Dr. Zhiwei Hu

Addresse: Max Planck Institute für Chemische Physik fester Stoffe
Nöthnitzer Straße 40
01187 Dresden, Germany
E-Mail: Zhiwei.Hu(at)cpfs.mpg.de
Telefon: +49-(0)351-46464209
Raum: B2.4.23
https://scholar.google.de/citations?user=PK6wVfMAAAAJ&hl=de


 

Publications

2021

 • 313. Xuepeng Zhong, M'hamed Oubla, Xiao Wang, Yangyang Huang, Huiyan Zeng, Shaofei Wang, Kun Liu, Jian Zhou, Lunhua He, Haihong Zhong, Nicolas Alonso-Vante, Chin-Wei Wang, Wen-Bin Wu, Hong-Ji Lin, Chien-Te Chen, Zhiwei Hu, Yunhui Huang, Jiwei Ma
  Boosting oxygen reduction activity and enhancing stability through structural transformation of layered lithium manganese oxide
  Nat. Commun. 12, 3136 (2021)
 • 312. Mengjun Wang, Yong Xu, Chun-Kuo Peng, San-Yuan Chen, Yan-Gu Lin, Zhiwei Hu, Li Sun,Songyuan Ding, Chih-Wen Pao, Qi Shao, and Xiaoqing Huang,
  Site-Specified Two-Dimensional Heterojunction of Pt Nanoparticles/ Metal?Organic Frameworks for Enhanced Hydrogen Evolution,
  JACS xxx, (2021)
 • 311. Daqin Guan, Kaifeng Zhang, Zhiwei Hu, Xinhao Wu, Jeng-Lung Chen, Chih-Wen Pao, Yanan Guo, Wei Zhou, Zongping Shao,
  Exceptionally Robust Face-Sharing Motifs Enable Efficient and Durable Water Oxidation,
  Adv. Mater. 2103392 , (2021)
 • 310. Longlong Wang, Xingwei Sun, Jun Ma,* Bingbing Chen, Chao Li, Jiedong Li, Liang Chang, Xinrun Yu, Ting-Shan Chan, Zhiwei Hu, Malachi Noked,and Guanglei Cui,
  Bidirectionally Compatible Buffering Layer Enables Highly Stable and Conductive Interface for 4.5 V Sulfide-Based All-Solid-State Lithium Batteries,
  Adv. Energy Mater.2100881, (2021)
 • 309. Tang Yang, Chengyong Yang, Jiabo Le, Zhiyong Yu, Lingzheng Bu, Leigang Li, Shuxing Bai, Qi Shao, Zhiwei Hu, Chih-Wen Pao4, Jun Cheng, Yonggang Feng, and Xiaoqing Huang,
  Atomically isolated Pd sites within Pd-S nanocrystals enable trifunctional catalysis for direct, electrocatalytic and photocatalytic syntheses of H2O2,
  Nano Research CN 11-5974/O4, (2021)
 • 308. Lili Li, Hainan Sun, Zhiwei Hu* Jing Zhou, Yu-Cheng Huang, Haoliang Huang, Sanzhao Song, Chih-Wen Pao, Yu-Chung Chang, Alexander C. Komarek, Hong-Ji Lin, Chien-Te Chen, Chung-Li Dong, Jian-Qiang Wang,* and Linjuan Zhang,
  In Situ/Operando Capturing Unusual Ir6+ Facilitating Ultrafast Electrocatalytic Water Oxidation,
  Adv. Funct. Mater. 2104746, (2021)
 • 307. Yu Li, Gao Chen, Yanping Zhu, Zhiwei Hu, Ting-Shan Chan, Sixuan She, Jie Dai, Wei Zhou, and Zongping Shao,
  Activating Both Basal Plane and Edge Sites of Layered Cobalt Oxides for Boosted Water Oxidation,
  Adv. Funct. Mater. 2103569, (2021)
 • 306. Haijuan Zhang, Daqin Guan, Zhiwei Hu, Yu-Cheng Huang, Xinhao Wu, Jie Dai, Chung-Li Dong, Xiaomin Xu, Hong-Ji Lin, Chien-Te Chen, Wei Zhou, Zongping Shao,
  Exceptional lattice-oxygen participation on artificially controllable electrochemistry-induced crystalline-amorphous phase to boost oxygen-evolving performance,
  Applied Catalysis B: Environmental 120484, (2021)
 • 305. Ming Zhu, Daqin Guan, Zhiwei Hu, Hong-Ji Lin, Chien-Te Chen, Hwo-Shuenn Sheu, Shaobin Wang, Jing Zhou, Wei Zhou, Zongping Shao,
  Synergistic effects in ordered Co oxides for boosting catalytic activity in advanced oxidation processes,
  Applied Catalysis B: Environmental 120463, (2021)
 • 304. Jingrong Hou, Mohammed Hadouchi, Lijun Sui, Jie Liu, Mingxue Tang, Wang Hay Kan, Maxim Avdeev, Guiming Zhong, Yi-Kai Liao, Yu-Hong Lai, Ying-Hao Chu, Hong-Ji Lin, Chien-Te Chen, Zhiwei Hu, Yunhui Huang, Jiwei Ma,
  Unlocking fast and reversible sodium intercalation in NASICON Na4MnV(PO4)3 by fluorine substitution,
  Energy Storage Materials 42, 307 (2021)
 • 303. Yecan Pi, Qi Shao, Juan Wang, Bolong Huang, Zhiwei Hue, Chien-Te Chen, Chih-Wen Pao, Xiangfeng Duan, Xiaoqing Huang,
  Tunable one-dimensional inorganic perovskite nanomeshes library for water splitting ,
  Nano Energy 88 , 106251(2021)
 • 302. Yiming Zhu, Jiaheng Peng, Xiaorong Zhu, Lingzheng Bu, Qi Shao, Chih-Wen Pao, Zhiwei Hu,Yafei Li, Jianbo Wu, and Xiaoqing Huang,
  A Large-Scalable, Surfactant-Free, and Ultrastable Ru-Doped Pt3Co Oxygen Reduction Catalyst,
  Nano Letter doi.org/10.1021/acs.nanolett.1c02064, (2021)
 • 301. Xiaomin Xu, Yangli Pan, Lei Ge, Yubo Chen, Xin Mao, Daqin Guan, Mengran Li, Yijun Zhong, Zhiwei Hu, Vanessa K. Peterson, Martin Saunders, Chien-Te Chen, Haijuan Zhang, Ran Ran, Aijun Du, Hao Wang, San Ping Jiang, Wei Zhou, and Zongping Shao,
  High-Performance Perovskite Composite Electrocatalysts Enabled by Controllable Interface Engineering,
  Small 2101573, (2021)
 • 300. Sanzhao Songa Jian Sun, Jing Zhou, Zhiwei Hu,Hong-Ji Lin,Ting-ShanChane Chien-e Chen, Nian Zhang, Chao Jing,Jun Hu Linjuan Zhang,Jian-Qiang Wang,
  Unexpected increasing Co valence state of an exsolved catalyst by Mo doping for enhanced oxygen evolution reaction
  Chemical Engineering Journal 425, 130681 (2021)
 • 299. Shangheng Liu, Yujin Ji, Shize Yang, Leigang Li, Qi Shao, Zhiwei Hu, Chih-Wen Pao, Jeng-Lung Chen, Ting-Shan Chan, Ting Zhu, Youyong Li, Xiaoqing Huang, and Jianmei Lu,
  Spontaneous amorphous oxide-interfaced ultra?ne noble metal nanoclusters for unexpected anodic electrocatalysis,
  Chem Catalysis 1, 1 (2021)
 • 298. Yinlong Zhu, Hassan A. Tahini, Jing Zhou, Yu Chen, Qian Lin, Zhiwei Hu, Rong Fan, Sixuan She,Hong-Ji Lin, Chien-Te Chen, Sean C. Smith, Zongping Shao, and Huanting Wang,
  Tailored Brownmillerite Oxide Catalyst with Multiple ElectronicFunctionalities Enables Ultrafast Water Oxidation
  Chem. Mater. 33, 5233(2021)
 • 297. Tang Yang, Chengyong Yang, Jiabo Le, Zhiyong Yu, Lingzheng Bu, Leigang Li, Shuxing Bai, Qi shao, Zhiwei Hu, Chih-Wen Pao, Jun Cheng, Yonggang Feng, and Xiaoqing Huang,
  Nano Research https://doi.org/10.1007/s12274-021-3786-0 , (2021)
 • 296. Guangxiu Liu, Zhehong Liu, Yisheng Chai, Long Zhou, Xudong Shen, Xubin Ye, Shijun Qin, Dabiao Lu, Zhiwei Hu, Liu Hao Tjeng, Hong-Ji Lin, Chien-Te Chen, Xiaohui Yu, and Youwen Long,
  Magnetic and electric field dependent anisotropic magnetoelectric multiferroicity in SmMn3Cr4O12,
  Phys. Rev. B 104, 054407(2021)
 • 295. Jianfa Zhao, Shu-Chih Haw, Xiao Wang, Zhiwei Hu, Chang-Yang Kuo, Shin-An Chen,Hirofumi Ishii, Nozumu Hiraoka, Hong-Ji Lin, Chien-Te Chen, Zhi Li, Arata Tanaka, Cheng-En Liu, Runze Yu, Jin-Ming Chen,and Changqing Jin
  Spin State and Spin-State Transition of Co 3+ Ion in BiCoO3
  Phys. Status Solidi B 2100117, (2021)
 • 294. Jun Zhang, Alexander C. Komarek, Meiling Jin, Xiancheng Wang, Yating Jia, Jianfa Zhao, Wenmin Li, Zhiwei Hu, Wei Peng, Xiao Wang, Liu Hao Tjeng, Zheng Deng, Runze Yu, Shaomin Feng, Sijia Zhang, Min Liu, Yi-feng Yang, Hong-ji Lin, Chien-Te Chen, Xiaodong Li, Jinlong Zhu, Changqing Jin
  High-pressure synthesis, crystal structure, and properties of iron-based spin-chain compound Ba9Fe3Se15
  Phys. Rev. Materials 5, 054606 (2021)
 • 293. Guangxiu Liu, Long Zhou,Bowen Zhou, Xubin Ye, Dabiao Lu, Xudong Shen, Shijun Qin, Zhiwei Hu, Yi-Ying Chin, Hong-Ji Lin, Chien-Te Chen, Xiaohui Yu, and Youwen Long,
  Enhancement of A-site Mn3+ spin ordering by B-site Mn4+ substitution in quadruple perovskite PbMn3Cr3MnO12
  Appl. Phys. Lett. 118, 262403 (2021)

  ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 • 292. Jianfa Zhao, Jiacheng Gao, Wenmin Li, Yuting Qian, Xudong Shen, Xiao Wang, Xi Shen, Zhiwei Hu, Cheng Dong, Qingzhen Huang, Lipeng Cao, Zhi Li, Jun Zhang, Chongwen Ren, Lei Duan, Qingqing Liu, Richeng Yu, Yang Ren, Shih-Chang Weng, Hong-Ji Lin, Chien-Te Chen, Liu-Hao Tjeng, Youwen Long, Zheng Deng, Jinlong Zhu, Xiancheng Wang, Hongming Weng, Runze Yu, Martha Greenblatt, Changqing Jin
  A combinatory ferroelectric compound bridging simple ABO3 perovskite and A-site-ordered quadruple perovskite
  Nat. Commun. 12, 747 (2021)
 • 291. Xubin Ye, Jianfa Zhao, Hena Das, Denis Sheptyakov, Junye Yang, Yuki Sakai, Hajime Hojo, Zhehong Liu, Long Zhou, Lipeng Cao, Takumi Nishikubo, Shogo Wakazaki, Cheng Dong, Xiao Wang, Zhiwei Hu, Hong-Ji Lin, Chien-Te Chen, Christoph Sahle, Anna Efiminko, Huibo Cao, Stuart Calder, Ko Mibu, Michel Kenzelmann, Liu Hao Tjeng, Runze Yu, Masaki Azuma, Changqing Jin, Youwen Long
  Observation of novel charge ordering and spin reorientation in perovskite oxide PbFeO3
  Nat. Commun 12, 1917 (2021)
 • 290. Xinhao Wu, Yanan Guo, Zengsen Sun, Fenghua Xie, Daqin Guan, Jie Dai, Fengjiao Yu, Zhiwei Hu, Yu-Cheng Huang, Chih-Wen Pao, Jeng-Lung Chen, Wei Zhou, Zongping Shao
  Fast operando spectroscopy tracking in situ generation of rich defects in silver nanocrystals for highly selective electrochemical CO2 reduction
  Nat. Commun. 12, 660 (2021)
 • 289. Ting Zhu, Shangheng Liu, Bin Huang, Qi Shao, Man Wng, Fan Li, Xinyue Tan, Yecan Pi, Shih-Chang Weng, Bolong Huang, Zhiwei Hu, Jianbo Wu, Yong Qian, Xiaoqing Huang
  High-performance diluted nickel nanoclusters decorating ruthenium nanowires for pH-universal overall water splitting
  Energy Environ. Sci. 14, 3194 (2021)
 • 288. Mengjun Wang, Xu Dong, Zhaodong Meng, Zhiwei Hu, Yan-Gu Lin, Chun-Kuo Peng, Hongshuai Wang, Chih-Wen Pao, Songyuan Ding, Youyong Li, Qi Shao, Xiaoqing Huang,
  An Efficient Interfacial Synthesis of Two-Dimensional Metal-Organic Framework Nanosheets for Electrochemical Hydrogen Peroxide Production,
  Angew. Chem. Int. Ed. doi.org/10.1002/anie.202100897 (2021)
 • 287. A. Amorese, B. Leedahl, M. Sundermann, H. Gretarsson, Z. Hu, H.-J. Lin, C. T. Chen, M. Schmidt, H. Borrmann, Yu. Grin, A. Severing, M. W. Haverkort, L. H. Tjeng
  Selective Orbital Imaging of Excited States with X-Ray Spectroscopy: The Example of a-MnS
  Phys. Rev. X 11, 011002 (2021)
 • 286. Xiang Li, Zhiwei Hu, Yujin Cho, Xinyu Li, Hao Sun Longzheng Cong, Hong-Ji Lin, Sheng-Chieh Liao, Chien-Te Chen, Anna Efimenko, Christoph J. Sahle, Youwen Long, Changqing Jin, Michael C. Downer, John B. Goodenough, Jianshi Zhou
  Charge Disproportionation and Complex Magnetism in a PbMnO3 Perovskite Synthesized under High Pressure
  Chem. Mater. 33, 92 (2021)
 • 285. Sixuan She, Yinlong Zhu, Hassan A. Tahini, Zhiwei Hu, Shih-Chang Weng, Xinhao Wu, Yubo Chen, Daqin Guan, Yufei Song, Jie Dai, Sean C. Smith, Huanting Wang, Wei Zhou, Zongping Shao,
  A molecular-level strategy to boost the mass transport of perovskite electrocatalyst for enhanced oxygen evolution,
  Appl. Phys. Rev. 8, 011407(2021)
 • 284. Meilan Peng, Jijie Huang, Yinlong Zhu, Hua Zhou, Zhiwei Hu, Yi-Kai Liao, Yu-Hong Lai, Chien-Te Chen, Ying-Hao Chu, Kelvin H. L. Zhang, Xianzhu Fu, Fan Zuo, Jianhui Li, Yifei Sun,
  Structural anisotropy determing the oxygen evolution mechanism of strongly correlated perovskite nickelate electrocatalyst,
  ACS Sustinable Chem. Eng.. 9, 4262(2021)
 • 283. Li Zhao, Zhiwei Hu, Hanjie Guo, Christoph Geibe, Hong-Ji Lin, Chien-Te Chen, Daniel Khomskii, Liu Hao Tjeng and Alexander C. Komarek,
  , Single Crystal Growth and Physical Properties of Pyroxene CoGeO3,
  Crystals 11, 378(2021)
 • 282. Xiao Wang, Zhiwei Hu, Stefano Agrestini, Javier Herrero-Martín, Manuel Valvidares, Raman Sankar, Fang-Cheng Chou, Ying-Hao Chu, Arata Tanaka, Liu Hao Tjeng, Eric Pellegrin,
  Evidence for largest room temperature magnetic signal from Co2+ in antiphase-free & fully inverted CoFe2O4 in multiferroic-ferrimagnetic BiFeO3-CoFe2O4 nanopillar thin films,
  J. Magn. Magn. Mater. 530, 167940(2021)
 • 281. Yi-Ying Chin, Zhiwei Hu, Yuichi Shimakawa, Junye Yang, Youwen Long, A. Tanaka, Liu Hao Tjeng, Hong-Ji Lin, Chien-Te Chen,
  Charge and spin degrees of freedom in the A-site ordered YCu3Co4O12 and CaCu3Co4O12,
  Phys. Rev. B 103, 115149(2021)
 • 280. Yimin Mijiti, Kai Chen, Joao Elias F. S. Rodrigues, Zhiwei Hu, Lucie Nataf, Angela Trapananti, Andrea Di Cicco, Francois Baudelet,
  Crystal and electronic structure of Co3O4 spinel under pressure probed by XANES and Raman spectroscopy,
  Phys. Rev. b 103, 024105(2021)
 • 279. Sanzhao Song, Jian Sun, Jing Zhou, Chengzhi Guan, Zhiwei Hu, Ting-Shan Chan, Xian-Long Du, Xiao Lin, Jun Hu, Linjuan Zhang, Jian-Qiang Wang,
  Growth of LaCoO3 crystals in molten salt: effects of synthesis conditions,
  CrystEngComm 23, 671 (2021)
 • 278. Shu Chih Haw, Zhiwei Hu, Hong Ji Lin, Jenn Min Lee, Hirofumi Ishii, Nozomu Hiraoka, Anna Melendez-Sans, Alexander C. Komarek, Liu Hao Tjeng, Kai Chen, Chen Luo, Florin Radu, Chien Te Chen, Jin-Ming Chen,
  Unusual mixed spin-state of Co3+ in the ground state of LaSrCoO4: Combined high-pressure and high-temperature study,
  Journal of Alloys and Compounds 862, 158050 (2021)
 • 277. Lei Duan, Jun Zhang, Xiancheng Wang, Zhiwei Zhao, Changjiang Xiao, Xiang Li, Zhiwei Hu, Jianfa Zhao, Wenmin Li, Lipeng Cao, Guangyang Dai, Chongwen Ren, Xin He, Runze Yu, Qingqing Liu, Liu Hao Tjeng, Hong-Ji Lin, Chien-Te Chen, Changqing Jin,
  High pressure phase of Ba2FeS3: An antiferromagnet with one-dimensional spin chains,
  Journal of Alloys and Compounds 859, 157839 92 (2021)
 • 276. Zhehong Liu, Xiao Wang, Xubin Ye, Xudong Shen, Yuecheng Bian, Wei Ding, Stefano Agrestini, Sheng-Chieh Liao, Hong-Ji Lin, Chien-Te Chen, Shih-Chang Weng, Kai Chen, Philippe Ohresser, Lucie Nataf, Francois Baudelet, Zhigao Shen, Sonia Francoual, Jose R. L. Mardegan, Olaf Leupold, Zefang Li, Xuekui Xi, Wenhong Wang, Liu Hao Tjeng, Zhiwei Hu, Youwen Long,
  Observation of A-site antiferromagnetic and B-site ferrimagnetic orderings in the quadruple perovskite oxide CaCu3Co2Re2O12,
  Phys. Rev. b 103, 014414 (2021)

