Lin, A. Tanaka, T. S. Chan, L. H. Tjeng, C.T. Chen, Z. Hu, J.M. Chen
   Valence state and spin states and spin state transition of Co in LaCo0.5Rh0.5O3,
   Phys. Rev. B 99, 075110 (2019)
  • 198. S. Das, A. D. Rata, I. V. Maznichenko, S. Agrestini, E. Pippel, N. Gauquelin, J. Verbeeck, K. Chen, S. M. Valvidares, H. Babu Vasili, J. Herrero-Martin, E. Pellegrin, K. Nenkov, A. Herklotz, A. Ernst, I. Mertig, Z. Hu, and K. Dörr,
   Low-field switching of noncollinear spin texture at La0.7Sr0.3MnO3/SrRuO3 interfaces,
   Phys. Rev. B 99, 024416 (2019)
  • 197. Hainan Sun, Juan He, Zhiwei Hu, Chien-Te Chen, Wei Zhou, Zongping Shao,
   Multi-active sites derived from a single/double perovskite hybrid for highly effcient water oxidation,
   Electrochimica Acta 299, 926 (2019)
  • 196. Yi-Ying Chin, Hong-Ji Lin, Zhiwei Hu, Yuichi Shimakawa, and Chien-Te Chen,
   Direct observation of the partial valence transition of Cu in the A-site ordered LaCu3Fe4O12 by soft X-ray absorption spectroscopy,
   Physica B 25 Februar , (2019)
  • 195.Xiao Wang, Min Liu , Xudong Shen, Zhehong Liu, Zhiwei Hu, Kai Chen, Philippe Ohresser, Lucie Nataf, François Baudelet, Hong-Ji Lin, Chien-Te Chen, Yun-Liang Soo , Yi-feng Yang, Changqing Jin, and Youwen Long
   High-Temperature Ferrimagnetic Half Metallicity with Wide Spin-up Energy Gap in NaCu3Fe2Os2O12
   Inorg. Chem. 58, 320 (2019)
  • 194.S. C. Haw, C. Y. Kuo, Z. Hu, J. W. Lin, J. M. Lee, K. T. Lu, C. H. Lee, H. J. Lin, C. T. Chen, J. F. Lee, C. W. Pao, A. Tanaka, L. H. Tjeng, and J. M. Chen
   Antiferromagnetic single-spin axis of Fe in orthorhombic YMn0.5Fe0.5O3 films observed by x-ray magnetic linear dichroism
   Journal of Alloys and Compounds 780, 79 (2019)

   2018

   • 193. H. Guo, Z.W. Li, L. Zhao, Z. Hu , C.F. Chang, C.-Y. Kuo, W. Schmidt, A. Piovano, T.W. Pi, O. Sobolev, D.I. Khomskii, L.H. Tjeng & A.C. Komarek
    Antiferromagnetic correlations in the metallic strongly correlated transition metal oxide LaNiO3
    Nature Communications, 9:43(2018), DOI:10.1038/s41467-017-02524-x
   • 192. Zuhuang Chen, Zhanghui Chen, Chang-Yang Kuo, Yunlong Tang, Liv R. Dedon, Qian Li, Lei Zhang, Christoph Klewe, Yen-Lin Huang, Bhagwati Prasad, Alan Farhan, Mengmeng Yang, James D. Clarkson, Sujit Das, Sasikanth Manipatruni, A. Tanaka, Padraic Shafer, Elke Arenholz, Andreas Scholl, Ying-Hao Chu, Z.Q. Qiu, Zhiwei Hu, Liu-Hao Tjeng, Ramamoorthy Ramesh, Lin-Wang Wang&Lane W. Martin,
    Complex strain evolution of polar and magnetic order in multiferroic BiFeO3 thin ?lms,
    Nature Communications, 9:3764(2018), | DOI: 10.1038/s41467-018-06190
   • 191.Gao Chen, Zhiwei Hu, Yanping Yanping Zhu, Binbin Gu, Yijun Zhong, Hong-Ji Lin, Chien-Te Chen, Wei Zhou and Zongping Shao,
    A universal strategy to design superior water splitting electrocatalysts based on fast in situ reconstruction of amorphous nanofilm precursors,
    Adv. Mater. 1804333 ,(2018)
   • 190.C. F. Chang, T. C. Koethe, Z. Hu, J. Weinen, S. Agrestini, L. Zhao, J. Gegner, H. Ott, G. Panaccione, Hua Wu, M. W. Haverkort, H. Roth, A. C. Komarek, F. Offi, G. Monaco, Y.-F. Liao, K.-D. Tsuei, H.-J. Lin, C.T. Chen, A. Tanaka, and L.H. Tjeng,
    c-Axis Dimer and Its Electronic Breakup: The Insulator-to-Metal Transition in Ti2O3
    Phy. Rev. X 8, 021004 (2018)
   • 189.Gao Chen, Zhiwei Hu, Yanping Zhu, Zhi-Gang Chen, Yijun Zhong, Hong-Ji Lin, Chien-Te Chen, Liu Hao Tjeng, Wei Zhou*, and Zongping Shao*.
    Materials genome strategy towards the deployment of ultrahigh-performance tungsten-doped perovskites for the oxygen evolution reaction
    J.Mater.Chem. A 6, 9854 (2018)
   • 188.Zheng Deng, Maria Retuerto, Sizhan Liu, Mark Croft, Peter W. Stephens, Stuart A. Calder, Wenmin Li, Bijuan Chen, Changqing Jin, Zhiwei Hu, Manrong Li, H.J. Lin, T. S. Chan, C.T. Chen, Sun Woo Kim, Martha Greenblatt
    Dynamic ferrimagnetic order in a highly distorted double perovskite Y2CoRuO6
    Chem. Mater. 30, 7047 (2018)
   • 187.Daria Mikhailova, Lars Giebeler, Sebastian Maletti, Steffen Oswald, Angelina Sarapulova, Sylvio Indris, Zhiwei Hu, Jozef Bednarcik, and Martin Valldor,
    Operando studies of anti-perovskite lithium battery cathode material (Li2Fe)SO.
    Applied Energy Materials DOI 10.1021/acsaem.8b01493(2018)
   • 186. K. Chen, F. Strigari, M. Sundermann, Z. Hu, Z. Fisk, E. D. Bauer, P. F. S. Rosa, J. L. Sarrao, J. D. Thompson, J. Herrero-Martin, E. Pellegrin, D. Betto, K. Kummer, A. Tanaka, S. Wirth, and A. Severing,
    Evolution of ground-state wave function in CeCoIn5 upon Cd or Sn doping
    Phy. Rev. B 97, 045134 (2018)
   • 185.Gihun Ryu, Hanjie Guo,Li Zhao, Maria Teresa Fernández-Díaz, Yvo Drees, Z. W. Li, Z. Hu, Alexander C. Koma
    Single Crystal Growth and Magnetic Properties of High Oxidation State Material Ba2CoO4
    Phys. Status Solidi RRL 2018, 1800537 DOI: 10.1002/pssr.201800537 (2018)
   • 184. S. Agrestini, C.-Y. Kuo, K. Chen, Y. Utsumi, D. Mikhailova, A. Rogalev, F. Wilhelm, T. Förster, A. Matsumoto, T. Takayama, H. Takagi, M. W. Haverkort, Z. Hu, and L. H. Tjeng,
    Probing the Jeff = 0 ground state and the Van Vleck paramagnetism of the Ir5+ ions in layered Sr2Co0.5Ir0.5O4
    Phy. Rev. B 97, 214436 (2018)
   • 183. Nemrava, L. Link, Z. Hu, B. Blaschkowski, S. C. Liao, H. J. Lin, C. T. Chen, T. S. Chan, L. H. Tjeng, R. Niewa,
    Synthesis and Characterization of BaLiRu5O11, BaCu1+xRu5–xO11 and BaLi1?xCux+dRu5–dO11
    Zeitschrift für anorganische und allgemeine Chemie DOI: 10.1002/zaac.201800058, (2018)
   • 182.Sanzhao Song, Jing Zhou, Shuo Zhang*, Linjuan Zhang, Jiong Li, Yu Wang, Ling Han, Youwen Long, Zhiwei Hu, Jian-Qiang Wang*,
    Materials genome strategy towards the deployment of ultrahigh-performance tungsten-doped perovskites for the oxygen evolution reaction
    Nano Research https://doi.org/10.1007/s12274-018-2065-1, (2018)
   • 181.Hai L. Feng, Manfred Reehuis, Peter Adler, Zhiwei Hu, Michael Nicklas, Andreas Hoser, Shih-Chang Weng, Claudia Felser, and Martin Jansen
    Canted ferrimagnetism and giant coercivity in the nonstoichiometric double perovskite La2Ni1.19Os0.81O6
    Phy. Rev. B 97, 184407 (2018)
   • 180.Wenmin Li, Zhaoming F, Xiancheng Wang*, Jun Zhang, Min Liu, Jianfa Zhao, Meiling Jin,Guoqiang Zhao, Guangyang Dai, Zheng Deng, Sijia Zhang, Shaomin Feng, Zhiwei Hu, Qingzhen Huang, Hongji Lin, Chien-Te Chen, Yifeng Yang, and Changqing Jin*. Inorgan
    Synthesis, structure and properties of the layer oxyselenide Ba2CuO2Cu2Se2
    Inorg. Chem. 57, 5108 (2018)
   • 179.Yi-Ying Chin*, Zhiwei Hu*, Yoshihiro Tsujimoto, Arata Tanaka, and Chien-Te Chen
    Experimental and theoretical soft X-ray absorption study on Co3+ ion spin states in Sr1.7Ca0.3CoO3F
    Phys. Status Solidi RRL 2018, 1800147 DOI: 10.1002/pssr.201800147 (2018)
   • 178.Kai Chen, Yimin Mijiti, Stefano Agrestini, Sheng-Chieh Liao, Xiang Li, Jianshi Zhou, Andrea Di Cicco, Francois Baudelet, Liu Hao Tjeng, and Zhiwei Hu*
    Valence State of Pb in Transition Metal Perovskites PbTMO3 (TM¼Ti, Ni) Determined From X-Ray Absorption Near-Edge Spectroscopy
    Phys. Status Solidi B DOI: 10.1002/pssb.201800014 (2018)
   • 177.Jianhong Dai, YunyuYin, Xiao Wang, Xudong Sheng, Zhehong Liu, Xubin Ye, Jinguang Cheng, Changqing Jin, Zhiwei Hu, Shihchang Weng, Xiangang Wan, and Youwen Long
    Pentavalent iridium pyrochlore Cd2Ir2O7: a prototype material system for competing crystalline field and spin orbital coupling
    Phy. Rev. B 97, 085103 (2018)