  2020

  • 275. Longlong Wang, Ruicong Xie, Bingbing Chen, Xinrun Yu, Jun Ma, Chao Li, Zhiwei Hu, Xingwei Sun, Chengjun Xu,Shanmu Dong, Ting-Shan Chan, Jun Luo, Guanglei Cui, Liquan Chen
   In-situ visualization of the space-charge-layer effect on interfacial lithium-ion transport in all-solid-state batteries
   Nat. Commun. 11, 5889 (2020)
  • 274. Jie Dai, Yinlong Zhu, Hassan A. Tahini, Qian Lin, Yu Chen, Daqin Guan, Chuan Zhou, Zhiwei Hu, Hong-Ji Lin, Ting-Shan Chan, Chien-Te Chen, Sean C. Smith, Huanting Wang, Wei Zhou, Zongping Shao
   Single-phase perovskite oxide with super-exchange induced atomic-scale synergistic active centers enables ultrafast hydrogen evolution
   Nat. Commun. 11, 5657 (2020)
  • 273. Daqin Guan, Gihun Ryu, Zhiwei Hu, Jing Zhou, Chung-Li Dong, Yu-Cheng Huang, Kaifeng Zhang, Yijun Zhong, Alexander C. Komarek, Ming Zhu, Xinhao Wu, Chih-Wen Pao, Chung-Kai Chang, Hong-Ji Lin, Chien-Te Chen, Wei Zhou, and Zongping Shao
   Utilizing ion leaching effects for achieving high oxygen-evolving performance on hybrid nanocomposite with self-optimized behaviors
   Nat. Commun. 11, 3376 (2020)
  • 272. Jing Zhou, Linjuan Zhang, Yu-Cheng Huang, Chung-Li Dong, Hong-Ji Lin, Chien-Te Chen, L. H. Tjeng, and Zhiwei Hu*
   Voltage- and time-dependent valence state transition in cobalt oxide catalysts during the oxygen evolution reaction
   Nat. Commun. 11, 1984 (2020)
  • 271. Yangkun He, Gerhard H. Fecher, Chenguang Fu, Yu Pan, Kaustuv Manna, Johannes Kroder, Ajay Jha, Xiao Wang, Zhiwei Hu, Stefano Agrestini, Javier Herrero-Martín, Manuel Valvidares, Yurii Skourski, Walter Schnelle, Plamen Stamenov, Horst Borrmann, Liu Hao Tjeng, Rudolf Schaefer, Stuart S. P. Parkin, John Michael D. Coey, and Claudia Felser
   A New Highly Anisotropic Rh-Based Heusler Compound for Magnetic Recording
   Adv. Mater. 32, 2004331(2020)
  • 270. Ting Zhu, Ju Huang, Bolong Huang, Nan Zhang, Shangheng Liu, Qing Yao, Shu-Chih Haw, Yu-Chung Chang, Chih-Wen Pao, Jin-Ming Chen, Qi Shao, Zhiwei Hu, Yanhang Ma, Xiaoqing Huang
   High-Index Faceted RuCo Nanoscrews for Water Electrosplitting
   Adv. Energy Mater. 10, 2002860 (2020)
  • 269. Miao Han, Zepeng Liu, Xing Shen, Lu Yang, Xi Shen, Qinghua Zhang, Xiaozhi Liu, Junyang Wang, Hong-Ji Lin, Chien-Te Chen, Chih-Wen Pao, Jeng-Lung Chen, Qingyu Kong, Xiqian Yu, Richeng Yu, Lin Gu, Zhiwei Hu, Xuefeng Wang, Zhaoxiang Wang, Liquan Chen
   Stacking Faults Hinder Lithium Insertion in Li2RuO3
   Adv. Energy Mater. 10, 2002631 (2020)
  • 268. Miao Han, Junyu Jiao, Zepeng Liu, Xi Shen, Qinghua Zhang, Hong-Ji Lin, Chien-Te Chen, Qingyu Kong, Wei Kong Pang, Zaiping Guo, Richeng Yu, Lin Gu, Zhiwei Hu, Zhaoxiang Wang, and Liquan Chen
   Eliminating Transition Metal Migration and Anionic Redox to Understand Voltage Hysteresis of Lithium-Rich Layered Oxides
   Adv. Energy Mater. 10, 1903634 (2020)
  • 267. Yecan Pi, Yong Xu, Leigang Li, Tu Sun, Bolong Huang, Lingzheng Bu, Yanhang Ma, Zhiwei Hu, Chih-Wen Pao, Xiaoqing Huang
   Selective Surface Reconstruction of a Defective Iridium?Based Catalyst for High?Efficiency Water Splitting
   Adv. Funct. Mater. 30, 2004375 (2020)
  • 266. Yiming Zhu, Xiaorong Zhu, Lingzheng Bu, Qi Shao, Yafei Li, Zhiwei Hu, Chien-Te Chen, Chih-Wen Pao, Shize Yang, Xiaoqing Huang
   Single-Atom In-Doped Subnanometer Pt Nanowires for Simultaneous Hydrogen Generation and Biomass Upgrading
   Adv. Funct. Mater. 30, 2004310 (2020)
  • 265. Liu, Zhehong; Sakai, Yuki; Yang, Junye; Li, Wenmin; Liu, Ying; Ye, Xubin; Qin, Shijun; Chen, Jinming; Agrestini, Stefano; Chen, Kai; Liao, Sheng-Chieh; Haw, Shu-Chih; Baudelet, François; Ishii, Hirofumi; Nishikubo, Takumi; Ishizaki, Hayato; Yamamoto, Tatsuru; Pan, Zhao; Fukuda, Masayuki; Ohashi, Kotaro; Matsuno, Kana; Machida, Akihiko; Watanuki, Tetsu; Kawaguchi, Saori; Arevalo-Lopez, Angel; Jin, Changqing; Hu, Zhiwei; Attfield, J.; Azuma, Masaki; Long, Youwen
   Sequential Spin State Transition and Intermetallic Charge Transfer in PbCoO3
   JACS 139, 4574 (2020)
  • 264. Yangyang Huang, Yongcheng Zhu, Haoyu Fu, Mingyang Ou, Chenchen Hu, Sijie Yu, Zhiwei Hu, Chien-Te Chen, Gang Jiang, Hongkai Gu, He Lin, Wei Luo, Yunhui Huang
   Mg-Pillared LiCoO2: Towards Stable Cycling at 4.6 V
   Angew. Chem. Int. Ed. 59, 2 (2020)
  • 263. Nan Zhang, Leigang Li, Juan Wang, Zhiwei Hu, Qi Shao, Xiangheng Xiao, and Xiaoqing Huang*
   Surface-Regulated Rhodium–Antimony Nanorods for Nitrogen Fixation
   Angew. Chem. Int. Ed. 59, 8066 (2020)
  • 262. Mengjun Wang, Nan Zhang, Yonggang Feng, Zhiwei Hu, Qi Shao, Xiaoqing Huang,
   Partially Pyrolyzed Binary Metal-Organic Framework Nanosheets for Efficient Electrochemical Hydrogen Peroxide Synthesis
   Angew. Chem. Int. Ed. 59, 14373 (2020)
  • 261. Mengjun Wang, Xu Dong, Zhaodong Meng, Zhiwei Hu, Yan-Gu Lin, Chun-Kuo Peng,Hongshuai Wang, Chih-Wen Pao, Songyuan Ding, Youyong Li, Qi Shao, Xiaoqing Huang
   An Efficient Interfacial Synthesis of Two-Dimensional Metal-Organic Framework Nanosheets for Electrochemical Hydrogen Peroxide Production
   Angew. Chem. Int. 60, 11190(2021)
  • 260. Lu Yang, Zepeng Liu, Shuai Liu, Miao Han, Qinghua Zhang, Lin Gu, Qinghao Li, Zhiwei Hu, Xuefeng Wang, Hong-Ji Lin, Chien-Te Chen, Jin-Ming Chen, Shu-Chih Haw, Zhaoxiang Wang, Liquan Chen,
   Superiority of Native Vacancies in Activating Anionic Redox in P2-type Na2/3[Mn7/9Mg1/9?1/9]O2,
   Nano Energy 59, 14373 (2020)
  • 259. Yangyang Huang, Zichao Yan, Wei Luo, Zhiwei Hu, Ganxiong Liu, Lulu Zhang, Xuelin Yang, Mingyang Ou, Wenjian Liu, Liqiang Huang, Hongji Lin, Chien-Te Chen, Jiahua Luo, Sa Li, Jiantao Han, Shulei Chou, and Yunhui Huang
   Vitalization of P2-Na2/3Ni1/3Mn2/3O2 at high-voltage cyclability via combined structural modulation for sodium-ion batteries
   Energy Storage Materials 29, 182 (2020)
  • 258. Q. Lin, Y. Zhu, Z. Hu, Y. Yin, H.J. Lin, C.T Chen, X. Zhang, Z. Shao and H. Wang,
   Boosting oxygen evolution catalytic performance of perovskites via optimizing calcination temperature
   J.Mater.Chem. A 41, 8, 6480 (2020)
  • 257. Shiyong Chu, Daqin Guan, Hainan Sun, Liangshuang Fei, Zhiwei Hu, Hong-Ji Lin, Shih-Chang Weng, Chien-Te Chen, Ran Ran, Wei Zhou, and Zongping Shao*
   Fast cation exchange of layered sodium transition metal oxides for boosting oxygen evolution activity and enhancing durability
   J. Mater. Chem. A 8, 8075 (2020)
  • 255. H. Guo, Z. W. Li, C. F. Chang, Z. Hu, C.-Y. Kuo, T. G. Perring, W. Schmidt, A. Piovano, K. Schmalzl, H. C. Walker, H. J. Lin, C. T. Chen, S. Blanco-Canosa, J. Schlappa, C. Schussler-Langeheine, P. Hansmann, D. I. Khomskii, L. H. Tjeng, A. C. Komarek
   Charge disproportionation and nano phase separation in RSrNiO4
   Sci. Rep. 10, 18012 (2020)
  • 255. Yinlong Zhu,* Qian Lin, Zhiwei Hu, Yubo Chen, Yichun Yin, Hassan A. Tahini, Hong-Ji Lin, Chien-Te Chen, Xiwang Zhang, Zongping Shao, and Huanting Wang*
   Self-assembled Ruddlesden-Popper/perovskite hybrid with lattice-oxygen activation as a superior oxygen evolution electrocatalyst
   Small 16, 2001204 (2020)
  • 254. Antoine Maignan, Wei Peng, Alexander Christoph Komarek, Chang-Yang Kuo, Chun-Fu Chang, Xiao Wang, Zhiwei Hu, Chien-Te Chen, Arata Tanaka, Liu Hao Tjeng, Oleg I. Lebedev, and Christine Martin
   Spin-Induced Multiferroic Behavior in Centrosymmetric Mn3WO6
   Chem. Mater. 13, 5664(2020)
  • 253. Jie Yu, Xinhao Wu, Daqin Guan, Zhiwei Hu, Shih-Chang Weng, Hainan Sun, Yufei Song, Ran Ran, Wei Zhou*, Meng Ni, and Zongping Shao
   Monoclinic SrIrO3: An Easily Synthesized Conductive Perovskite Oxide with Outstanding Performance for Overall Water Splitting in Alkaline Solution
   Chem. Mater. 11, 4509 (2020)
  • 252. Rui Guo, Yan He, Tao Yu, Peng Cheng, Junhua You, Hongji Lin, Chien-Te Chen, Tingshan Chan, Xuanwen Liu, Zhiwei Hu
   Enhanced oxygen evolution reaction activity of flower-like FeOOH via the synergistic effect of sulfur
   Chem. Engineering J. , 127587 (2020)
  • 251. Xiao Wang, Zhehong Liu, Xubin Ye, Bowen Zhou, Zhiwei Hu, Weipeng Wang, Richeng Yu, Stefano Agrestini, Guanghui Zhou, Kai Chen, Fadi Choueikani, Philippe Ohresser, François Baudelet, Hong-Ji Lin, Chien-Te Chen, Arata Tanaka, Shih-Chang Weng, Youwen Long
   Os Doping Suppressed Cu–Fe Charge Transfer and Induced Structural and Magnetic Phase Transitions in LaCu3Fe4–xOsxO12 (x = 1 and 2)
   Inorg. Chem. 60, 6298 (2021)
  • 250. Li Zhao, Zhiwei Hu, Hanjie Guo, Christoph Geibe, Hong-Ji Lin, Chien-Te Chen, Daniel Khomskii, Liu Hao Tjeng, Alexander C. Komarek
   Single Crystal Growth and Physical Properties of Pyroxene CoGeO3
   Crystals 11, 378 (2021)
  • 249. Xiao Wang, Zhiwei Hu, Stefano Agrestini, Javier Herrero-Martín, Manuel Valvidares, Raman Sankar, Fang-Cheng Chou, Ying-Hao Chu, Arata Tanaka, Liu Hao Tjeng, Eric Pellegrin
   Evidence for largest room temperature magnetic signal from Co2+ in antiphase-free & fully inverted CoFe2O4 in multiferroic-ferrimagnetic BiFeO3-CoFe2O4 nanopillar thin films
   J. Magn. Magn. Mater. 530, 167940 (2021)
  • 248. Yi-Ying Chin, Zhiwei Hu, Yuichi Shimakawa, Junye Yang, Youwen Long, A. Tanaka, Liu Hao Tjeng, Hong-Ji Lin, and Chien-Te Chen
   Charge and spin degrees of freedom in A-site ordered YCu3Co4O12 and CaCu3Co4O12
   Phys. Rev. B 103, 115149 (2021)
  • 247. Meilan Peng, Jijie Huang, Yinlong Zhu, Hua Zhou, Zhiwei Hu, Yi-Kai Liao, Yu-Hong Lai, Chien-Te Chen, Ying-Hao Chu, Kelvin H. L. Zhang, Xianzhu Fu, Fan Zuo, Jianhui Li, Yifei Sun
   Structural Anisotropy Determining the Oxygen Evolution Mechanism of Strongly Correlated Perovskite Nickelate Electrocatalyst
   ACS Sustainable Chem. Eng. 9, 4262 (2021)
  • 246. Sixuan She, Yinlong Zhu, Hassan A. Tahini, Zhiwei Hu, Shih-Chang Weng, Xinhao Wu, Yubo Chen, Daqin Guan, Yufei Song, Jie Dai, Sean C. Smith, Huanting Wang, Wei Zhou, Zongping Shao
   A molecular-level strategy to boost the mass transport of perovskite electrocatalyst for enhanced oxygen evolution
   Appl. Phys. Rev. 8, 011407 (2021)
  • 245. Yimin Mijiti, Kai Chen, Joao Elias F. S. Rodrigues, Zhiwei Hu, Lucie Nataf, Angela Trapananti, Andrea Di Cicco, Francois Baudelet
   Crystal and electronic structure of Co3O4 spinel under pressure probed by XANES and Raman spectroscopy
   Phys. Rev. B 103, 024105 (2021)
  • 244. Sanzhao Song, Jian Sun, Jing Zhou, Chengzhi Guan, Zhiwei Hu, Ting-Shan Chan, Xian-Long Du, Xiao Lin, Jun Hu, Linjuan Zhang, Jian-Qiang Wang
   Growth of LaCoO3 crystals in molten salt: effects of synthesis conditions
   CrystEngComm 23, 671 (2021)
  • 243. Shu Chih Haw, Zhiwei Hu, Hong Ji Lin, Jenn Min Lee, Hirofumi Ishii, Nozomu Hiraoka, Anna Melendez-Sans, Alexander C. Komarek, Liu Hao Tjeng, Kai Chen, Chen Luo, Florin Radu, Chien Te Chen, Jin-Ming Chen
   Unusual mixed spin-state of Co3+ in the ground state of LaSrCoO4: Combined high-pressure and high-temperature study
   J. Alloys and Compounds 862, 158050(2021)
  • 242. Lei Duan, Jun Zhang, Xiancheng Wang, Zhiwei Zhao, Changjiang Xiao, Xiang Li, Zhiwei Hu, Jianfa Zhao, Wenmin Li, Lipeng Cao, Guangyang Dai, Chongwen Ren, Xin He, Runze Yu, Qingqing Liu, Liu Hao Tjeng, Hong-Ji Lin, Chien-Te Chen, Changqing Jin
   High pressure phase of Ba2FeS3: An antiferromagnet with one-dimensional spin chains
   J. Alloys Compounds 859, 157839 (2021)
  • 241. Zhehong Liu, Xiao Wang, Xubin Ye, Xudong Shen, Yuecheng Bian, Wei Ding, Stefano Agrestini, Sheng-Chieh Liao, Hong-Ji Lin, Chien-Te Chen, Shih-Chang Weng, Kai Chen, Philippe Ohresser, Lucie Nataf, Francois Baudelet, Zhigao Shen, Sonia Francoual, Jose R. L. Mardegan, Olaf Leupold, Zefang Li, Xuekui Xi, Wenhong Wang, Liu Hao Tjeng, Zhiwei Hu, Youwen Long
   Observation of A-site antiferromagnetic and B-site ferrimagnetic orderings in the quadruple perovskite oxide CaCu3Co2Re2O12
   Phys. Rev. B 103, 014414 (2021)
  • 240. Zhehong Liu, Qian Sun, Xubin Ye, Xiao Wang, Long Zhou Xudong Shen1, Kai Chen, Lucie Nataf, Francois Baudelet, Stefano Agrestini, Chien-Te Chen, Hong-Ji Lin, Hari Babu Vasili, Manuel Valvidares, Zhiwei Hu, Yi-feng Yang, and Youwen Long,
   Quadruple perovskite oxide LaCu3Co2Re2O12: A ferrimagnetic half metal with nearly 100% B-site degree of order
   Applied Physics Letters 117, 152402 (2020).
  • 239. Bowen Zhou, QingZhao, Zhehong Liu, Xudong Shen, Xubin Ye, Jiangjian Shi, Zhiyu Liao, Weipeng Wang, ZhiweiHu, Hong-JiLin, Chien-Te Chen, Yuecheng Bian, Zhigao Sheng, RichengYu, Xianggang Qiu, Qingbo Meng, Zhi Li, Youwen Long
   High-temperature ferromagnetic semiconductor with a field-tunable green fluorescent effect
   NPG Asia Mater. 12, 69 (2020).
  • 238. Sanzhao Song,Jun Meng,Yu Wang,Jing Zhou,Linjuan Zhang,Na Gao,Chengzhi Guan,Guoping Xiao,Zhiwei Hu,Hong-Ji Lin,Chien-Te Chen,Xian-Long Du,Jun Hu,and Jian-Qiang Wang
   Molten Salt Treated Cu Foam Catalyst for Selective Electrochemical CO2 Reduction Reaction
   ChemistrySelect. 5, 11927 (2020).
  • 237. Yinlong Zhu, Hassan A. Tahini, Zhiwei Hu, Yichun Yin, Qian Lin, Hainan Sun, Yijun Zhong, Yubo Chen, Feifei Zhang, Hong-Ji Lin, Chien-Te Chen, Wei Zhou, Xiwang Zhang, Sean C. Smith, Zongping Shao, and Huanting Wang
   Boosting oxygen evolution reaction by activation of lattice-oxygen sites in layered Ruddlesden-Popper oxide
   EcoMat. 2, e12021(2020)
  • 236. Xixi Wang, Lei Ge, Qian Lu, Jie Dai, Daqin Guan, Ran Ran, Shih-Chang Weng, Zhiwei Hu, Wei Zhou, and Zongping Shao
   High-performance metal-organic framework-perovskite hybrid as an important component of the air-electrode for rechargeable Zn-Air battery
   J. Power Sources 468, 228377 (2020)
  • 235. Rui Guo,Yan He,Renchao Wang,Junhua You,Hongji Lin,Chiente Chen,Tingshan Chan,Xuanwen Liu,and Zhiwei Hu
   Uncovering the role of Ag in layer-alternating Ni3S2/Ag/Ni3S2 as an electrocatalyst withenhanced OER performance
   Inorganic Chemistry Frontiers 7, 3627(2020)
  • 234. Hainan Sun, Bin Hu, Daqin Guan, Zhiwei Hu, Liangshuang Fei, Mengran Li, Vanessa K. Peterson, Hong-Ji Lin, Chien-Te Chen, Ran Ran, Wei Zhou,* and Zongping Shao
   Bulk and surface properties regulation of single/double perovskites to realize enhanced oxygen evolution reactivity
   ChemSusChem 13, 3045 (2020)
  • 233. Hai L. Feng, Jie Chen, Zhiwei Hu, Xiao Wang, Manfred Reehuis, Peter Adler, Andreas Hoser, Mei-Xia Wu, Stefano Agrestini, Hari Babu Vasili, J. Herrero-Martin, Lucie Nataf, Francois Baudelet, Kai Chen, Yoshitaka Matsushita, Man-Rong Li, Liu Hao Tjeng, Claudia Felser, Martin Jansen, and Kazunari Yamaura
   From antiferromagnetism to high-Tc weak ferromagnetism manipulated by atomic rearrangement in Ba3NiOs2O9
   Phys. Rev. Mater. 4, 064420 (2020)
  • 232. Andrea Amorese, Andrea Marino, Martin Sundermann, Kai Chen, Zhiwei Hu, Thomas Willers, Fadi Choukani, Philippe Ohresser, Javier Herrero-Martin, Stefano Agrestini, Chien-Te Chen, Hong-Ji Lin, Maurits W. Haverkort, Silvia Seiro, Christoph Geibel, Frank Steglich, Liu Hao Tjeng, Gertrud Zwicknagl, Andrea Severing
   Possible multiorbital ground state in CeCu2Si2
   Phys. Rev. B 102, 245146 (2020)
  • 231. Jie Chen, Xiao Wang, Zhiwei Hu, Liu Hao Tjeng, Stefano Agrestini, Manuel Valvidares, Kai Chen, Licie Nataf, Francois Baudelet, Masahiro Nagao, Yoshiyuki Inaguma, Alexei A. Belik, Yoshihiro Tsujimoto, Yoshitaka Matsushita, Taras Kolodiazhnyi, Raimundas Sereika, Masahiko Tanaka, Kazunari Yamaura
   Enhanced magnetization of the highest-Tc ferrimagnetic oxide Sr2CrOsO6
   Phys. Rev. B 102, 184418 (2020)
  • 230. Yuxuan Liu, Zhehong Liu, Zhi Li, Shijun Qin, Xubin Ye, Xudong Shen, Bowen Zhou, Guanghui Zhou, Stefano Agrestini, Manuel Valvidares, Hari Babu Vasili, Zhiwei Hu, and Youwen Long*
   Multiple magnetic transitions and electrical transport transformation of a BaFeO3 cubic perovskite single crystal
   Phys. Rev. B 101, 144421 (2020)
  • 229. L. Bergmann, P. During, S. Agrestini, A. Efimenko, S. -C. Liao, Z. Hu, P. Gargiani, C. -J. Choi, H. Baik, D. -S. Park, K. Dorr, and A. D. Rata
   Growth-sequence-dependent interface magnetism of SrIrO3-La0.7Sr0.3MnO3
   AIP Advances 10, 035132 (2020)
  • 228. Yangkun He, Gerhard H. Fecher, Johannes Kroder, Horst Borrmann, Xiao Wang, Lunyong Zhang, Chang-Yang Kuo, Cheng-En Liu, Chien-Te Chen, Kai Chen, Fadi Choueikani, Philippe Ohresser, Arata Tanaka, Zhiwei Hu, and Claudia Felser
   Easy-cone magnetic structure in (Cr0.9B0.1)Te
   Appl. Phys. Lett. 116, 102404 (2020)
  • 227. Jia Guo, Xudong Shen, Zhehong Liu, Shijun Qin, Weipeng Wang, Xubin Ye, Guangxiu Liu, Richeng Yu, Hong-Ji Lin, Chien-Te Chen, Liu-Hao Tjeng, Zhiwei Hu, Youwen Long, Inorganic Chemistry
   High-Pressure Synthesis of a B-site Co2+/Mn4+ Disordered Quadruple Perovskite LaMn3Co2Mn2O12
   Inorg. Chem. 59, 12445(2020)
  • 226. Jun Zhang, Lei Duan, Zhe Wang, Xiancheng Wang,* Jianfa Zhao, Meiling Jin, Wenmin Li, Changling Zhang, Lipeng Cao, Zheng Deng, Zhiwei Hu, Stefano Agrestini, Manuel Valvidares, Hong-Ji Lin, Chien-Te Chen, Jinlong Zhu,* and Changqin Jin*
   The Synthesis of a Quasi-one-dimensional iron-based telluride with antiferromagnetic chains and a spin glass state
   Inorg. Chem. 59, 5377 (2020)
  • 225. Bowen Zhou, Shijun Qin, Teng Ma, Xubin Ye, Jia Guo, Xiaohui Yu, Hong-Ji Lin, Chien-Te Chen, Zhiwei Hu, Liu-Hao Tjeng, Guanghui Zhou, Cheng Dong, and Youwen Long*
   High-pressure synthesis of two polymorphic HgMnO3 phases and distinct magnetism from 2D to 3D
   Inorg. Chem. 59, 3887 (2020)
  • 224. Lei Duan, Xiancheng Wang, Fangyang Zhan, Jun Zhang, Zhiwei Hu, Jianfa Zhao, Wenmin Li, Lipeng Cao, Zheng Deng, Runze Yu, Hong-Ji Lin, Chien-Te Chen, Rui Wang and Changqing Jin*
   High-pressure synthesis, crystal structure andphysical properties of a new Cr-based arsenide La3CrAs5
   Sci. China Mater. 63, 1750 (2020)
  • 223. Sanzhao Song, Jing Zhou, Jian Sun, Shiyu Zhang, Xiao Lin, Zhiwei Hu, Jun Hu, Linjuan Zhang, Jian-Qiang Wang,
   Understanding the origin of high oxygen evolution reaction activity in the high Sr-doped perovskite
   Chinese Journal of Catalysis, 41, 529 (2020)
  • 222.Xubin Ye, Zhehong Liu, Weipeng Wang, Zhiwei Hu, Hong-Ji Lin, Shih-Chang Weng, Chien-Te Chen, Richeng Yu, Liu-Hao Tjeng, Youwen Long,
   High-pressure synthesis and spin glass behavior of a Mn/Ir disordered quadruple perovskite CaCu3Mn2Ir2O12
   . Phys.: Condens. Matter 32,75701(2020)
  • 221 W. M. Li, J. F. Zhao, L. P. Cao, Z. Hu, Q. Z. Huang, X. C. Wang, R. Z. Yu, Y. W. Long, H. Wu, H. J. Lin, C. T. Chen, Z. Z. Gong, Z. Guguchia, J. S. Kim, G. R. Stewart, Y. J. Uemura, S. Uchida, C. Q. Jin,
   The Unconventional Copper Oxide Superconductor with Conventional Constitution,
   Journal of Superconductivity and Novel Magnetism 33, 81(2020)