    2017

    • 176.Long Zhou, Jianhong Dai, Yisheng Chai, Huimin, Zhang, Shuai Dong, Huibo Cao, Stuart Calder, Yunyu Yin, Xiao Wang, Xudong Shen, Zhehong Liu, Takashi Saito, Yuichi Shimakawa, Hajime Hojo, Yuichi Ikuhara, Masaki Azuma, Zhiwei Hu, Young Sun, Changqing Jin, and Youwen Long,
     Realization of Large Electric Polarization and Strong Magnetoelectric Coupling in BiMn3Cr4O12
     Advanced Materials, 1703435 (2017)
    • 175.Sakai Y, Yang J, Yu R, Hojo H, Yamada I, Miao P, Lee S, Torii S, Kamiyama T, Ležai? M, Bihlmayer G, Mizumaki M, Komiyama J, Mizokawa T, Yamamoto H, Nishikubo T, Hattori Y, Oka K, Yin Y, Dai J, Li W, Ueda S, Aimi A, Mori D, Inaguma Y, Hu Z, Uozumi T, Jin C, Long Y, Azuma M.,
     A-Site and B-Site Charge Orderings in an s-d Level Controlled Perovskite Oxide PbCoO3
     JACS 139, 4574 (2017)
    • 174.Hengjie Liu, Jing Zhou, Linjuan Zhang, Zhiwei Hu, Changyang Kuo, Jiong Li, Yu Wang, Liu Hao Tjeng, Tun-Wen Pi, Arata Tanaka, Li Song , Jian-Qiang Wang, and Shuo Zhang
     Insight into the Role of Metal–Oxygen Bond and O 2p Hole in High-Voltage Cathode LiNixMn2–xO4.
     J. Phys. Chem. C, 121, 16079 (2017)
    • 173. Z. W. Li,H. Guo,Z. Hu,T. S. Chan,K. Nemkovski,and A. C. Komarek,
     Single-crystal growth and physical properties of 50% electron-doped rhodate Sr1.5La0.5RhO4
     Phy. Rev. Mat. 1, 044005 (2017)
    • 172. S. Agrestini, C.-Y. Kuo, K.-T. Ko, Z. Hu, D. Kasinathan, H. B. Vasili, J. Herrero-Martin, S. M. Valvidares, E. Pellegrin, L.-Y. Jang, A. Henschel, M. Schmidt, A. Tanaka, and L. H. Tjeng,
     Electronically highly cubic conditions for Ru in alfa-RuCl3
     Phy. Rev. B 96, 161107 (2017)
    • 171. A. K. Efimenko, N. Hollmann, K. Hoefer, J. Weinen, D. Takegami, K. K. Wolff, S. G. Altendorf, Z. Hu, A. D. Rata, A. C. Komarek, A. A. Nugroho, Y. F. Liao, K.-D. Tsuei, H. H. Hsieh, H.-J. Lin, C. T. Chen, L. H. Tjeng, and D. Kasinathan
     Electronic signature of the vacancy ordering in NbO(Nb3O3)
     Phy. Rev. B 96, 195112 (2017)
    • 170.Kwing To Lai, Peter Adler, Yurii Prots, Zhiwei Hu, Chang-Yang Kuo, Tun-Wen Pi, and Martin Valldor,
     Successive Phase Transitions in Fe2+ Ladder Compounds Sr2Fe3Ch2O3 (Ch = S, Se)
     Inorg. Chem. DOI: 10.1021/acs.inorgchem.7b02042 (2017)
    • 169.Junye Yang, Jianhong Dai, Zhehong Liu, Runze Yu, Hajime Hojo, Zhiwei H, Tunwen Pi, Yunliang Soo , Changqing Jin, Masaki Azuma, and Youwen Long,
     High-Pressure Synthesis of the Cobalt Pyrochlore Oxide Pb2Co2O7 with Large Cation Mixed Occupancy
     Inorg. Chem. 56, 11676 (2017)
    • 168. Yi-Ying Chin , Hong-Ji Lin , Zhiwei Hu , Chang-Yang Kuo , Daria Mikhailova , Jenn-Min Lee , Shu-Chih Haw , Shin-An Chen , Walter Schnelle , Hirofumi Ishii , Nozomu Hiraoka , Yen-Fa Liao , Ku-Ding Tsuei , Arata Tanaka , Liu Hao Tjeng , Chien-Te Chen & Jin-Ming Chen
     Relation between the Co-O bond lengths and the spin state of Co in layered Cobaltates: a high-pressure study
     Scientific Reports, 7:3656, (2017)
    • 167. S. Agrestini, C.-Y. Kuo, D. Mikhailova, K. Chen, P. Ohresser, T. W. Pi, H. Guo, A. C. Komarek, A. Tanaka, Z. Hu, and L. H. Tjeng,
     Intricacies of the Co3+ spin state in Sr2Co0.5Ir0.5O4: An x-ray absorption and magnetic circular dichroism study
     Phy. Rev. B 95, 245131 (2017)
    • 166. S. Agrestini, C.-Y. Kuo, M. Moretti Sala, Z. Hu, D. Kasinathan, K.-T. Ko, P. Glatzel, M. Rossi, J.-D. Cafun, K. O. Kvashnina, A. Matsumoto, T. Takayama, H. Takagi, L. H. Tjeng, and M. W. Haverkort
     Long-range interactions in the effective low-energy Hamiltonian of Sr2IrO4: A core-to-core resonant inelastic x-ray scattering study
     Phy. Rev. B 95, 205123 (2017)
    • 165.Sandra Nemrava, Denis A. Vinnik, Zhiwei Hu, Martin Valldor, Chang-Yang Kuo, Dmitry A. Zherebtsov, Svetlana A. Gudkova, Chien-Te Chen, Liu Hao Tjeng, Rainer Niewa,
     Three Oxidation States of Manganese in the Barium Hexaferrite BaFe12–xMnxO19
     Inorg. Chem. 56, 3861 (2017)
    • 164.Kwing To Lai, Alexander Christoph Komarek, Maria Teresa Fernández-Díaz, Pi-Shan Chang, Sungjoon Huh, Helge Rosner, Chang-Yang Kuo, Zhiwei Hu, Tun-Wen Pi, Peter Adler, Vadim Ksenofontov, Liu Hao Tjeng, Martin Valldor,
     Canted antiferromagnetism on rectangular layers of Fe2+ in polymorphic CaFeSeO
     Inorg. Chem. 56, 4271 (2017)