   2019

   • 220. Yinlong Zhu, Hassan A. Tahini, Zhiwei Hu, Jie Dai, Yubo Chen, Hainan Sun, Wei Zhou*, Meilin Liu, Sean C. Smith, Huanting Wang & Zongping Shao
    Unusual synergistic effect in layered Ruddlesden ? Popper oxide enables ultrafast hydrogen evolution
    Nature Communications, 10, 149(2019)
   • 219.W.M. Li, J.F. Zhao, L.P. Cao, Z. Hu, Q.Z. Huang, X.C. Wang, Y. Liu, G.Q. Zhao, J. Zhang, Q.Q. Liu, R.Z. Yu, Y.W. Long, H. Wu, H.J. Lin, C.T. Chen, Z. Li, Z.Z.Gong, Z.Guguchia,J.S. Kim, G. R.Stewart,Y.J. Uemura. S.Uchida, C.Q Jin,
    A cuprate superconductor with unconventional features,
    PNAS 116 ,12156 (2019)
   • 218.W.M. Li, J.F. Zhao, L.P. Cao, Z. Hu, Q.Z. Huang, X.C. Wang, Y. Liu, G.Q. Zhao, J. Zhang, Q.Q. Liu, R.Z. Yu, Y.W. Long, H. Wu, H.J. Lin, C.T. Chen, Z. Li, Z.Z.Gong, Z.Guguchia,J.S. Kim, G. R.Stewart,Y.J. Uemura. S.Uchida, C.Q Jin,
    Superconductivity in a new type of copper oxide,
    PNAS 116 ,18166 (2019)
   • 217.Yinlong Zhu, Hassan A. Tahini, Zhiwei Hu, Zhi-Gang Chen, Wei Zhou, Alexander C. Komarek, Qian Lin, Hong-Ji Jin, Chien-Te Chen, M.T. Fernández-Díaz, Sean C. Smith, Huanting Wang, Meilin Liu, Zongping Shao
    Boosting oxygen evolution reaction by creating both metal ion and lattice-oxygen active sites in a complex oxide,
    Adv. Mater. 32, 1905025(2019)
   • 216.Gao Chen, Yanping Zhu, Hao Ming Chen, Zhiwei Hu, Sung-Fu Hung, Nana Ma, Jie Dai, Hong-Ji Lin, Chien-Te Chen, Wei Zhou and Zongping Shao
    An amorphous nickel-iron-based electrocatalyst with unusual local structures for ultrafast oxygen evolution reaction,
    Adv. Mater. 31,1900883(2019)
   • 215. Shuai Liu, Zepeng Liu, Xi Shen, Xuelong Wang, Sheng-Chieh Liao, Richeng Yu, Zhaoxiang Wang, Zhiwei Hu, Chien-Te Chen, Xiqian Yu, Xiao-Qing Yang, Liquan Chen,
    Li-Ti Cation Mixing Enhanced Structural and Performance Stability of Li-rich Layered Oxide,
    Adv. Energy Mater. 9, 1901530(2019)
   • 214. Daqin Guan, Jing Zhou, Zhiwei Hu,* Wei Zhou, Xiaomin Xu, Yijun Zhong, Bo Liu, Yuhui Chen, Meigui Xu, Hong-Ji Lin, Chien-Te Chen, Jian-Qiang Wang, and Zongping Shao,
    Searching General Sufficient-and-Necessary Conditions for Ultrafast Hydrogen-Evolving Electrocatalysis,
    Adv. Funct. Mater. 3, 084408(2019)
   • 213.Di Lu, Gaojie Xu, Zhiwei Hu, Zili Cui, Xiao Wang, Jiedong Li, Lang Huang, Xiaofan Du, Yantao Wang, Jun Ma, Xiaolan Lu,* Hong-Ji Lin, Chien-Te Chen, Agustinus Agung Nugroho, Liu Hao Tjeng, and Guanglei Cui,
    Deciphering the Interface of a High-Voltage (5 V-Class) Li-Ion Battery Containing Additive-Assisted Sulfolane-Based Electrolyte,
    Small methods 3, 1900546 (2019)
   • 212.Hainan Sun, Xiaomin Xu, Zhiwei Hu, Liu Hao Tjeng, Jie Zhao, Qin Zhang, Hong-Ji Lin, Ting-Shan Chan, Chien-Te Chen, Wei Zhou, and Zongping Shao,
    Boosting oxygen evolution reaction activity of perovskite through introducing multi-elements synergy and building ordered structure,
    J.Mater.Chem. A 6, 9854 (2019)
   • 211.Hainan Sun, Zhiwei Hu, Xiaomin Xu, Juan He, Jie Dai, Hong-Ji Lin, Ting-Shan Chan, Chien-Te Chen, Liu Hao Tjeng, Wei Zhou, and Zongping Shao,
    Ternary Phase Diagram-Facilitated Rapid Screening of Double Perovskites As Electrocatalysts for the Oxygen Evolution Reaction,
    Chem. Mat. 31, 15, 5919 (2019)
   • 210 Lei Gao, Xiao Wang, Xubin Ye, Weipeng Wang, Zhehong Liu, Shijun Qin, Zhiwei Hu, Hong-Ji Lin, Shih-Chang Weng, Chien-Te Chen, Philippe Ohresser, Francois Baudelet, Richeng Yu, Changqing Jin, Youwen Long,
    Near room-temperature ferrimagnetic ordering in a B-site disordered 3d-5d hybridized quadruple perovskite oxide CaCu3Mn2Os2O12,
    Inorg. Chem. 58, 15529 (2019)
   • 209. Y.Y. Chin, Z.Hu, H.-J. Lin, S. Agrestini, J. Weinen, C. Martin, S. H´ebert, A. Maignan, A. Tanaka, J. C. Cezar, N. B. Brookes, Y.-F. Liao, K.-D. Tsuei, C. T. Chen, D. I. Khomskii, and L. H. Tjeng,
    Spin-orbit coupling and crystal-?eld distortions for a low-spin 3d 5 state in BaCoO3,
    Phys. Rev. B 100,250139 (2019)
   • 208. S. Agrestini, K. Chen, C.-Y. Kuo, L. Zhao, H.-J. Lin, C.-T. Chen, A. Rogalev, P. Ohresser, T.-S. Chan, S.-C. Weng, G. Auffermann, A. Völzke, A. C. Komarek, K. Yamaura, M. W. Haverkort, Z. Hu, and L. H. Tjeng, 
    Nature of the magnetism of iridium in the double perovskite Sr2CoIrO6,
    Phys. Rev. B 100,014443 (2019)
   • 207.K. Chen, F. Baudelet, Y. Mijiti, L. Nataf, A. Di Cicco, Z. Hu, S. Agrestini, A. C. Komarek, M. Sougrati, J. Haines, J. Rouquette, Q. Kong, and T.-C. Weng, 
    Revisiting the Phase Transition of Magnetite under Pressure,
    J. Phys. Chem. C 123,21114 (2019)
   • 206. Jia Guo, Xubin Ye, Zhehong Liu, Weipeng Wang, Shijun Qin, Bowen Zhou, Zhiwei Hu, Hong-Ji Lin, Chien-Te Chen, Richeng Yu, Liu Hao Tjeng, and Youwen Long,
    High-pressure synthesis of A-site ordered perovskite CaMn3(Fe3Mn)O12 and sequential long-range antiferromagnetic ordering and spin glass transition,
    Journal of Solid State Chemistry 278,120921(2019)
   • 205. Hai L. Feng, Madhav Prasad Ghimire, Zhiwei Hu, Sheng-Chieh Liao, Stefano Agrestini, Jie Chen, Yahua Yuan, Yoshitaka Matsushita, Yoshihiro Tsujimoto, Yoshio Katsuya, Masahiko Tanaka, Hong-Ji Lin, Chien-Te Chen, Shih-Chang Weng, Manuel Valvidares, Kai Chen, Francois Baudelet, Arata Tanaka, Martha Greenblatt, Liu Hao Tjeng, and Kazunari Yamaura,
    Room-temperature ferrimagnetism of anti-site-disordered Ca2MnOsO6,
    Phys. Rev. Mater 3, 124404 (2019)
   • 204. H. Guo, Z. W. Li, S. Sakong, A. Piovano, W. Schmidt, M. Sprung, J.Strempfer, S. Francoual, Z. Hu, H. L. Lin, C. T. Chen, and A. C. Komarek,
    Suppression of the outwards dispersing branches in hour-glass magnetic spectra induced by nano phase separation in La2-xSrxCoO4,
    Phys. Rev. B 99, 075110 (2019)
   • 203. S. W. Lee, H. Guo, L. Zhao, 1 Z. Hu, T. Mueller, H. J. Lin, C. T. Chen, G. Ryu, L. H. Tjeng, and A. C. Komarek,
    Cu 2 MSiO 5 (M = Co , Ni): A new silicate material with chains of Cu and M ions,
    Phys. Rev. Mater. 3, 034408(2019)
   • 202. L. Zhao, C. Dalton, S.-C. Liao, Z. Hu, H.-J. Lin, C.-T. Chen and A. C. Komarek,
    Cu 2 MSiO 5 (M = Co , Ni): Single crystal growth and physical properties of dolerophanite single crystals,
    Phys. Rev. Mater. 3, 124403 (2019)
   • 201. G. Ryu, Z. Hu, C. F. Chang, C. Y. Kuo, G. D. Shin, H. J. Lin, C. T. Chen, L. H. Tjeng and A. C. Komarek,
    Crystal Growth and Physical Properties of Sr4Co3O7.5+xCl2 Single Crystals (x=0.14),
    Crystals 12, 9(2019)
   • 200. JianFa Zhao, LiPeng Cao, WenMin Li, Jun Zhang, GuangYang Dai, Shuang Yu, QingQing Liu, XianCheng Wang, GuoQiang Zhao, YaTing Jia, Lei Duan, YouWen Long, Hong-Ji Lin, Chien-Te Chen, Liu-Hao Tjeng, ZhiWei Hu, RunZe Yu, and ChangQing Jin,
    SCIENCE CHINA Physics, Mechanics & Astronomy, 62, 107421(2019)
   • 199. S.-C. Liao, S.C. Haw, C.Y. Kuo, H. Guo, A. Komarek, H. Ishii, H. J. Lin, A. Tanaka, T. S. Chan, L. H. Tjeng, C.T. Chen, Z. Hu, J.M. Chen
    Valence state and spin states and spin state transition of Co in LaCo0.5Rh0.5O3,
    Phys. Rev. B 99, 075110 (2019)
   • 198. S. Das, A. D. Rata, I. V. Maznichenko, S. Agrestini, E. Pippel, N. Gauquelin, J. Verbeeck, K. Chen, S. M. Valvidares, H. Babu Vasili, J. Herrero-Martin, E. Pellegrin, K. Nenkov, A. Herklotz, A. Ernst, I. Mertig, Z. Hu, and K. Dörr,
    Low-field switching of noncollinear spin texture at La0.7Sr0.3MnO3/SrRuO3 interfaces,
    Phys. Rev. B 99, 024416 (2019)
   • 197. Hainan Sun, Juan He, Zhiwei Hu, Chien-Te Chen, Wei Zhou, Zongping Shao,
    Multi-active sites derived from a single/double perovskite hybrid for highly effcient water oxidation,
    Electrochimica Acta 299, 926 (2019)
   • 196. Yi-Ying Chin, Hong-Ji Lin, Zhiwei Hu, Yuichi Shimakawa, and Chien-Te Chen,
    Direct observation of the partial valence transition of Cu in the A-site ordered LaCu3Fe4O12 by soft X-ray absorption spectroscopy,
    Physica B 568, 92(2019)
   • 195.Xiao Wang, Min Liu , Xudong Shen, Zhehong Liu, Zhiwei Hu, Kai Chen, Philippe Ohresser, Lucie Nataf, François Baudelet, Hong-Ji Lin, Chien-Te Chen, Yun-Liang Soo , Yi-feng Yang, Changqing Jin, and Youwen Long
    High-Temperature Ferrimagnetic Half Metallicity with Wide Spin-up Energy Gap in NaCu3Fe2Os2O12
    Inorg. Chem. 58, 320 (2019)
   • 194.S. C. Haw, C. Y. Kuo, Z. Hu, J. W. Lin, J. M. Lee, K. T. Lu, C. H. Lee, H. J. Lin, C. T. Chen, J. F. Lee, C. W. Pao, A. Tanaka, L. H. Tjeng, and J. M. Chen
    Antiferromagnetic single-spin axis of Fe in orthorhombic YMn0.5Fe0.5O3 films observed by x-ray magnetic linear dichroism
    Journal of Alloys and Compounds 780, 79 (2019)
   • 193.Gihun Ryu, Hanjie Guo,Li Zhao, Maria Teresa Fernández-Díaz, Yvo Drees, Z. W. Li, Z. Hu, Alexander C. Koma
    Single Crystal Growth and Magnetic Properties of High Oxidation State Material Ba2CoO4
    Phys. Status Solidi RRL 13, 1800537(2019)

    2018

    • 192. H. Guo, Z.W. Li, L. Zhao, Z. Hu , C.F. Chang, C.-Y. Kuo, W. Schmidt, A. Piovano, T.W. Pi, O. Sobolev, D.I. Khomskii, L.H. Tjeng & A.C. Komarek
     Antiferromagnetic correlations in the metallic strongly correlated transition metal oxide LaNiO3
     Nature Communications 9, 43(2018)
    • 191. Zuhuang Chen, Zhanghui Chen, Chang-Yang Kuo, Yunlong Tang, Liv R. Dedon, Qian Li, Lei Zhang, Christoph Klewe, Yen-Lin Huang, Bhagwati Prasad, Alan Farhan, Mengmeng Yang, James D. Clarkson, Sujit Das, Sasikanth Manipatruni, A. Tanaka, Padraic Shafer, Elke Arenholz, Andreas Scholl, Ying-Hao Chu, Z.Q. Qiu, Zhiwei Hu, Liu-Hao Tjeng, Ramamoorthy Ramesh, Lin-Wang Wang&Lane W. Martin,
     Complex strain evolution of polar and magnetic order in multiferroic BiFeO3 thin ?lms,
     Nature Communications, 9, 3764(2018)
    • 190.Gao Chen, Zhiwei Hu, Yanping Yanping Zhu, Binbin Gu, Yijun Zhong, Hong-Ji Lin, Chien-Te Chen, Wei Zhou and Zongping Shao
     A universal strategy to design superior water splitting electrocatalysts based on fast in situ reconstruction of amorphous nanofilm precursors,
     Adv. Mater. 30, 1804333(2018)
    • 189.C. F. Chang, T. C. Koethe, Z. Hu, J. Weinen, S. Agrestini, L. Zhao, J. Gegner, H. Ott, G. Panaccione, Hua Wu, M. W. Haverkort, H. Roth, A. C. Komarek, F. Offi, G. Monaco, Y.-F. Liao, K.-D. Tsuei, H.-J. Lin, C.T. Chen, A. Tanaka, and L.H. Tjeng,
     c-Axis Dimer and Its Electronic Breakup: The Insulator-to-Metal Transition in Ti2O3
     Phy. Rev. X 8, 021004 (2018)
    • 188.Gao Chen, Zhiwei Hu, Yanping Zhu, Zhi-Gang Chen, Yijun Zhong, Hong-Ji Lin, Chien-Te Chen, Liu Hao Tjeng, Wei Zhou*, and Zongping Shao*.
     Materials genome strategy towards the deployment of ultrahigh-performance tungsten-doped perovskites for the oxygen evolution reaction
     J.Mater.Chem. A 6, 9854 (2018)
    • 187.Zheng Deng, Maria Retuerto, Sizhan Liu, Mark Croft, Peter W. Stephens, Stuart A. Calder, Wenmin Li, Bijuan Chen, Changqing Jin, Zhiwei Hu, Manrong Li, H.J. Lin, T. S. Chan, C.T. Chen, Sun Woo Kim, Martha Greenblatt
     Dynamic ferrimagnetic order in a highly distorted double perovskite Y2CoRuO6
     Chem. Mater. 30, 7047 (2018)
    • 186.Daria Mikhailova, Lars Giebeler, Sebastian Maletti, Steffen Oswald, Angelina Sarapulova, Sylvio Indris, Zhiwei Hu, Jozef Bednarcik, and Martin Valldor,
     Operando studies of anti-perovskite lithium battery cathode material (Li2Fe)SO.
     Applied Energy Materials 1, 6593 (2018)
    • 185. K. Chen, F. Strigari, M. Sundermann, Z. Hu, Z. Fisk, E. D. Bauer, P. F. S. Rosa, J. L. Sarrao, J. D. Thompson, J. Herrero-Martin, E. Pellegrin, D. Betto, K. Kummer, A. Tanaka, S. Wirth, and A. Severing,
     Evolution of ground-state wave function in CeCoIn5 upon Cd or Sn doping
     Phy. Rev. B 97, 045134 (2018)
    • 184. S. Agrestini, C.-Y. Kuo, K. Chen, Y. Utsumi, D. Mikhailova, A. Rogalev, F. Wilhelm, T. Förster, A. Matsumoto, T. Takayama, H. Takagi, M. W. Haverkort, Z. Hu, and L. H. Tjeng,
     Probing the Jeff = 0 ground state and the Van Vleck paramagnetism of the Ir5+ ions in layered Sr2Co0.5Ir0.5O4
     Phy. Rev. B 97, 214436 (2018)
    • 183. Nemrava, L. Link, Z. Hu, B. Blaschkowski, S. C. Liao, H. J. Lin, C. T. Chen, T. S. Chan, L. H. Tjeng, R. Niewa,
     Synthesis and Characterization of BaLiRu5O11, BaCu1+xRu5–xO11 and BaLi1?xCux+dRu5–dO11
     Zeitschrift für anorganische und allgemeine Chemie 644, 1691(2018)
    • 182.Sanzhao Song, Jing Zhou, Shuo Zhang*, Linjuan Zhang, Jiong Li, Yu Wang, Ling Han, Youwen Long, Zhiwei Hu, Jian-Qiang Wang*,
     Materials genome strategy towards the deployment of ultrahigh-performance tungsten-doped perovskites for the oxygen evolution reaction
     Nano Research 11, 1796(2018)
    • 181.Hai L. Feng, Manfred Reehuis, Peter Adler, Zhiwei Hu, Michael Nicklas, Andreas Hoser, Shih-Chang Weng, Claudia Felser, and Martin Jansen
     Canted ferrimagnetism and giant coercivity in the nonstoichiometric double perovskite La2Ni1.19Os0.81O6
     Phy. Rev. B 97, 184407 (2018)
    • 180.Wenmin Li, Zhaoming F, Xiancheng Wang*, Jun Zhang, Min Liu, Jianfa Zhao, Meiling Jin,Guoqiang Zhao, Guangyang Dai, Zheng Deng, Sijia Zhang, Shaomin Feng, Zhiwei Hu, Qingzhen Huang, Hongji Lin, Chien-Te Chen, Yifeng Yang, and Changqing Jin*. Inorgan
     Synthesis, structure and properties of the layer oxyselenide Ba2CuO2Cu2Se2
     Inorg. Chem. 57, 5108 (2018)
    • 179.Yi-Ying Chin*, Zhiwei Hu*, Yoshihiro Tsujimoto, Arata Tanaka, and Chien-Te Chen
     Experimental and theoretical soft X-ray absorption study on Co3+ ion spin states in Sr1.7Ca0.3CoO3F
     Phys. Status Solidi RRL 12, 1800147(2018)
    • 178.Kai Chen, Yimin Mijiti, Stefano Agrestini, Sheng-Chieh Liao, Xiang Li, Jianshi Zhou, Andrea Di Cicco, Francois Baudelet, Liu Hao Tjeng, and Zhiwei Hu*
     Valence State of Pb in Transition Metal Perovskites PbTMO3 (TM¼Ti, Ni) Determined From X-Ray Absorption Near-Edge Spectroscopy
     Phys. Status Solidi B 255, 1800014 (2018)
    • 177.Jianhong Dai, YunyuYin, Xiao Wang, Xudong Sheng, Zhehong Liu, Xubin Ye, Jinguang Cheng, Changqing Jin, Zhiwei Hu, Shihchang Weng, Xiangang Wan, and Youwen Long
     Pentavalent iridium pyrochlore Cd2Ir2O7: a prototype material system for competing crystalline field and spin orbital coupling
     Phy. Rev. B 97, 085103 (2018)

     2017

     • 176.Long Zhou, Jianhong Dai, Yisheng Chai, Huimin, Zhang, Shuai Dong, Huibo Cao, Stuart Calder, Yunyu Yin, Xiao Wang, Xudong Shen, Zhehong Liu, Takashi Saito, Yuichi Shimakawa, Hajime Hojo, Yuichi Ikuhara, Masaki Azuma, Zhiwei Hu, Young Sun, Changqing Jin, and Youwen Long,
      Realization of Large Electric Polarization and Strong Magnetoelectric Coupling in BiMn3Cr4O12
      Advanced Materials, 1703435 (2017)
     • 175.Sakai Y, Yang J, Yu R, Hojo H, Yamada I, Miao P, Lee S, Torii S, Kamiyama T, Ležai? M, Bihlmayer G, Mizumaki M, Komiyama J, Mizokawa T, Yamamoto H, Nishikubo T, Hattori Y, Oka K, Yin Y, Dai J, Li W, Ueda S, Aimi A, Mori D, Inaguma Y, Hu Z, Uozumi T, Jin C, Long Y, Azuma M.,
      A-Site and B-Site Charge Orderings in an s-d Level Controlled Perovskite Oxide PbCoO3
      JACS 139, 4574 (2017)
     • 174.Hengjie Liu, Jing Zhou, Linjuan Zhang, Zhiwei Hu, Changyang Kuo, Jiong Li, Yu Wang, Liu Hao Tjeng, Tun-Wen Pi, Arata Tanaka, Li Song , Jian-Qiang Wang, and Shuo Zhang
      Insight into the Role of Metal–Oxygen Bond and O 2p Hole in High-Voltage Cathode LiNixMn2–xO4.
      J. Phys. Chem. C, 121, 16079 (2017)
     • 173. Z. W. Li,H. Guo,Z. Hu,T. S. Chan,K. Nemkovski,and A. C. Komarek,
      Single-crystal growth and physical properties of 50% electron-doped rhodate Sr1.5La0.5RhO4
      Phy. Rev. Mat. 1, 044005 (2017)
     • 172. S. Agrestini, C.-Y. Kuo, K.-T. Ko, Z. Hu, D. Kasinathan, H. B. Vasili, J. Herrero-Martin, S. M. Valvidares, E. Pellegrin, L.-Y. Jang, A. Henschel, M. Schmidt, A. Tanaka, and L. H. Tjeng,
      Electronically highly cubic conditions for Ru in alfa-RuCl3
      Phy. Rev. B 96, 161107 (2017)
     • 171. A. K. Efimenko, N. Hollmann, K. Hoefer, J. Weinen, D. Takegami, K. K. Wolff, S. G. Altendorf, Z. Hu, A. D. Rata, A. C. Komarek, A. A. Nugroho, Y. F. Liao, K.-D. Tsuei, H. H. Hsieh, H.-J. Lin, C. T. Chen, L. H. Tjeng, and D. Kasinathan
      Electronic signature of the vacancy ordering in NbO(Nb3O3)
      Phy. Rev. B 96, 195112 (2017)
     • 170.Kwing To Lai, Peter Adler, Yurii Prots, Zhiwei Hu, Chang-Yang Kuo, Tun-Wen Pi, and Martin Valldor,
      Successive Phase Transitions in Fe2+ Ladder Compounds Sr2Fe3Ch2O3 (Ch = S, Se)
      Inorg. Chem. DOI: 10.1021/acs.inorgchem.7b02042 (2017)
     • 169.Junye Yang, Jianhong Dai, Zhehong Liu, Runze Yu, Hajime Hojo, Zhiwei H, Tunwen Pi, Yunliang Soo , Changqing Jin, Masaki Azuma, and Youwen Long,
      High-Pressure Synthesis of the Cobalt Pyrochlore Oxide Pb2Co2O7 with Large Cation Mixed Occupancy
      Inorg. Chem. 56, 11676 (2017)
     • 168. Yi-Ying Chin , Hong-Ji Lin , Zhiwei Hu , Chang-Yang Kuo , Daria Mikhailova , Jenn-Min Lee , Shu-Chih Haw , Shin-An Chen , Walter Schnelle , Hirofumi Ishii , Nozomu Hiraoka , Yen-Fa Liao , Ku-Ding Tsuei , Arata Tanaka , Liu Hao Tjeng , Chien-Te Chen & Jin-Ming Chen
      Relation between the Co-O bond lengths and the spin state of Co in layered Cobaltates: a high-pressure study
      Scientific Reports, 7:3656, (2017)
     • 167. S. Agrestini, C.-Y. Kuo, D. Mikhailova, K. Chen, P. Ohresser, T. W. Pi, H. Guo, A. C. Komarek, A. Tanaka, Z. Hu, and L. H. Tjeng,
      Intricacies of the Co3+ spin state in Sr2Co0.5Ir0.5O4: An x-ray absorption and magnetic circular dichroism study
      Phy. Rev. B 95, 245131 (2017)
     • 166. S. Agrestini, C.-Y. Kuo, M. Moretti Sala, Z. Hu, D. Kasinathan, K.-T. Ko, P. Glatzel, M. Rossi, J.-D. Cafun, K. O. Kvashnina, A. Matsumoto, T. Takayama, H. Takagi, L. H. Tjeng, and M. W. Haverkort
      Long-range interactions in the effective low-energy Hamiltonian of Sr2IrO4: A core-to-core resonant inelastic x-ray scattering study
      Phy. Rev. B 95, 205123 (2017)
     • 165.Sandra Nemrava, Denis A. Vinnik, Zhiwei Hu, Martin Valldor, Chang-Yang Kuo, Dmitry A. Zherebtsov, Svetlana A. Gudkova, Chien-Te Chen, Liu Hao Tjeng, Rainer Niewa,
      Three Oxidation States of Manganese in the Barium Hexaferrite BaFe12–xMnxO19
      Inorg. Chem. 56, 3861 (2017)
     • 164.Kwing To Lai, Alexander Christoph Komarek, Maria Teresa Fernández-Díaz, Pi-Shan Chang, Sungjoon Huh, Helge Rosner, Chang-Yang Kuo, Zhiwei Hu, Tun-Wen Pi, Peter Adler, Vadim Ksenofontov, Liu Hao Tjeng, Martin Valldor,
      Canted antiferromagnetism on rectangular layers of Fe2+ in polymorphic CaFeSeO
      Inorg. Chem. 56, 4271 (2017)