     2016

     • 163. C.-Y. Kuo , Z. Hu , S.-C. Liao , Y. L. Huang , R. K. Vasudevan , M. B. Okatan , S. Jesse , S. V. Kalinin , L. Li ’ H. J. Liu , C.-H. Lai , T. W. Pi , S. Agrestini, K. Chen , P. Ohresser , A. Tanaka , L. H. Tjeng & Y. H. Chu
      Single-domain multiferroic BiFeO3 films
      Nature Communications, 7, 12712 (2016)
     • 162. C.F. Chang, Z. Hu, S. Klein, X.H. Liu, R. Sutarto, A. Tanaka, J.C. Cezar, N.B. Brookes, H.-J. Lin, H.H. Hsieh, C.T. Chen, A.D. Rata, and L.H. Tjeng
      Dynamic Atomic Reconstruction: How Fe3O4 Thin Films Evade Polar Catastrophe for Epitaxy
      Phys. Rev. X 6, 041011 (2016)
     • 161. Hai L. Feng, Stuart Calder, Madhav Prasad Ghimire, Ya-Hua Yuan, Yuichi Shirako, Yoshihiro Tsujimoto, Yoshitaka Matsushita, Zhiwei Hu, Chang-Yang Kuo, Liu Hao Tjeng, Tun-Wen Pi, Yun-Liang Soo, Jianfeng He, Masahiko Tanaka, Yoshio Katsuya, Manuel Richter, and Kazunari Yamaura
      Ba2NiOsO6: A Dirac-Mott insulator with ferromagnetism near 100 K
      Phys. Rev. B 94, 235158 (2016)
     • 160. A. A. Nugroho, Z. Hu, C. Y. Kuo, M. W. Haverkort, T. W. Pi, D. Onggo, M. Valldor, and L. H. Tjeng
      Cross-type orbital ordering in the layered hybrid organic-inorganic compound (C6H5CH2CH2NH3)2CuCl4
      Phys. Rev. B 94, 184404 (2016)
     • 159. Zhao, Q.; Liu, M.; Dai, J.; Yin, Y.; Zhou, L.; Yang, J.; Hu, Z.; Agrestini, S.; Chen, K.; Pellegrin, E. ; Valvidares, M.; Nataf, L.; Baudelet, F.; Tjeng, L. H.; Yang, Y.-f.; Jin, C.; Long, Y.
      High-Pressure Synthesis and Ferrimagnetic Ordering of the B-Site-Ordered Cubic Perovskite Pb2FeOsO6
      Inorganic Chemistry, 55(19), 9816-9821 (2016)
     • 158. Daria Mikhailova, Zhiwei Hu, Chang-Yang Kuo, Steffen Oswald, Kailash M. Mogare, Jyh-Fu Lee, Chin-Wen Pao, Shin-An Chen, Jenn-Min Lee, Shu-Chih Haw, Jin-Ming Chen, Yen-Fa Liao, Hirofumi Ishii, Ku-Ding Tsuei, Anatoliy Senyshyn, Helmut Ehrenberg
      Charge transfer and structural anomaly in stoichiometric layered perovskite Sr2Co0.5Ir0.5O4
      Eur. J. Inorg. Chem 00, DOI: 10.1002/ejic.201600970 (2016)
     • 157. Yunyu Yin, Min Liu, Jianhong Dai, Xiao Wang, Long Zhou, Huibo Cao, Clarina dela Cruz, Zhiwei Hu, Tun-Wen Pi, C.T. Chen, Yuanji Xu, Xi Shen, Richeng Yu, Jose? Antonio Alonso, A. Muñoz, Yi-feng Yang, Changqing Jin, and Youwen Long.
      Orthogonal Spin Ordering in the A- and B-site Ordered Quadruple Perovskite LaMn3Ni2Mn2O12
      Chem. Mater. 8988, DOI: 10.1021/acs.chemmater.6b03785 (2016)
     • 155. Zhao, Q.; Yin, Y.-Y.; Dai, J.-H.; Shen, X.; Hu, Z.-W.; Yang, J.-Y.; Wang, Q.-T.; Yu, R.-C.; Li, X.-D.; Long, Y.-W.
      A-site ordered perovskite CaCu3Cu2Ir2O12-delta with square-planar and octahedral coordinated Cu ions
      Chin. Phys. B 25, 020701 (2016)
     • 154. S.C. Haw, J.M. Lee, S.A. Chen, K.T. Lu, M.T. Lee, T.W. Pi, C.H. Lee, Z. Hu and J.M. Chen
      Influence of Fe substitution on the Jahn–Teller distortion and orbital anisotropy in orthorhombic Y(Mn1-xFex)O3 epitaxial films
      Dalton Transactions 45, 12393 (2016)
     • 153. Y. Y. Chin, H.-J. Lin, Z. Hu, Masanori Nagao, Yongping Du, Xiangang Wan, B.-J. Su, L. Y. Jang, T. S. Chan, H.-Y. Chen, Y. L. Soo, and C. T. Chen
      Temperature, doping, and polarization effects on Bi 6 p and S 3 p states in the BiS2 -layered superconductor LaO1-xFxBiS2
      Phy. Rev. B 94, 035150 (2016)
     • 152. H. Deng, M. Liu, J.H. Dai, Z. Hu, C. Y. Kuo, Y. Yin, J. Yang, X. Wang, Q. Zhao, Y. Xu, Z. Fu, J. Cai, H. Guo, K. Jin, T.W. Pi, Y.L. Soo, G. Zhou, J. Cheng, K. Chen, P. Ohresser, Y.F. Yang, C.Q. Jin, L.H. Tjeng, and Y.W. Long
      Strong enhancement of spin ordering by A -site magnetic ions in the ferrimagnet CaCu3Fe2Os2O12
      Phy. Rev. B 94, 024414 (2016)
     • 151. Hanjie Guo, Zhiwei Hu, Tun-Wen Pi, Liu Hao Tjeng and Alexander Christoph Komarek
      Single Crystal Growth of Pure Co3+ Oxidation State Material LaSrCoO4
      Crystals 6, 98 (2016)
     • 150. Christina Jessica Wong, Emily Jane Hopkins, Yurii Prots, Zhiwei Hu, Chang-Yang Kuo, Tun-Wen Pi, and Martin Valldor.
      Anionic Ordering in Ba15V12S34O3, Affording Three Oxidation States of Vanadium and a Quasi-One-Dimensional Magnetic Lattice
      Chem. Mater. 28, 1621 (2016)
     • 149. M. Valldor, B. Boçhme, Y. Prots, H. Borrmann, P. Adler, W. Schnelle, Y. Watier, C.Y. Kuo, T.W.Pi, Z. Hu, C. Felser, and L.H.Tjeng.
      [Cs6Cl][Fe24Se26]: A Host–Guest Compound with Unique Fe–Se Topology
      Chemistry - A European Journal, 22, PP.1-7 (2016)
     • 148. J. C. Yang, C. Y. Kuo, H. J. Liu, H. C. Ding, C. G. Duan, H. J. Lin, Z. Hu, T. W. Pi, L. H. Tjeng, C. T. Chen, E. Arenholz, Q. He, and Y. H. Chu
      Electrically enhanced magnetization in highly strained BiFeO3 films
      NPG Asia Materials 8, e269 (2016)
     • 147. J. Zhou, L.J.Zhang, Z. Hu, C.Y. Kuo, H.J. u, X. Lin, Y.Wang, T.W.Pi, J.Q. Wang and S. Zhang.
      The significant role of covalency in determining the ground state of cobalt phthalocyanines molecule
      AIP Advances 6,035306 (2016)
     • 146. Q. Li, J. H. Liang, Y. M. Luo, Z. Ding, T. Gu, Z. Hu, C. Y. Hua, H.-J. Lin, T. W. Pi, S. P. Kang, C. Won & Y. Z. Wu
      Antiferromagnetic proximity effect in epitaxial CoO/NiO/MgO(001) systems 
      Scientific Reports, 6:22355, 1-8 (2016)
     • 145. Z. W. Li , Y. Drees , C. Y. Kuo , H. Guo , A. Ricci , D. Lamago , U. Rütt , O. Gutowski , T. W. Pi , A. Piovano , W. Schmidt , K. Mogare , Z. Hu , L. H. Tjeng , A. C. Komarek,
      Incommensurate spin correlations in highly oxidized cobaltates La2-xSrxCoO4
      Scientific Reports, 6:25117, 1-9 (2016)

      2015

       ...........................................................
      • 144. Emily J. Hopkins, Yurii Prots, Ulrich Burkhardt, Yves Watier, Zhiwei Hu, Chang-Yang Kuo, Jen-Che Chiang, Tun-Wen Pi, Arata Tanaka, Liu Hao Tjeng and Martin Valldor
       Ba3V2S4O3: A Mott Insulating Frustrated Quasi One-Dimensional S = 1 Magnet
       Chemistry-A European Journal, 21, 7938 (2015)
      • 143. Jiang, W. B.; Yang, L.; Guo, C. Y.; Hu, Z.; Lee, J. M.; Smidman, M.; Wang, Y. F.; Shang, T.; Cheng, Z. W.; Gao, F. ; Ishii, H.; Tsuei, K. D.; Liao, Y. F.; Lu, X.; Tjeng, L. H.; Chen, J. M.; Yuan, H. Q.
       Crossover from a heavy fermion to intermediate valence state in noncentrosymmetric Yb2Ni12(P,As)7
       Scientific Reports, 5:17608, 1-9 (2015)
      • 142. L. Shlyk, D.A. Vinnik, D.A. Zherebtsov, Z. Hu, C.-Y. Kuo, C.-F. Chang, H.-J. Lin, L.-Y. Yang, A.S. Semisalova, N.S. Perov, T. Langer, R. Pottgen, S. Nemrava, R. Niewa
       Single crystal growth, structural Characteristics and magnetic properties of chromium substituted M-type ferrites
       Solid State Sciences, 50, 23 (2015)
      • 141. Li Zhao, Zhiwei Hu, Chang-Yang Kuo, Tun-Wen Pi, Maw-Kuen Wu, Liu Hao Tjeng, Alexander C. Komarek
       Mn3TeO6 – a new multiferroic material with two magnetic sub-structures
       Phys. Status Solidi RRL 1-5, (2015)
      • 140.Junye Yang, Long Zhou,Jinguang Cheng, Zhiwei Hu, Changyang Kuo, Chih-Wen Pao, Lingyun Jang, Jyh-Fu Lee,Jianhong Dai, Sijia Zhang, Shaomin Feng, Panpan Kong, Zhen Yuan, Jie Yuan, Yoshiya Uwatoko, Tao Liu, Changqing Jin,and Youwen Long,
       Charge Transfer Induced Multifunctional Transitions with Sensitive Pressure Manipulation in a Metal Organic Framework
       Inorg. Chem. 91, 104424 (2015)
      • 139. Q. Li, T. Gu, J. Zhu, Z. Ding, J. X. Li, J. H. Liang, Y. M. Luo, Z. Hu, C. Y. Hua,3 H.-J. Lin, T. W. Pi, C. Won, and Y. Z. Wu
       Multiple in-plane spin reorientation transitions in Fe/CoO bilayers grown on vicinal MgO(001)
       Phys. Rev. B 91, 104424 (2015)
      • 138. Chuannan Ge, Xiangang Wan, Eric Pellegrin, Zhiwei Hu, Wen-I Liang, Michael Bruns, Wenqin Zou, and Youwei Du
       High Coercivity in Large Exchange-Bias Co/CoO-MgO Nano-Granular Films
       Chin. Phys. B 24, 034501 (2015)
      • 137. G. H. Fecher, D. Ebke. S. Ouardi, S. Agrestini. C-Y. Kuo, N. Hollmann, Z. Hu, A. Gloskovskii, F. Yakhou, N. B. Brookes, C. Felser
       State of Co and Mn in half-metallic ferromagnet Co2MnSi explored by magnetic circular dichroism in hard X-ray photoelectron emission and soft X-ray absorption spectroscopies
       SPIN 4, 1440017 (2015)
      • 136. Avijit Kumar Paul, Angelina Sarapulova, Peter Adler, Manfred Reehuis, Sudipta Kanungo, Daria Mikhailova, Walter Schnelle, Zhiwei Hu, Changyang Kuo, Vasudeva Siruguri, Sudhindra Rayaprol, Yunlian Soo, Binghai Yan, Claudia Felser, Liu Hao Tjeng, and Martin Jansen
       Magnetically Frustrated Double Perovskites: Synthesis, Structural Properties, and Magnetic Order of Sr2BOsO6 (B = Y, In, Sc)
       Z. Anorg. Chem. 641, 197 (2015)
      • 135. S. Ya. Istomin, O. A. Tyablikov, S. M. Kazakov, E. V. Antipov, A. I. Kurbakov, A. A. Tsirlin, N. Hollmann, Y. Y. Chin, H.-J. Lin, C. T. Chen, A. Tanaka, L. H. Tjeng and Z. Hu
       An unusual high-spin ground state of Co3+ in octahedral coordination in brownmillerite-type cobalt oxide
       Dalton Transactions 48, (2015) Advance Article
      • 134. Thomas Willers, Fabio Strigari, Zhiwei Hu, Violetta Sessi, Nicholas B. Brookes, Eric D. Bauer, John L. Sarrao, J. D. Thompson, Arata Tanaka, Steffen Wirth, Liu Hao Tjeng, and Andrea Severing,
       Correlation between ground state and orbital anisotropy in heavy fermion materials
       PNAS 112, E2384 (2015)
      • 133. S. Agrestini, Z. Hu, C.-Y. Kuo, M. W. Haverkort, K.-T. Ko, N. Hollmann, Q. Liu, E. Pellegrin, M. Valvidares, J. Herrero-Martin, P. Gargiani, P. Gegenwart, M. Schneider, S. Esser, A. Tanaka, A. C. Komarek, and L. H. Tjeng
       Electronic and spin states of SrRuO3 thin films: An x-ray magnetic circular dichroism study
       Phys. Rev. B 91, 075127 (2015)

      2014

      • 132. C.-Y. Kuo, Y. Drees, M.T. Fernández-Díaz, L. Zhao, L. Vasylechko, D. Sheptyakov, A.M.T. Bell, T.W. Pi, H.-J. Lin, M.-K. Wu, E. Pellegrin, S.M. Valvidares, Z.W. Li, P. Adler, A. Todorova, R. Küchler, A. Steppke, L.H. Tjeng, Z. Hu, and A.C. Komarek
       k=0 Magnetic Structure and Absence of Ferroelectricity in SmFeO3
       Phys. Rev. Lett. 113, 217203 (2014)
      • 131. J. Zhu, Q. Li, J. X. Li, Z. Ding, C. Y. Hua, M. J. Huang, H.-J. Lin, Z. Hu, C. Won, and Y. Z. Wu
       Strain-modulated antiferromagnetic spin orientation and exchange coupling in Fe/CoO(001)
       J. Appl. Phys. 115, 193903 (2014)
      • 130. J. D. Reim, E. Rosén, W. Schweika, M. Meven, N. R. Leo, D. Meier, M. Fiebig, M. Schmidt, C.-Y. Kuo, T.-W. Pi, Z. Hu and M. Valldor
       Structural invariance upon antiferromagnetic ordering in geometrically frustrated swedenborgite, CaBaCo2Fe2O7
       Journal of Applied Crystallography 47, 2038 (2014)
      • 129. A. A. Tsirlin, M. G. Rabie, A. Efimenko, Z. Hu, R. Saez-Puche, and 1and L. H. Tjeng
       Importance of tetrahedral coordination for high-valent transition-metal oxides:YCrO4 as a model system
       Phys. Rev. B 90, 085106 2014
      • 128. N. Hollmann, Z. Hu, Z. He, M. Schmidt, C.-Y. Kuo, M. Rotter, A. A. Nugroho, V. Sessi, A. Tanaka, N. B. Brookes, and L. H. Tjeng
       Spectroscopic evidence for exceptionally high orbital moment induced by local distortions in alfa-CoV2O6
       Phys. Rev. B 89, 201101 (2014)
      • 127. J. M. Chen, J. M. Lee, S. C. Haw, S. A. Chen, V. Hardy, F. Guillou, S. W. Chen, C. Y. Kuo, C. W. Pao, J. F. Lee, N. Hiraoka, H. Ishii, K. D. Tsuei, and Z. Hu,
       Evolution of spin and valence states of (Pr0.7Sm0.3)0.7CoO3
       Phys. Rev. B 89, 201101 (2014)
      • 126. J. Zhu, Q. Li, J. X. Li, Z. Ding, J. H. Liang, X. Xiao, Y. M. Luo, C. Y. Hua, H.-J. Lin, T. W. Pi, Z. Hu, C. Won, and Y. Z. Wu
       Antiferromagnetic spin reorientation transition in epitaxial NiO/CoO/MgO(001) systems
       Phys. Rev. B 90, 054403 2014
      • 125. D. Mikhailova, C. Y. Kuo, P. Reichel, A. A. Tsirlin, A. Efimenko, M. Rotter, M. Schmidt, Z. Hu, T. W. Pi, L. Y. Jang, Y. L. Soo, S. Oswald, and L. H. Tjeng
       Structure, Magnetism, and Valence States of Cobalt and Platinum in Quasi-One-Dimensional Oxides A3CoPtO6 with A = Ca, Sr
       J. Phys. Chem. C 118, 5463 (2014)
      • 124. D. Mikhailova, P. Alexander A. Tsirlin, A. M Abakumov, A. Senyshyn, K. M. Mogare1, M. Schmidt, C. Y. C.-W. Pao, T. W. Pi, J.-F. Lee, Z. Hu, L. H. Tjeng
       Oxygen-driven competition between low-dimensional structures of Sr3CoMO6 and Sr3CoMO7-? with M = Ru, Ir
       Dalton Transactions 43, 13883 (2014)
      • 123. Jin-Ming Chen, Yi-Ying Chin, Martin Valldor, Zhiwei Hu, Jenn-Min Lee, Shu-Chih Haw, Nozomu Hiraoka, Hirofumi Ishii, Chih-Wen Pao, Ku-Ding Tsuei, Jyh-Fu Lee, Hong-Ji Lin, Ling-Yun Jang, Arata Tanaka, Chien-Te Chen, and Liu Hao Tjeng
       A Complete High-to-Low spin state Transition of Trivalent Cobalt Ion in Octahedral Symmetry in SrCo0.5Ru0.5O3.
       J. Am. Chem. Soc. 136, 1514 (2014)
      • 122. S. C. Haw, J. M. Lee, S. A. Chen, K. T. Lu, Pao-An Lin, Chih-Hao Lee, M. T. Lee, Tun-Wen Pi, Zhiwei Hu, and Jin-Ming Chen
       Anisotropic orbital occupation and Jahn-Teller distortion of orthorhombic YMnO3 epitaxial films: a combined experimental and theoretical study on polarization-dependent x-ray absorption spectroscopy
       J. Chem. Phys.140, 154503(2014)

      2013

      • 121. N. Hollmann, Z. Hu, A. Maignan, A. Günther, L.-Y. Jang, A. Tanaka, H.-J. Lin, C. T. Chen, P. Thalmeier, and L. H. Tjeng
       Correlation effects in CaCu3Ru4O12
       Phys. Rev. B 87, 155122 (2013)
      • 120. F. Strigari, T. Willers, Y. Muro, K. Yutani, T. Takabatake, Z. Hu, S. Agrestini, C.-Y. Kuo, Y.-Y. Chin, H.-J. Lin, T. W. Pi, C. T. Chen, E. Weschke, E. Schierle, A. Tanaka, M. W. Haverkort, L. H. Tjeng, and A. Severing
       Publisher's Note: Crystal field ground state of the orthorhombic Kondo semiconductors CeOs2Al10 and CeFe2Al10 [Phys. Rev. B 87, 125119 (2013)]
       Phys. Rev. B 87, 119906(E) (2013)
      • 119. F. Strigari, T. Willers, Y. Muro, K. Yutani, T. Takabatake, Z. Hu, S. Agrestini, C.-Y. Kuo, Y.-Y. Chin, H.-J. Lin, T. W. Pi, C. T. Chen, E. Weschke, E. Schierle, A. Tanaka, M. W. Haverkort, L. H. Tjeng, and A. Severing
       Crystal field ground state of the orthorhombic Kondo semiconductors CeOs2Al10 and CeFe2Al10
       Phys. Rev. B 87, 125119 (2013)
      • 118. F. Guillou, Q. Zhang, Z. Hu, C. Y. Kuo, Y. Y. Chin, H. J. Lin, C. T. Chen, A. Tanaka, L. H. Tjeng, and V. Hardy
       Coupled valence and spin state transition in (Pr0.7Sm0.3)0.7Ca0.3CoO3
       Phys. Rev. B 87, 115114 (2013)
      • 117. Baroudi, K.; Yim, C.; Wu, H.; Huang, Q.; Roudebush, J. H.; Vavilova, E.; Grafe, H.-J.; Kataev, V.; Buechner, B.; Ji, H.; Kuo, C.; Hu, Z.; Pi, T.-W.; Pao, C.; Lee, J.; Mikhailova, D.; Tjeng, L. H.; Cava, R. J.:
       Structure and properties of alfa-NaFeO2-type ternary sodium iridates.
       Journal of Solid State Chemistry 210, 195 (2013)
      • 116. Chuannan Ge, XiangangWan, Eric Pellegrin, Zhiwei Hu, S. Manuel Valvidares, Alessandro Barla, Wen-I. Liang, Ying-Hao Chu, Wenqin Zoua and Youwei Dua
       Direct observation of rotatable uncompensated spins in the exchange bias system Co/CoO–MgO
       Nanoscale 5, 10236 (2013)
      • 115. Ying-Jiun Chen, Ying-Hui Hsieh, Sheng-Chieh Liao, Zhiwei Hu, Meng-Jie Huang, Wei-Cheng Kuo, Yi-Ying Chin, Tzeng-Ming Uen, Jenh-Yih Juang, Chih-Huang Lai, Hong-Ji Lin, Chien-Te Chen and Ying-Hao Chu
       Strong magnetic enhancement in self-assembled multiferroic-ferrimagnetic nanostructures
       Nanoscale 5, 4449 (2013)
      • 114. M.-J. Huang, G. Deng, Y. Y. Chin, Z. Hu, J.-G. Cheng, F. C. Chou, K. Conder, J.-S. Zhou, T.-W. Pi, J. B. Goodenough, H.-J. Lin, and C. T. Chen
       Determination of hole distribution in Sr141-xCaxCu24O41 using soft x-ray absorption spectroscopy at the Cu L3 edge
       Phys. Rev. B 88, 014520 (2013)