      2016

      • 163. C.-Y. Kuo , Z. Hu , S.-C. Liao , Y. L. Huang , R. K. Vasudevan , M. B. Okatan , S. Jesse , S. V. Kalinin , L. Li ’ H. J. Liu , C.-H. Lai , T. W. Pi , S. Agrestini, K. Chen , P. Ohresser , A. Tanaka , L. H. Tjeng & Y. H. Chu
       Single-domain multiferroic BiFeO3 films
       Nature Communications, 7, 12712 (2016)
      • 162. C.F. Chang, Z. Hu, S. Klein, X.H. Liu, R. Sutarto, A. Tanaka, J.C. Cezar, N.B. Brookes, H.-J. Lin, H.H. Hsieh, C.T. Chen, A.D. Rata, and L.H. Tjeng
       Dynamic Atomic Reconstruction: How Fe3O4 Thin Films Evade Polar Catastrophe for Epitaxy
       Phys. Rev. X 6, 041011 (2016)
      • 161. Hai L. Feng, Stuart Calder, Madhav Prasad Ghimire, Ya-Hua Yuan, Yuichi Shirako, Yoshihiro Tsujimoto, Yoshitaka Matsushita, Zhiwei Hu, Chang-Yang Kuo, Liu Hao Tjeng, Tun-Wen Pi, Yun-Liang Soo, Jianfeng He, Masahiko Tanaka, Yoshio Katsuya, Manuel Richter, and Kazunari Yamaura
       Ba2NiOsO6: A Dirac-Mott insulator with ferromagnetism near 100 K
       Phys. Rev. B 94, 235158 (2016)
      • 160. A. A. Nugroho, Z. Hu, C. Y. Kuo, M. W. Haverkort, T. W. Pi, D. Onggo, M. Valldor, and L. H. Tjeng
       Cross-type orbital ordering in the layered hybrid organic-inorganic compound (C6H5CH2CH2NH3)2CuCl4
       Phys. Rev. B 94, 184404 (2016)
      • 159. Zhao, Q.; Liu, M.; Dai, J.; Yin, Y.; Zhou, L.; Yang, J.; Hu, Z.; Agrestini, S.; Chen, K.; Pellegrin, E. ; Valvidares, M.; Nataf, L.; Baudelet, F.; Tjeng, L. H.; Yang, Y.-f.; Jin, C.; Long, Y.
       High-Pressure Synthesis and Ferrimagnetic Ordering of the B-Site-Ordered Cubic Perovskite Pb2FeOsO6
       Inorganic Chemistry, 55(19), 9816-9821 (2016)
      • 158. Daria Mikhailova, Zhiwei Hu, Chang-Yang Kuo, Steffen Oswald, Kailash M. Mogare, Jyh-Fu Lee, Chin-Wen Pao, Shin-An Chen, Jenn-Min Lee, Shu-Chih Haw, Jin-Ming Chen, Yen-Fa Liao, Hirofumi Ishii, Ku-Ding Tsuei, Anatoliy Senyshyn, Helmut Ehrenberg
       Charge transfer and structural anomaly in stoichiometric layered perovskite Sr2Co0.5Ir0.5O4
       Eur. J. Inorg. Chem 00, DOI: 10.1002/ejic.201600970 (2016)
      • 157. Yunyu Yin, Min Liu, Jianhong Dai, Xiao Wang, Long Zhou, Huibo Cao, Clarina dela Cruz, Zhiwei Hu, Tun-Wen Pi, C.T. Chen, Yuanji Xu, Xi Shen, Richeng Yu, Jose? Antonio Alonso, A. Muñoz, Yi-feng Yang, Changqing Jin, and Youwen Long.
       Orthogonal Spin Ordering in the A- and B-site Ordered Quadruple Perovskite LaMn3Ni2Mn2O12
       Chem. Mater. 8988, DOI: 10.1021/acs.chemmater.6b03785 (2016)
      • 156. Zhao, Q.; Yin, Y.-Y.; Dai, J.-H.; Shen, X.; Hu, Z.-W.; Yang, J.-Y.; Wang, Q.-T.; Yu, R.-C.; Li, X.-D.; Long, Y.-W.
       A-site ordered perovskite CaCu3Cu2Ir2O12-delta with square-planar and octahedral coordinated Cu ions
       Chin. Phys. B 25, 020701 (2016)
      • 155. S.C. Haw, J.M. Lee, S.A. Chen, K.T. Lu, M.T. Lee, T.W. Pi, C.H. Lee, Z. Hu and J.M. Chen
       Influence of Fe substitution on the Jahn–Teller distortion and orbital anisotropy in orthorhombic Y(Mn1-xFex)O3 epitaxial films
       Dalton Transactions 45, 12393 (2016)
      • 154. Y. Y. Chin, H.-J. Lin, Z. Hu, Masanori Nagao, Yongping Du, Xiangang Wan, B.-J. Su, L. Y. Jang, T. S. Chan, H.-Y. Chen, Y. L. Soo, and C. T. Chen
       Temperature, doping, and polarization effects on Bi 6 p and S 3 p states in the BiS2 -layered superconductor LaO1-xFxBiS2
       Phy. Rev. B 94, 035150 (2016)
      • 153. H. Deng, M. Liu, J.H. Dai, Z. Hu, C. Y. Kuo, Y. Yin, J. Yang, X. Wang, Q. Zhao, Y. Xu, Z. Fu, J. Cai, H. Guo, K. Jin, T.W. Pi, Y.L. Soo, G. Zhou, J. Cheng, K. Chen, P. Ohresser, Y.F. Yang, C.Q. Jin, L.H. Tjeng, and Y.W. Long
       Strong enhancement of spin ordering by A -site magnetic ions in the ferrimagnet CaCu3Fe2Os2O12
       Phy. Rev. B 94, 024414 (2016)
      • 152. Hanjie Guo, Zhiwei Hu, Tun-Wen Pi, Liu Hao Tjeng and Alexander Christoph Komarek
       Single Crystal Growth of Pure Co3+ Oxidation State Material LaSrCoO4
       Crystals 6, 98 (2016)
      • 151. Christina Jessica Wong, Emily Jane Hopkins, Yurii Prots, Zhiwei Hu, Chang-Yang Kuo, Tun-Wen Pi, and Martin Valldor.
       Anionic Ordering in Ba15V12S34O3, Affording Three Oxidation States of Vanadium and a Quasi-One-Dimensional Magnetic Lattice
       Chem. Mater. 28, 1621 (2016)
      • 150. M. Valldor, B. Boçhme, Y. Prots, H. Borrmann, P. Adler, W. Schnelle, Y. Watier, C.Y. Kuo, T.W.Pi, Z. Hu, C. Felser, and L.H.Tjeng.
       [Cs6Cl][Fe24Se26]: A Host–Guest Compound with Unique Fe–Se Topology
       Chemistry - A European Journal, 22, PP.1-7 (2016)
      • 149. J. C. Yang, C. Y. Kuo, H. J. Liu, H. C. Ding, C. G. Duan, H. J. Lin, Z. Hu, T. W. Pi, L. H. Tjeng, C. T. Chen, E. Arenholz, Q. He, and Y. H. Chu
       Electrically enhanced magnetization in highly strained BiFeO3 films
       NPG Asia Materials 8, e269 (2016)
      • 148. J. Zhou, L.J.Zhang, Z. Hu, C.Y. Kuo, H.J. u, X. Lin, Y.Wang, T.W.Pi, J.Q. Wang and S. Zhang.
       The significant role of covalency in determining the ground state of cobalt phthalocyanines molecule
       AIP Advances 6,035306 (2016)
      • 147. Q. Li, J. H. Liang, Y. M. Luo, Z. Ding, T. Gu, Z. Hu, C. Y. Hua, H.-J. Lin, T. W. Pi, S. P. Kang, C. Won & Y. Z. Wu
       Antiferromagnetic proximity effect in epitaxial CoO/NiO/MgO(001) systems 
       Scientific Reports, 6:22355, 1-8 (2016)
      • 146. Z. W. Li , Y. Drees , C. Y. Kuo , H. Guo , A. Ricci , D. Lamago , U. Rütt , O. Gutowski , T. W. Pi , A. Piovano , W. Schmidt , K. Mogare , Z. Hu , L. H. Tjeng , A. C. Komarek,
       Incommensurate spin correlations in highly oxidized cobaltates La2-xSrxCoO4
       Scientific Reports, 6:25117, 1-9 (2016)

       2015

        ...........................................................
       • 145. Emily J. Hopkins, Yurii Prots, Ulrich Burkhardt, Yves Watier, Zhiwei Hu, Chang-Yang Kuo, Jen-Che Chiang, Tun-Wen Pi, Arata Tanaka, Liu Hao Tjeng and Martin Valldor
        Ba3V2S4O3: A Mott Insulating Frustrated Quasi One-Dimensional S = 1 Magnet
        Chemistry-A European Journal, 21, 7938 (2015)
       • 144. Jiang, W. B.; Yang, L.; Guo, C. Y.; Hu, Z.; Lee, J. M.; Smidman, M.; Wang, Y. F.; Shang, T.; Cheng, Z. W.; Gao, F. ; Ishii, H.; Tsuei, K. D.; Liao, Y. F.; Lu, X.; Tjeng, L. H.; Chen, J. M.; Yuan, H. Q.
        Crossover from a heavy fermion to intermediate valence state in noncentrosymmetric Yb2Ni12(P,As)7
        Scientific Reports, 5:17608, 1-9 (2015)
       • 143. L. Shlyk, D.A. Vinnik, D.A. Zherebtsov, Z. Hu, C.-Y. Kuo, C.-F. Chang, H.-J. Lin, L.-Y. Yang, A.S. Semisalova, N.S. Perov, T. Langer, R. Pottgen, S. Nemrava, R. Niewa
        Single crystal growth, structural Characteristics and magnetic properties of chromium substituted M-type ferrites
        Solid State Sciences, 50, 23 (2015)
       • 142. Li Zhao, Zhiwei Hu, Chang-Yang Kuo, Tun-Wen Pi, Maw-Kuen Wu, Liu Hao Tjeng, Alexander C. Komarek
        Mn3TeO6 – a new multiferroic material with two magnetic sub-structures
        Phys. Status Solidi RRL 1-5, (2015)
       • 141.Junye Yang, Long Zhou,Jinguang Cheng, Zhiwei Hu, Changyang Kuo, Chih-Wen Pao, Lingyun Jang, Jyh-Fu Lee,Jianhong Dai, Sijia Zhang, Shaomin Feng, Panpan Kong, Zhen Yuan, Jie Yuan, Yoshiya Uwatoko, Tao Liu, Changqing Jin,and Youwen Long,
        Charge Transfer Induced Multifunctional Transitions with Sensitive Pressure Manipulation in a Metal Organic Framework
        Inorg. Chem. 91, 104424 (2015)
       • 140. Q. Li, T. Gu, J. Zhu, Z. Ding, J. X. Li, J. H. Liang, Y. M. Luo, Z. Hu, C. Y. Hua,3 H.-J. Lin, T. W. Pi, C. Won, and Y. Z. Wu
        Multiple in-plane spin reorientation transitions in Fe/CoO bilayers grown on vicinal MgO(001)
        Phys. Rev. B 91, 104424 (2015)
       • 139. Chuannan Ge, Xiangang Wan, Eric Pellegrin, Zhiwei Hu, Wen-I Liang, Michael Bruns, Wenqin Zou, and Youwei Du
        High Coercivity in Large Exchange-Bias Co/CoO-MgO Nano-Granular Films
        Chin. Phys. B 24, 034501 (2015)
       • 138. G. H. Fecher, D. Ebke. S. Ouardi, S. Agrestini. C-Y. Kuo, N. Hollmann, Z. Hu, A. Gloskovskii, F. Yakhou, N. B. Brookes, C. Felser
        State of Co and Mn in half-metallic ferromagnet Co2MnSi explored by magnetic circular dichroism in hard X-ray photoelectron emission and soft X-ray absorption spectroscopies
        SPIN 4, 1440017 (2015)
       • 137. Avijit Kumar Paul, Angelina Sarapulova, Peter Adler, Manfred Reehuis, Sudipta Kanungo, Daria Mikhailova, Walter Schnelle, Zhiwei Hu, Changyang Kuo, Vasudeva Siruguri, Sudhindra Rayaprol, Yunlian Soo, Binghai Yan, Claudia Felser, Liu Hao Tjeng, and Martin Jansen
        Magnetically Frustrated Double Perovskites: Synthesis, Structural Properties, and Magnetic Order of Sr2BOsO6 (B = Y, In, Sc)
        Z. Anorg. Chem. 641, 197 (2015)
       • 136. S. Ya. Istomin, O. A. Tyablikov, S. M. Kazakov, E. V. Antipov, A. I. Kurbakov, A. A. Tsirlin, N. Hollmann, Y. Y. Chin, H.-J. Lin, C. T. Chen, A. Tanaka, L. H. Tjeng and Z. Hu
        An unusual high-spin ground state of Co3+ in octahedral coordination in brownmillerite-type cobalt oxide
        Dalton Transactions 48, (2015) Advance Article
       • 135. Thomas Willers, Fabio Strigari, Zhiwei Hu, Violetta Sessi, Nicholas B. Brookes, Eric D. Bauer, John L. Sarrao, J. D. Thompson, Arata Tanaka, Steffen Wirth, Liu Hao Tjeng, and Andrea Severing,
        Correlation between ground state and orbital anisotropy in heavy fermion materials
        PNAS 112, E2384 (2015)
       • 134. S. Agrestini, Z. Hu, C.-Y. Kuo, M. W. Haverkort, K.-T. Ko, N. Hollmann, Q. Liu, E. Pellegrin, M. Valvidares, J. Herrero-Martin, P. Gargiani, P. Gegenwart, M. Schneider, S. Esser, A. Tanaka, A. C. Komarek, and L. H. Tjeng
        Electronic and spin states of SrRuO3 thin films: An x-ray magnetic circular dichroism study
        Phys. Rev. B 91, 075127 (2015)

       2014

       • 133. C.-Y. Kuo, Y. Drees, M.T. Fernández-Díaz, L. Zhao, L. Vasylechko, D. Sheptyakov, A.M.T. Bell, T.W. Pi, H.-J. Lin, M.-K. Wu, E. Pellegrin, S.M. Valvidares, Z.W. Li, P. Adler, A. Todorova, R. Küchler, A. Steppke, L.H. Tjeng, Z. Hu, and A.C. Komarek
        k=0 Magnetic Structure and Absence of Ferroelectricity in SmFeO3
        Phys. Rev. Lett. 113, 217203 (2014)
       • 132. G. Fecher, D. Ebke, S. Ouardi, S. Agrestini, C.-Y. KUO, N. Hollmann and Z.I Hu, A. Gloskovskii, F. Yakhou, N.B. Brookes, C. Felser,
        Strain-modulated antiferromagnetic spin orientation and exchange coupling in Fe/CoO(001)
        Spin. 4, 1440017 (2014)
       • 131. J. Zhu, Q. Li, J. X. Li, Z. Ding, C. Y. Hua, M. J. Huang, H.-J. Lin, Z. Hu, C. Won, and Y. Z. Wu
        Strain-modulated antiferromagnetic spin orientation and exchange coupling in Fe/CoO(001)
        J. Appl. Phys. 115, 193903 (2014)
       • 130. J. D. Reim, E. Rosén, W. Schweika, M. Meven, N. R. Leo, D. Meier, M. Fiebig, M. Schmidt, C.-Y. Kuo, T.-W. Pi, Z. Hu and M. Valldor
        Structural invariance upon antiferromagnetic ordering in geometrically frustrated swedenborgite, CaBaCo2Fe2O7
        Journal of Applied Crystallography 47, 2038 (2014)
       • 129. A. A. Tsirlin, M. G. Rabie, A. Efimenko, Z. Hu, R. Saez-Puche, and 1and L. H. Tjeng
        Importance of tetrahedral coordination for high-valent transition-metal oxides:YCrO4 as a model system
        Phys. Rev. B 90, 085106 2014
       • 128. N. Hollmann, Z. Hu, Z. He, M. Schmidt, C.-Y. Kuo, M. Rotter, A. A. Nugroho, V. Sessi, A. Tanaka, N. B. Brookes, and L. H. Tjeng
        Spectroscopic evidence for exceptionally high orbital moment induced by local distortions in alfa-CoV2O6
        Phys. Rev. B 89, 201101 (2014)
       • 127. J. M. Chen, J. M. Lee, S. C. Haw, S. A. Chen, V. Hardy, F. Guillou, S. W. Chen, C. Y. Kuo, C. W. Pao, J. F. Lee, N. Hiraoka, H. Ishii, K. D. Tsuei, and Z. Hu,
        Evolution of spin and valence states of (Pr0.7Sm0.3)0.7CoO3
        Phys. Rev. B 89, 201101 (2014)
       • 126. J. Zhu, Q. Li, J. X. Li, Z. Ding, J. H. Liang, X. Xiao, Y. M. Luo, C. Y. Hua, H.-J. Lin, T. W. Pi, Z. Hu, C. Won, and Y. Z. Wu
        Antiferromagnetic spin reorientation transition in epitaxial NiO/CoO/MgO(001) systems
        Phys. Rev. B 90, 054403 2014
       • 125. D. Mikhailova, C. Y. Kuo, P. Reichel, A. A. Tsirlin, A. Efimenko, M. Rotter, M. Schmidt, Z. Hu, T. W. Pi, L. Y. Jang, Y. L. Soo, S. Oswald, and L. H. Tjeng
        Structure, Magnetism, and Valence States of Cobalt and Platinum in Quasi-One-Dimensional Oxides A3CoPtO6 with A = Ca, Sr
        J. Phys. Chem. C 118, 5463 (2014)
       • 124. D. Mikhailova, P. Alexander A. Tsirlin, A. M Abakumov, A. Senyshyn, K. M. Mogare1, M. Schmidt, C. Y. C.-W. Pao, T. W. Pi, J.-F. Lee, Z. Hu, L. H. Tjeng
        Oxygen-driven competition between low-dimensional structures of Sr3CoMO6 and Sr3CoMO7-? with M = Ru, Ir
        Dalton Transactions 43, 13883 (2014)
       • 123. Jin-Ming Chen, Yi-Ying Chin, Martin Valldor, Zhiwei Hu, Jenn-Min Lee, Shu-Chih Haw, Nozomu Hiraoka, Hirofumi Ishii, Chih-Wen Pao, Ku-Ding Tsuei, Jyh-Fu Lee, Hong-Ji Lin, Ling-Yun Jang, Arata Tanaka, Chien-Te Chen, and Liu Hao Tjeng
        A Complete High-to-Low spin state Transition of Trivalent Cobalt Ion in Octahedral Symmetry in SrCo0.5Ru0.5O3.
        J. Am. Chem. Soc. 136, 1514 (2014)
       • 122. S. C. Haw, J. M. Lee, S. A. Chen, K. T. Lu, Pao-An Lin, Chih-Hao Lee, M. T. Lee, Tun-Wen Pi, Zhiwei Hu, and Jin-Ming Chen
        Anisotropic orbital occupation and Jahn-Teller distortion of orthorhombic YMnO3 epitaxial films: a combined experimental and theoretical study on polarization-dependent x-ray absorption spectroscopy
        J. Chem. Phys.140, 154503(2014)