      2012

      • 113. J. W. Simonson, Z. P. Yin, M. Pezzoli, J. Guo, J. Liu, K. Post, A. Efimenko, N. Hollmann, Z. Hu, H.-J. Lin, C. T. Chen, C. Marques, V. Leyva, G. Smith, J. W. Lynn, L. Sun, G. Kotliar, D. N. Basov, L. H. Tjeng, M. C. Aronson
       From antiferromagnetic insulator to correlated metal in pressurized and doped LaMnPO
       PNAS 109, E1815 (2012)
      • 112. Z Hu, Hua Wu, T C Koethe, S N Barilo, S V Shiryaev, G L Bychkov, C Schüßler-Langeheine, T Lorenz, A Tanaka, H H Hsieh, H-J Lin, C T Chen, N B Brookes, S Agrestini, Y-Y Chin, M Rotter and L H Tjeng
       Spin-state order/disorder and metal-insulator transition in GdBaCo2O5.5: experimental determination of the underlying electronic structure
       New J. Phys. 14 123025
      • 111. Yan Li, Young N. Kim, Jinguang Cheng, Jose A. Alonso, Zhiwei Hu, Yi-Ying Chin, Tsuyoshi Takami, Maria T. Fernandez-Díaz, Hong-Ji Lin, Chien-Te Chen, Liu H. Tjeng, Arumugam Manthiram, and John B. Goodenough?
       Oxygen-Deficient Perovskite Sr0.7Y0.3CoO2.65? as a Cathode for Intermediate-Temperature Solid Oxide Fuel Cells
       Chem. Mater., 2011, 23 (22), pp 5037-5044
      • 110. J. C. Yang, Q. He, S. J. Suresha, C. Y. Kuo, C. Y. Peng, R. C. Haislmaier, M. A. Motyka, G. Sheng, C. Adamo, H. J. Lin, Z. Hu, L. Chang, L. H. Tjeng, E. Arenholz, N. J. Podraza, M. Bernhagen, R. Uecker, D. G. Schlom, V. Gopalan, L. Q. Chen, C. T. Chen, R. Ramesh, and Y. H. Chu
       Orthorhombic BiFeO3
       Phys. Rev. Lett. 109, 247606 (2012)
      • 109. D. Mikhailova, B. Schwarz, A. Senyshyn, A. M. T. Bell, Y. Skourski, H. Ehrenberg, A. A. Tsirlin, S. Agrestini, M. Rotter, P. Reichel, J. M. Chen, Z. Hu, Z. M. Li, Z. F. Li, and L. H. Tjeng
       Magnetic properties and crystal structure of Sr3CoIrO6 and Sr3NiIrO6
       Phys. Rev. B 86, 134409 (2012)
      • 108. F. Strigari, T. Willers, Y. Muro, K. Yutani, T. Takabatake, Z. Hu, Y.-Y. Chin, S. Agrestini, H.-J. Lin, C. T. Chen, A. Tanaka, M. W. Haverkort, L. H. Tjeng, and A. Severing
       Crystal-field ground state of the orthorhombic Kondo insulator CeRu2Al10
       Phys. Rev. B 86, 081105(R) (2012)
      • 107. M. A. Hossain, B. Bohnenbuck, Y. D. Chuang, M. W. Haverkort, I. S. Elfimov, A. Tanaka, A. G. Cruz Gonzalez, Z. Hu, H.-J. Lin, C. T. Chen, R. Mathieu, Y. Tokura, Y. Yoshida, L. H. Tjeng, Z. Hussain, B. Keimer, G. A. Sawatzky, and A. Damascelli
       Mott versus Slater-type metal-insulator transition in Mn-substituted Sr3Ru2O7
       Phys. Rev. B 86, 041102(R) (2012)
      • 106. J. Gegner, M. Gamza, S.-V. Ackerbauer, N. Hollmann, Z. Hu, H.-H. Hsieh, H.-J. Lin, C. T. Chen, A. Ormeci, A. Leithe-Jasper, H. Rosner, Yu. Grin, and L. H. Tjeng
       Insulator-metal transition in TiGePt: A combined photoelectron spectroscopy, x-ray absorption spectroscopy, and band structure study
       Phys. Rev. B 85, 235106 (2012)
      • 105. J.-G. Cheng, J.-S. Zhou, Z. Hu, M. R. Suchomel, Y. Y. Chin, C. Y. Kuo, H.-J. Lin, J. M. Chen, D. W. Pi, C. T. Chen, T. Takami, L. H. Tjeng, and J. B. Goodenough
       Spin-state transition in Ba2Co9O14
       Phys. Rev. B 85, 094424 (2012)
      • 104. S. G. Altendorf, N. Hollmann, R. Sutarto, C. Caspers, R. C. Wicks, Y.-Y. Chin, Z. Hu, H. Kierspel, I. S. Elfimov, H. H. Hsieh, H.-J. Lin, C. T. Chen, and L. H. Tjeng
       Spectroscopic observation of strain-assisted TC enhancement in EuO upon Gd doping
       Phys. Rev. B 85, 081201(R) (2012)
      • 103. T. Willers, D. T. Adroja, B. D. Rainford, Z. Hu, N. Hollmann, P. O. Körner, Y.-Y. Chin, D. Schmitz, H. H. Hsieh, H.-J. Lin, C. T. Chen, E. D. Bauer, J. L. Sarrao, K. J. McClellan, D. Byler, C. Geibel, F. Steglich, H. Aoki, P. Lejay, A. Tanaka, L. H. Tjeng, and A. Severing
       Spectroscopic determination of crystal-field levels in CeRh2Si2 and CeRu2Si2 and of the 4f0 contributions in CeM2Si2 (M=Cu, Ru, Rh, Pd, and Au)
       Phys. Rev. B 85, 035117 (2012)

      2011

      • 102. J. Schlappa, C. F. Chang, Z. Hu, E. Schierle, H. Ott, E. Weschke, G. Kaindl, M. Huijben, G. Rijnders, D. H. A. Blank, L. H. Tjeng, and C. Schüßler-Langeheine
       Resonant soft x-ray scattering from stepped surfaces of SrTiO3
       J. Phys: Condens. Matter 24, 035501 (2012)– Published December 19, 2011
      • 101. T. Willers, J. C. Cezar, N. B. Brookes, Z. Hu, F. Strigari, P. Körner, N. Hollmann, D. Schmitz, A. Bianchi, Z. Fisk, A. Tanaka, L. H. Tjeng, and A. Severing
       Magnetic Field Induced Orbital Polarization in Cubic YbInNi4: Determining the Quartet Ground State Using X-Ray Linear Dichroism picture
       Phys. Rev. Lett 107, 236402 (2011)– Published November 29, 2011
      • 100. Hua Wu, C. F. Chang, O. Schumann, Z. Hu, J. C. Cezar, T. Burnus, N. Hollmann, N. B. Brookes, A. Tanaka, M. Braden, L. H. Tjeng, and D. I. Khomskii
       Orbital order in La0.5Sr1.5MnO4: Beyond a common local Jahn-Teller picture
       Phys. Rev. B 84, 155126 (2011)– Published October 17, 2011
      • 99. J. X. Zhang, Q. He, M. Trassin, W. Luo, D. Yi, M. D. Rossell, P. Yu, L. You, C. H. Wang, C. Y. Kuo, J. T. Heron, Z. Hu, R. J. Zeches, H. J. Lin, A. Tanaka, C. T. Chen, L. H. Tjeng, Y.-H. Chu, and R. Ramesh
       Microscopic Origin of the Giant Ferroelectric Polarization in Tetragonal-like BiFeO3
       Phys. Rev. Lett. 107, 147602 (2011) – Published September 29, 2011
      • 98. H. Ohta, K. Yoshimura, Z. Hu, Y. Y. Chin, H. -J. Lin, H. H. Hsieh, C. T. Chen, and L. H. Tjeng
       Determination of the Co Valence in Bilayer Hydrated Superconducting NaxCoO2·yH2O by Soft X-Ray Absorption Spectroscopy
       Phys. Rev. Lett. 107, 066404 (2011)– Published August 4, 2011
      • 97. N. Hollmann, M. Valldor, Hua Wu, Z. Hu, N. Qureshi, T. Willers, Y.-Y. Chin, J. C. Cezar, A. Tanaka, N. B. Brookes, and L. H. Tjeng
       Orbital occupation and magnetism of tetrahedrally coordinated iron in CaBaFe4O7
       Phys. Rev. B 83, 180405 (2011) – Published May 3, 2011
      • 96. Daniel F. Förster, Jürgen Klinkhammer, Carsten Busse, Simone G. Altendorf, Thomas Michely, Zhiwei Hu, Yi-Ying Chin, L. H. Tjeng, Johann Coraux, and Daniel Bourgault
       Epitaxial europium oxide on Ni(100) with single-crystal quality
       Phys. Rev. B 83, 045424 (2011) – Published January 31, 2011

      2010

      • 95. N. Hollmann, Z. Hu, T. Willers, L. Bohatý, P. Becker, A. Tanaka, H. H. Hsieh, H.-J. Lin, C. T. Chen, and L. H. Tjeng
       Local symmetry and magnetic anisotropy in multiferroic MnWO4 and antiferromagnetic CoWO4 studied by soft x-ray absorption spectroscopy
       Phys. Rev. B 82, 184429 (2010)– Published November 23, 2010
      • 94. Christian Taubitz , Zhiwei Hu, Nils Hollmann, Yi-Ying Chin, Karsten Kuepper, Vladimir Tsurkan, H.-J. Lin, C. T. Chen, L. H. Tjeng, and Manfred Neumann
       Fe valence state at the surface of the Fe0.5Cu0.5Cr2S4 spinel
       Phys. Status Solidi RRL 4, No. 11, 338–339 (2010) / DOI 10.1002/pssr.201004302
      • 93. T. Haupricht, R. Sutarto, M. W. Haverkort, H. Ott, A. Tanaka, H. H. Hsieh, H.-J. Lin, C. T. Chen, Z. Hu, and L. H. Tjeng
       Local electronic structure of Fe2+ impurities in MgO thin films: Temperature-dependent soft x-ray absorption spectroscopy study
       Phys. Rev. B 82, 035120 (2010) – Published July 23, 2010
      • 92. J. M. Chen, Z. Hu, H. T. Jeng, Y. Y. Chin, J. M. Lee, S. W. Huang, K. T. Lu, C. K. Chen, S. C. Haw, T. L. Chou, H.-J. Lin, C. C. Shen, R. S. Liu, A. Tanaka, L. H. Tjeng, and C. T. Chen
       Strong orbital polarization in orthorhombic DyMnO3: A combined x-ray linear dichroism and ab initio electronic structure study
       Phys. Rev. B Rapid 81, 201102 (2010) – Published May 26, 2010
      • 91. T. Willers, Z. Hu, N. Hollmann, P. O. Körner, J. Gegner, T. Burnus, H. Fujiwara, A. Tanaka, D. Schmitz, H. H. Hsieh, H.-J. Lin, C. T. Chen, E. D. Bauer, J. L. Sarrao, E. Goremychkin, M. Koza, L. H. Tjeng, and A. Severing
       Crystal-field and Kondo-scale investigations of CeMIn5 (M=Co, Ir, and Rh): A combined x-ray absorption and inelastic neutron scattering study
       Phys. Rev. B, 81, 195114 (2010) – Published May 19, 2010
      • 90. H.-J. Lin, Y. Y. Chin, Z. Hu, G. J. Shu, F. C. Chou, H. Ohta, K. Yoshimura, S. Hébert, A. Maignan, A. Tanaka, L. H. Tjeng, and C. T. Chen
       Local orbital occupation and energy levels of Co in NaxCoO2: A soft x-ray absorption study
       Phys. Rev. B 81, 115138 (2010) – Published March 31, 2010

      2009

      • 89. Chun Fu Chang, Zhiwei Hu, Hua Wu, Tobias Burnus, N. Hollmann, Mohamed Benomar, T. Lorenz, Arata Tanaka, Hong-Ji Lin, H. H. Hsieh, C. T. Chen and L. Hao Tjeng
       Spin blockade, orbital occupation, and charge ordering in La1.5Sr0.5CoO4
       Phys. Rev. Lett., 102, 116401, (2009). arXiv:0901.3642
      • 88. Hua Wu, T. Burnus, Z. Hu, C. Martin, A. Maignan, J. C. Cezar, A. Tanaka, N. B. Brookes, D. I. Khomskii and L. H. Tjeng
       Ising magnetism and ferroelectricity in Ca3CoMnO6
       Phys. Rev. Lett., 102, 2, 026404, (2009). arXiv:0806.1607 [PDF, 188 kB]
      • 87. J. M. Chen, J. M. Lee, C. K. Chen, T. L. Chou, K. T. Lu, S. C. Haw, K. S. Liang, C. T. Chen, H. T. Jeng, S. W. Huang, T. J. Yang, C. C. Shen, R. S. Liu, J. Y. Lin and Z. Hu
       Bonding anisotropy in multiferroic TbMnO3 probed by polarization dependent x-ray absorption spectroscopy
       Appl. Phys. Lett., 94, 044105, (2009)
      • 86. R. Sutarto, S. G. Altendorf, B. Coloru, M. Moretti Sala, T. Haupricht, C.F. Chang, Z. Hu, C. Schüssler-Langeheine, N. Hollmann, H. Kierspel, H. H. Hsieh, H.-J. Lin, C. T. Chen and L. H. Tjeng
       Epitaxial and layer-by-layer growth of EuO thin films on YSZ (001) using MBE distillation
       Phys. Rev. B, 79, 205318, (2009). arXiv:0902.0330
      • 85. R. Sutarto, S. G. Altendorf, B. Coloru, M. Moretti-Sala, T. Haupricht, C. F. Chang, Z. Hu, C. Schüßler-Langeheine, N. Hollmann, H. Kierspel, J. A. Mydosh, H. H. Hsieh, H.-J. Lin, C. T. Chen and L. H. Tjeng
       Epitaxy, stoichiometry, and magnetic properties of Gd-doped EuO films on YSZ (001)
       Phys. Rev. B, 80, 085308, (2009). arXiv:0903.1632
      • 84. N. Hollmann, Z. Hu, M. Valldor, A. Maignan, A. Tanaka, H. H. Hsieh, H.-J. Lin, C. T. Chen and L. H. Tjeng
       Electronic and magnetic properties of the kagome systems YBaCo4O7 and YBaCo3MO7 (M=Al, Fe)
       Phys. Rev. B. 80, 085111 (2011)
      • 83. T. Willers, B. Fåk, N. Hollmann, P. O. Körner, Z. Hu, A. Tanaka, D. Schmitz, M. Enderle, G. Lapertot, L. H. Tjeng and A. Severing
       Crystal-field ground state of the noncentrosymmetric superconductor CePt3Si: A combined polarized soft x-ray absorption and polarized neutron study
       Phys. Rev. B, 80, 115106, (2009)

      2008

      2007

      2006

      • 74. Tobias Burnus, Zhiwei Hu, Maurits W. Haverkort, Júlio C. Cezar, Delphine Flahaut, Vincent Hardy, Antoine Maignan, Nicholas B. Brookes, Arata Tanaka, Hui-Huang Hsieh, Hong-Ji Lin, Chien-Te Chen and L. Hao Tjeng
       Valence, spin, and orbital state of Co ions in one-dimensional Ca3Co2O6: An x-ray absorption and magnetic circular dichroism study
       Phys. Rev. B, 74, 24, 245111, (2006). arXiv.org:cond-mat/0611545 [PDF, 339 kB]
      • 73. Maurits W. Haverkort, Zhiwei Hu, Júlio C. Cezar, Tobias Burnus, Helena Hartmann, Marco Reuther, Christian Zobel, Thomas Lorenz, Arata Tanaka, Nicholas B. Brookes, Hui-Huang Hsieh, Hong-Ji Lin, Chien-Te Chen and L. Hao Tjeng
       Spin State Transition in LaCoO3 Studied Using Soft X-ray Absorption Spectroscopy and Magnetic Circular Dichroism
       Phys. Rev. Lett., 97, 176405, (2006). arXiv.org:cond-mat/0610457 [PDF, 560 kB]
      • 72. Thomas C. Koethe, Zhiwei Hu, Maurits W. Haverkort, Christian Schüßler-Langeheine, F. Venturini, Nicholas B. Brookes, O. Tjernberg, W. Reichelt, Hui-Huang Hsieh, Hong-Ji Lin, Chien-Te Chen and L. Hao Tjeng
       Transfer of spectral weight and symmetry across the metal-insulator transition in VO2
       Phys. Rev. Lett., 97, 116402, (2006) [PDF, 391 kB]
      • 71. Jan Gegner, Thomas C. Koethe, Hua Wu, Zhiwei Hu, Helena Hartmann, T. Lorenz, T. Fickenscher, R. Pöttgen and L. Hao Tjeng
       Electronic structure of RAuMg and RAgMg (R = Eu, Gd, Yb)
       Phys. Rev. B, 74, 073102, (2006). arXiv.org:cond-mat/0511511 [PDF, 516 kB]
      • 70. Hua Wu, Zhiwei Hu, Tobias Burnus, Jonathan D. Denlinger, Peter G. Khalifah, David Mandrus, Ling-Yun Jang, Hui-Huang Hsieh, Arata Tanaka, Keng S. Liang, Jim W. Allen, Robert J. Cava, Daniel I. Khomskii and L. Hao Tjeng
       Orbitally driven spin-singlet dimerization in S = 1 La4Ru2O10
       Phys. Rev. Lett., 96, 25, 256402, (2006). arXiv.org:cond-mat/0606445 [PDF, 529 kB]
      • 69. H. Ott, S.J. Heise, R. Sutarto, Z. Hu, C.F. Chang, H.H. Hsieh, H.-J. Lin, C.T. Chen and L.H. Tjeng
       Soft x-ray magnetic circular dichroism study on Gd-doped EuO thin films
       Phys. Rev. B, 73, 9, 09407, (2006). arXiv.org:cond-mat/0509722

      2005

      2004

      2003

      • 59. R. Niewa, Z.-L. Huang, W. Schnelle, Zhiwei Hu and R. Kniep
       Preparation, Crystallographic, Spectroscopic and Magnetic Characterization of Low-Valency Nitridometalates Li2[(Li1−xMx)N] with M = Cu, Ni
       Z. f. Anorg. u. Allg. Chemie, 629, 10, 1778-1786, (2003)
      • 58. S.-L. Drechsler, Zhiwei Hu, J. Málek, H. Rosner, R. Neudert, M. Knupfer, M. S. Golden and J. Fink
       X-ray Absorption Spectroscopy of CuO2 Chains
       J. Low Temp. Phys., 131, 3-4, 369-373, (2003)
      • 57. Rainer Niewa, Zhiwei Hu and Rüdiger Kniep
       Mn and Fe K-edge XAS Spectra of Manganese and Iron Nitrido Compounds
       Eur. J. Inorg. Chem., 2003, 8, 1632-1634, (2003)
      • 56. C. Mitra, Z. Hu, P. Raychaudhuri, S. Wirth, S.I. Csiszar, H.H. Hsieh, H.-J. Lin, C.T. Chen and L.H. Tjeng
       Direct observation of electron doping in La0.7Ce0.3MnO3 using x-ray absorption spectroscopy
       Phys. Rev. B, 67, 092404, (2003)
      • 55. R. Niewa, D. Zherebtsov and Z. Hu
       Polymorphism of Heptalithium Nitridovanadate(V) Li7[VN4]
       Inorg. Chem., 42, 8, 2538 -2544, (2003)
      • 54. L. Vasylechko, W. Schnelle, U. Burkhardt, R. Ramlau, R. Niewa, H. Borrmann, K. Hiebl, Z. Hu and Yu. Grin
       Crystal structure, magnetic behaviour and valence state of ytterbium in the Yb4Ni10+xGa21−x phase
       J. Alloys and Comp., 350, 1-2, 9-16, (2003)
      • 53. T. K. Kim, H. Rosner, S.-L. Drechsler, Z. Hu, C. Sekar, G. Krabbes, J. Málek, M. Knupfer, J. Fink and H. Eschrig
       Unusual electronic structure of the pseudoladder compound CaCu2O3
       Phys. Rev. B, 67, 024516, (2003)

      2002

      • 52. R. Niewa, Z. Hu, C. Grazioli, U. Rößler, M. S. Golden, M. Knupfer, J. Fink, H. Giefers, G. Wortmann, F. M. F. de Groot and F. J. DiSalvo
       XAS spectra of Ce2[MnN3] at the Ce-M4,5, Ce-L3, Mn-L2,3 and N-K thresholds
       J. Alloys and Comp., 346, 1-2, 129-133, (2002)
      • 51. Ranjan K. Sahu, Z. Hu, Manju L. Rao, S. Sundar Manoharan, T. Schmidt, B. Richter, M. Knupfer, M. Golden, J. Fink and C. M. Schneider
       X-ray absorption spectra at the Ru and Mn L2,3 edges and long-range ferromagnetism in SrRu1–xMnxO3 solid solutions (0 ≤ x ≤ 0.5)
       Phys. Rev. B, 66, 144415, (2002)
      • 50. Z. Hu, M. S. Golden, S. G. Ebbinghaus, M. Knupfer, J. Fink, F. M. F. de Groot and G. Kaindl
       The distribution of the doped holes in La2−xSrxCu1−yRuyO4−δ
       Chem. Phys., 282, 3, 451-463, (2002)
      • 49. Z. Hu, C. Grazioli, M. Knupfer, M.S. Golden, J. Fink, Priya Mahadevan, Ashwani Kumar, Sugata Ray, D.D. Sarma, D. Reinen, S. Kawasaki, M. Takano, C. Schüßler-Langeheine, Chandan Mazumdar and G. Kaindl
       Difference in spin state and covalence between La1−xSrxCoO3 and La2−xSrxLi0.5Co0.5O4
       J. Alloys and Comp., 343, 1-2, 5-13, (2002)
      • 48. L. Alvarez, T. Pichler, P. Georgi, T. Schwieger, H. Peisert, L. Dunsch, Z. Hu, M. Knupfer, J. Fink, P. Bressler, M. Mast and M.S. Golden
       Electronic structure of pristine and intercalated Sc3N@C80 metallofullerene
       Phys. Rev. B, 66, 035107, (2002)
      • 47. C. Schüßler-Langeheine, H. Ott, A. Yu. Grigoriev, A. Möller, R. Meier, Z. Hu, Chandan Mazumdar, G. Kaindl and E. Weschke
       Oxygen-induced magnetic surface states on the (0001) surfaces of heavy lanthanide metals
       Phys. Rev. B, 65, 214410, (2002)
      • 46. Z. Hu, M. Knupfer, M. Kielwein, U.K. Rößler, M.S. Golden, J. Fink, F.M.F. de Groot, T. Ito, K. Oka and G. Kaindl
       The electronic structure of the doped one-dimensional transition metal oxide Y2−xCaxBaNiO5 studied using X-ray absorption
       Euro. Phys. J. B, 26, 449-453, (2002)
      • 45. Z. Hu, Priya Mahadevan, D.D. Sarma, G. Kaindl and L.H. Tjeng
       Study of valence and covalence as well as spin states of late transition metal oxides by x-ray absorption spectroscopy
       Recent Res. Devel. Physics, 3, 213, (2002)
      • 44. Z. Hu, S.-L. Drechsler, J. Málek, H. Rosner, R. Neudert, M. Knupfer, M. S. Golden, J. Fink, J. Karpinski, G. Kaindl, C. Hellwig and Ch. Jung
       Doped holes in edge-shared CuO2 chains and the dynamic spectral weight transfer in X-ray absorption spectroscopy
       Europhys. Lett., 59, 1, 135-141, (2002)

      2001

      • 43. Chandan Mazumdar, Z. Hu, H. von Lips, M. S. Golden, J. Fink, P. C. Canfield and G. Kaindl
       Polarization-dependent x-ray-absorption spectroscopy of RNi2B2C (R=Er to Lu): Reduced Ni-3d occupancy in YbNi2B2C
       Phys. Rev. B, 64, 2, 020504, (2001)
      • 42. Mark S. Golden, Christian Dürr, Andreas Koitzsch, Sibylle Legner, Zhiwei Hu, Sergey Borisenko, Martin Knupfer and Jörg Fink
       The electronic structure of cuprates from high energy spectroscopy
       J. Electron Spectrosc. Relat. Phenom., 117-118, 203-222, (2001)
      • 41. C. Grazioli, Z. Hu, M. Knupfer, G. Graw, G. Behr, M. S. Golden, J. Fink, H. Giefers, G. Wortmann and K. Attenkofer
       Characteristic temperature dependence of the 4f occupancy in the Kondo system CeSi2
       Phys. Rev. B, 63, 11, 115107, (2001)
      • 40. C. Dürr, S. Legner, R. Hayn, S. V. Borisenko, Z. Hu, A. Theresiak, M. Knupfer, M. S. Golden, J. Fink, F. Ronning, Z.-X. Shen, H. Eisaki, S. Uchida, C. Janowitz, R. Müller, R. L. Johnson, K. Rossnagel and L. Kipp
       Angle-resolved photoemission spectroscopy of Sr2CuO2Cl2
       Phys. Rev. B, 63, 1, 014505, (2001)
      • 39. H. VON LIPS, Z. HU, C. GRAZIOLI, G. BEHR, M. KNUPFER, M.S. GOLDEN, AND J. FINK
       POLARIZATION-DEPENDENT X-RAY ABSORPTION SPECTROSCOPY ON SINGLE CRYSTAL YNI2B2C SUPERCONDUCTORS
       Nato Science Series, 86, 193-198, (2001)
      • 38. Stefan Ebbinghaus, Zhiwei Hu and Armin Reller
       Determination of the Oxidation States of Cu and Ru in the System La2−xSrxCu1−yRuyO4−δ by XANES-Measurements
       J. Solid State Chem., 156, 1, 194-202, (2001)
      • 37. U. Schwarz, R. Giedigkeit, R. Niewa, M. Schmidt, W. Schnelle, R. Cardoso, M. Hanfland, Z. Hu, K. Klementiev and Yu. Grin
       Pressure-induced Oxidation State Change of Ytterbium in YbGa2
       Z. f. Anorg. u. Allg. Chemie, 627, 9, 2249-2256, (2001)
      • 36. Z. Hu, G. Kaindl, A. Hayer and D. Reinen
       Kantennahe Röntgenfeinstruktur-Untersuchungen an Oxidkeramiken von Chrom, Cobalt und Nickel in verschiedenen Oxidationsstufen und deren bindungschemische Interpretation
       Z. f. Anorg. u. Allg. Chemie, 627, 12, 2647-2653, (2001)

      2000

      • 35. T. Pichler, Z. Hu, C. Grazioli, S. Legner, M. Knupfer, M. S. Golden, J. Fink, F.M.F. de Groot, M.R.C. Hunt, P. Rudolf, R. Follath, Ch. Jung, L. Kjeldgaard, P. Brühwiler, M. Inakuma and H. Shinohara
       Proof for trivalent Sc ions in Sc2@C84 from high-energy spectroscopy
       Phys. Rev. B, 62, 19, 13196–13201, (2000)
      • 34. R. Neudert, S.-L. Drechsler, J. Málek, H. Rosner, M. Kielwein, Z. Hu, M. Knupfer, M. S. Golden, J. Fink, N. Nücker, M. Merz, S. Schuppler, N. Motoyama, H. Eisaki, S. Uchida, M. Domke and G. Kaindl
       Four-band extended Hubbard Hamiltonian for the one-dimensional cuprate Sr2CuO3: Distribution of oxygen holes and its relation to strong intersite Coulomb interaction
       Phys. Rev. B, 62, 16, 10752–10765, (2000)
      • 33. Z. Hu, G. Kaindl, H. Ogasawara, A. Kotani and I. Felner
       Ln-4f/ligand-2p covalence in BaLnO3 and Cs3LnF7 (Ln = Ce, Pr, Tb)
       Chem. Phys. Lett., 325, 1-3, 241-250, (2000)
      • 32. Z. Hu, M. S. Golden, J. Fink, G. Kaindl, S. A. Warda, D. Reinen, Priya Mahadevan and D. D. Sarma
       Hole distribution between the Ni 3d and O 2p orbitals in Nd2−xSrxNiO4−δ
       Phys. Rev. B, 61, 5, 3739–3744, (2000)
      • 31.Z. Hu, H. von Lips, M. S. Golden, J. Fink, G. Kaindl, F. M. F. de Groot, S. Ebbinghaus and A. Reller
       Multiplet effects in the Ru L2,3 x-ray-absorption spectra of Ru(IV) and Ru(V) compounds
       Phys. Rev. B, 61, 8, 5262–5266, (2000)

      1999

      • 30. R. Neudert, H. Rosner, S.-L. Drechsler, M. Kielwein, M. Sing, Z. Hu, M. Knupfer, M. S. Golden, J. Fink, N. Nücker, M. Merz, S. Schuppler, N. Motoyama, H. Eisaki, S. Uchida, M. Domke and G. Kaindl
       Unoccupied electronic structure of Li2CuO2
       Phys. Rev. B, 60, 19, 13413–13417, (1999)
      • 29. Kai Starke, Zhiwei Hu, F. Hübinger, E. Navas, Günther Kaindl and G. van der Laan
       Magnetic circular dichroism in lanthanide 4d-4f giant resonant photoemission: terbium
       Euro. Phys. J. B, 12, 171-178, (1999), http://www.edpsciences.org/articles/epjb/abs/1999/22/b9144/b9144.html
      • 28. H. von Lips, Z. Hu, C. Grazioli, S.-L. Drechsler, G. Behr, M. Knupfer, M. S. Golden, J. Fink, H. Rosner and G. Kaindl
       Polarization-dependent x-ray-absorption spectroscopy of single-crystal YNi2B2C superconductors
       Phys. Rev. B, 60, 16, 11444–11448, (1999)
      • 27. A. Tagliaferri, L. Braicovich, G. van der Laan, G. Ghiringhelli, N. B. Brookes, C. Dallera, M. Finazzi, E. Weschke, Z. Hu and G. Kaindl
       Many-body effects in nonresonant and resonant 4p spectroscopy of Gd metal
       Phys. Rev. B, 60, 8, 5728–5736, (1999)
      • 26. C. Schüßler-Langeheine, R. Meier, H. Ott, Z. Hu, Chandan Mazumdar, A. Yu. Grigoriev, G. Kaindl and E. Weschke
       Magnetically ordered surface oxide on Gd(0001)
       Phys. Rev. B, 60, 5, 3449–3452, (1999)
      • 25. Salam A. Warda, Werner Massa, Dirk Reinen, Zhiwei Hu, Günter Kaindl and Frank M. F. de Groot
       The Ordered K2NiF4-type Structure of Mixed Crystals La2−xSrxLi1/2Co1/2O4 (x<0.5) and the Electronic Properties of the Constituting CoIII
       J. Solid State Chem., 146, 1, 79-87, (1999)
      • 24. Z. Hu, R. Meier, C. Schüßler-Langeheine, E. Weschke, G. Kaindl, I. Felner, M. Merz, N. Nücker, S. Schuppler and A. Erb
       O-2p holes in tetravalent oxides of Ce and Pr and the Fehrenbacher-Rice hybrid in PrBa2Cu3O7-δ
       Phys. Rev. B, 60, 3, 1460–1463, (1999)
      • 23. G. van der Laan, E. Arenholz, Z. Hu, A. Bauer, E. Weschke, Ch. Schüßler-Langeheine, E. Navas, A. Mühlig, G. Kaindl, J. B. Goodkoep and N. B. Brookes
       Magnetic circular dichroism in Tb 3d→4f resonant photoemission
       Phys. Rev. B, 59, 13, 8835–8843, (1999)
      • 22. Z. Hu, K. Starke, G. van der Laan, E. Navas, A. Bauer, E. Weschke, C. Schüßler-Langeheine, E. Arenholz, A. Mühlig, G. Kaindl, J. B. Goodkoep and N. B. Brookes
       Spin flip in resonant photoemission from Gd
       Phys. Rev. B, 59, 15, 9737–9740, (1999)
      • 21. Chandan Mazumdar, Z. Hu and G. Kaindl
       Magnetic behavior and local electronic structure of Ce2Ni3Si5 and CeNi4B
       Physica B, 259-261, 89-91, (1999)

      1998

      • 20.Z. Hu, Chandan Mazumdar, G. Kaindl, F. M. F. de Groot, S. A. Warda and D. Reinen
       Valence electron distribution in La2Li1/2Cu1/2O4, Nd2Li1/2Ni1/2O4, and La2Li1/2Co1/2O4
       Chem. Phys. Lett., 297, 3-4, 321-328, (1998)
      • 19. R. Meier, E. Weschke, A. Bievetski, C. Schüßler-Langeheine, Z. Hu and G. Kaindl
       On the existence of monoxides on close-packed surfaces of lanthanide metals
       Chem. Phys. Lett., 292, 4-6, 507-514, (1998)
      • 18. Zhiwei Hu, Günter Kaindl and Gerd Meyer
       Chemical shifts in the X-ray absorption near-edge structure spectra of UBrn (n=3, 4, 5) and Cs2LiUX6 (X=F, Cl, Br, I)
       J. Alloys and Comp., 274, 1-2, 38-41, (1998)
      • 17. Z. Hu, G. Kaindl, S. A. Warda, D. Reinen, F. M. F. de Groot and B. G. Müller
       On the electronic structure of Cu(III) and Ni(III) in La2Li1/2Cu1/2O4, Nd2Li1/2Ni1/2O4, and Cs2KCuF
       Chem. Phys., 232, 1-2, 63-74, (1998)
      • 16.S. Haffner, R. Neudert, M. Kielwein, M. Knupfer, M. S. Golden, K. Ruck, G. Krabbes, J. Fink, H. Rosner, R. Hayn, H. Eisaki, S. Uchida, Z. Hu, M. Domke and G. Kaindl
       Unoccupied electronic structure of Sr2CuO2Cl2 and Ba2Cu3O4Cl2: Experiment and theory
       Phys. Rev. B, 57, 6, 3672–3678, (1998)

      1997

      • 15. G. van der Laan, E. Arenholz, E. Navas, Z. Hu, E. Mentz, A. Bauer and G. Kaindl
       Magnetic circular dichroism in 5p photoemission from Gd and Tb metal
       Phys. Rev. B, 56, 6, 3244–3250, (1997)
      • 14. M. Knupfer, R. Neudert, M. Kielwein, S. Haffner, M. S. Golden, J. Fink, C. Kim, Z.-X. Shen, M. Merz, N. Nücker, S. Schuppler, N. Motoyama, H. Eisaki, S. Uchida, Z. Hu, M. Domke and G. Kaindl
       Site-specific unoccupied electronic structure of one-dimensional SrCuO2
       Phys. Rev. B, 55, 12, R7291–R7294, (1997)
      • 13. K. Starke, E. Navas, E. Arenholz, Z. Hu, L. Baumgarten, G. van der Laan, C. T. Chen and G. Kaindl
       Magnetic circular dichroism in 4d→4f resonant photoemission and photoabsorption of Gd metal
       Phys. Rev. B, 55, 4, 2672–2675, (1997)
      • 12. Zhiwei Hu, G. Kaindl and B. G. Müller
       Core-level spectroscopy of the tetravalent lanthanide compounds M3LnF7 (with M = Cs, Rb; Ln = Ce, Pr, Nd, Tb, Dy)
       J. Alloys and Comp., 246, 1-2, 177-185, (1997)
      • 11. Zhiwei Hu, Günter Kaindl and Gerd Meyer
       X-ray absorption near-edge structure at the LI–III thresholds of Pr, Nd, Sm, and Dy compounds with unusual valences
       J. Alloys and Comp., 246, 1-2, 186-192, (1997)
      • 10. K. Starke, G. van der Laan, Z. Hu, E. Arenholz, E. Navas A. Bauer, A. Mühlig, C. Schüßler-Langeheine, E. Weschke, J. Goodkoep, N. Brookes and G. Kaindl
       Magnetic Dichroism in Resonant Photoemission and Photoabsorption from Gd
       Mat. Res. Soc. Symp. Proc., 475, 371, (1997)

      1995

      • 9. Z. Hu, G. Kaindl, G. Meyer, B.G. Müller and R. Hoppe
       Core-level Spectroscopy of Rare-Earth Compounds with Unusual Valence States
       Xu Guangxian, Xiao Jimei, Yu Zongsen, Ya, Proceedings of the 3rd International Conference on Rare Earth Development and Applications, Baotou, Inner Mongolia, China, (1995)
      • 8. Z. Hu, En–Jin Cho, G. Kaindl and B. G. Müller
       Valency and 4f covalency of Cs2RbTbF7
       Phys. Rev. B, 51, 12, 7514–7520, (1995)

      1994

      1993

      • 2. Hans-Friedrich Roth, Gerd Meyer, Zhiwei Hu and Günter Kaindl
       Synthesis, Structure, and X-Ray Absorption Spectra of LixNbO2 and NaxNbO2 (x ≤ 1).
       Z. f. Anorg. u. Allg. Chemie, 619, 8, 1369, (1993)
      • 1. E. Pellegrin, N. Nücker, J. Fink, S. L. Molodtsov, A. Gutiérrez, E. Navas, O. Strebel, Z. Hu, M. Domke, G. Kaindl, S. Uchida, Y. Nakamura, J. Markl, M. Klauda, G. Saemann–Ischenko, A. Krol, J. L. Peng, Z. Y. Li and R. L. Greene
       Orbital character of states at the Fermi level in La2–xSrxCuO4 and R2–xCexCuO4 (R=Nd,Sm)
       Phys. Rev. B, 47, 6, 3354–3367, (1993)