       2013

       • 121. N. Hollmann, Z. Hu, A. Maignan, A. Günther, L.-Y. Jang, A. Tanaka, H.-J. Lin, C. T. Chen, P. Thalmeier, and L. H. Tjeng
        Correlation effects in CaCu3Ru4O12
        Phys. Rev. B 87, 155122 (2013)
       • 120. F. Strigari, T. Willers, Y. Muro, K. Yutani, T. Takabatake, Z. Hu, S. Agrestini, C.-Y. Kuo, Y.-Y. Chin, H.-J. Lin, T. W. Pi, C. T. Chen, E. Weschke, E. Schierle, A. Tanaka, M. W. Haverkort, L. H. Tjeng, and A. Severing
        Publisher's Note: Crystal field ground state of the orthorhombic Kondo semiconductors CeOs2Al10 and CeFe2Al10 [Phys. Rev. B 87, 125119 (2013)]
        Phys. Rev. B 87, 119906(E) (2013)
       • 119. F. Strigari, T. Willers, Y. Muro, K. Yutani, T. Takabatake, Z. Hu, S. Agrestini, C.-Y. Kuo, Y.-Y. Chin, H.-J. Lin, T. W. Pi, C. T. Chen, E. Weschke, E. Schierle, A. Tanaka, M. W. Haverkort, L. H. Tjeng, and A. Severing
        Crystal field ground state of the orthorhombic Kondo semiconductors CeOs2Al10 and CeFe2Al10
        Phys. Rev. B 87, 125119 (2013)
       • 118. F. Guillou, Q. Zhang, Z. Hu, C. Y. Kuo, Y. Y. Chin, H. J. Lin, C. T. Chen, A. Tanaka, L. H. Tjeng, and V. Hardy
        Coupled valence and spin state transition in (Pr0.7Sm0.3)0.7Ca0.3CoO3
        Phys. Rev. B 87, 115114 (2013)
       • 117. Baroudi, K.; Yim, C.; Wu, H.; Huang, Q.; Roudebush, J. H.; Vavilova, E.; Grafe, H.-J.; Kataev, V.; Buechner, B.; Ji, H.; Kuo, C.; Hu, Z.; Pi, T.-W.; Pao, C.; Lee, J.; Mikhailova, D.; Tjeng, L. H.; Cava, R. J.:
        Structure and properties of alfa-NaFeO2-type ternary sodium iridates.
        Journal of Solid State Chemistry 210, 195 (2013)
       • 116. Chuannan Ge, XiangangWan, Eric Pellegrin, Zhiwei Hu, S. Manuel Valvidares, Alessandro Barla, Wen-I. Liang, Ying-Hao Chu, Wenqin Zoua and Youwei Dua
        Direct observation of rotatable uncompensated spins in the exchange bias system Co/CoO–MgO
        Nanoscale 5, 10236 (2013)
       • 115. Ying-Jiun Chen, Ying-Hui Hsieh, Sheng-Chieh Liao, Zhiwei Hu, Meng-Jie Huang, Wei-Cheng Kuo, Yi-Ying Chin, Tzeng-Ming Uen, Jenh-Yih Juang, Chih-Huang Lai, Hong-Ji Lin, Chien-Te Chen and Ying-Hao Chu
        Strong magnetic enhancement in self-assembled multiferroic-ferrimagnetic nanostructures
        Nanoscale 5, 4449 (2013)
       • 114. M.-J. Huang, G. Deng, Y. Y. Chin, Z. Hu, J.-G. Cheng, F. C. Chou, K. Conder, J.-S. Zhou, T.-W. Pi, J. B. Goodenough, H.-J. Lin, and C. T. Chen
        Determination of hole distribution in Sr141-xCaxCu24O41 using soft x-ray absorption spectroscopy at the Cu L3 edge
        Phys. Rev. B 88, 014520 (2013)

       2012

       • 113. J. W. Simonson, Z. P. Yin, M. Pezzoli, J. Guo, J. Liu, K. Post, A. Efimenko, N. Hollmann, Z. Hu, H.-J. Lin, C. T. Chen, C. Marques, V. Leyva, G. Smith, J. W. Lynn, L. Sun, G. Kotliar, D. N. Basov, L. H. Tjeng, M. C. Aronson
        From antiferromagnetic insulator to correlated metal in pressurized and doped LaMnPO
        PNAS 109, E1815 (2012)
       • 112. Z Hu, Hua Wu, T C Koethe, S N Barilo, S V Shiryaev, G L Bychkov, C Schüßler-Langeheine, T Lorenz, A Tanaka, H H Hsieh, H-J Lin, C T Chen, N B Brookes, S Agrestini, Y-Y Chin, M Rotter and L H Tjeng
        Spin-state order/disorder and metal-insulator transition in GdBaCo2O5.5: experimental determination of the underlying electronic structure
        New J. Phys. 14 123025
       • 111. Yan Li, Young N. Kim, Jinguang Cheng, Jose A. Alonso, Zhiwei Hu, Yi-Ying Chin, Tsuyoshi Takami, Maria T. Fernandez-Díaz, Hong-Ji Lin, Chien-Te Chen, Liu H. Tjeng, Arumugam Manthiram, and John B. Goodenough?
        Oxygen-Deficient Perovskite Sr0.7Y0.3CoO2.65? as a Cathode for Intermediate-Temperature Solid Oxide Fuel Cells
        Chem. Mater., 2011, 23 (22), pp 5037-5044
       • 110. J. C. Yang, Q. He, S. J. Suresha, C. Y. Kuo, C. Y. Peng, R. C. Haislmaier, M. A. Motyka, G. Sheng, C. Adamo, H. J. Lin, Z. Hu, L. Chang, L. H. Tjeng, E. Arenholz, N. J. Podraza, M. Bernhagen, R. Uecker, D. G. Schlom, V. Gopalan, L. Q. Chen, C. T. Chen, R. Ramesh, and Y. H. Chu
        Orthorhombic BiFeO3
        Phys. Rev. Lett. 109, 247606 (2012)
       • 109. D. Mikhailova, B. Schwarz, A. Senyshyn, A. M. T. Bell, Y. Skourski, H. Ehrenberg, A. A. Tsirlin, S. Agrestini, M. Rotter, P. Reichel, J. M. Chen, Z. Hu, Z. M. Li, Z. F. Li, and L. H. Tjeng
        Magnetic properties and crystal structure of Sr3CoIrO6 and Sr3NiIrO6
        Phys. Rev. B 86, 134409 (2012)
       • 108. F. Strigari, T. Willers, Y. Muro, K. Yutani, T. Takabatake, Z. Hu, Y.-Y. Chin, S. Agrestini, H.-J. Lin, C. T. Chen, A. Tanaka, M. W. Haverkort, L. H. Tjeng, and A. Severing
        Crystal-field ground state of the orthorhombic Kondo insulator CeRu2Al10
        Phys. Rev. B 86, 081105(R) (2012)
       • 107. M. A. Hossain, B. Bohnenbuck, Y. D. Chuang, M. W. Haverkort, I. S. Elfimov, A. Tanaka, A. G. Cruz Gonzalez, Z. Hu, H.-J. Lin, C. T. Chen, R. Mathieu, Y. Tokura, Y. Yoshida, L. H. Tjeng, Z. Hussain, B. Keimer, G. A. Sawatzky, and A. Damascelli
        Mott versus Slater-type metal-insulator transition in Mn-substituted Sr3Ru2O7
        Phys. Rev. B 86, 041102(R) (2012)
       • 106. J. Gegner, M. Gamza, S.-V. Ackerbauer, N. Hollmann, Z. Hu, H.-H. Hsieh, H.-J. Lin, C. T. Chen, A. Ormeci, A. Leithe-Jasper, H. Rosner, Yu. Grin, and L. H. Tjeng
        Insulator-metal transition in TiGePt: A combined photoelectron spectroscopy, x-ray absorption spectroscopy, and band structure study
        Phys. Rev. B 85, 235106 (2012)
       • 105. J.-G. Cheng, J.-S. Zhou, Z. Hu, M. R. Suchomel, Y. Y. Chin, C. Y. Kuo, H.-J. Lin, J. M. Chen, D. W. Pi, C. T. Chen, T. Takami, L. H. Tjeng, and J. B. Goodenough
        Spin-state transition in Ba2Co9O14
        Phys. Rev. B 85, 094424 (2012)
       • 104. S. G. Altendorf, N. Hollmann, R. Sutarto, C. Caspers, R. C. Wicks, Y.-Y. Chin, Z. Hu, H. Kierspel, I. S. Elfimov, H. H. Hsieh, H.-J. Lin, C. T. Chen, and L. H. Tjeng
        Spectroscopic observation of strain-assisted TC enhancement in EuO upon Gd doping
        Phys. Rev. B 85, 081201(R) (2012)
       • 103. T. Willers, D. T. Adroja, B. D. Rainford, Z. Hu, N. Hollmann, P. O. Körner, Y.-Y. Chin, D. Schmitz, H. H. Hsieh, H.-J. Lin, C. T. Chen, E. D. Bauer, J. L. Sarrao, K. J. McClellan, D. Byler, C. Geibel, F. Steglich, H. Aoki, P. Lejay, A. Tanaka, L. H. Tjeng, and A. Severing
        Spectroscopic determination of crystal-field levels in CeRh2Si2 and CeRu2Si2 and of the 4f0 contributions in CeM2Si2 (M=Cu, Ru, Rh, Pd, and Au)
        Phys. Rev. B 85, 035117 (2012)

       2011

       • 102. J. Schlappa, C. F. Chang, Z. Hu, E. Schierle, H. Ott, E. Weschke, G. Kaindl, M. Huijben, G. Rijnders, D. H. A. Blank, L. H. Tjeng, and C. Schüßler-Langeheine
        Resonant soft x-ray scattering from stepped surfaces of SrTiO3
        J. Phys: Condens. Matter 24, 035501 (2012)– Published December 19, 2011
       • 101. T. Willers, J. C. Cezar, N. B. Brookes, Z. Hu, F. Strigari, P. Körner, N. Hollmann, D. Schmitz, A. Bianchi, Z. Fisk, A. Tanaka, L. H. Tjeng, and A. Severing
        Magnetic Field Induced Orbital Polarization in Cubic YbInNi4: Determining the Quartet Ground State Using X-Ray Linear Dichroism picture
        Phys. Rev. Lett 107, 236402 (2011)– Published November 29, 2011
       • 100. Hua Wu, C. F. Chang, O. Schumann, Z. Hu, J. C. Cezar, T. Burnus, N. Hollmann, N. B. Brookes, A. Tanaka, M. Braden, L. H. Tjeng, and D. I. Khomskii
        Orbital order in La0.5Sr1.5MnO4: Beyond a common local Jahn-Teller picture
        Phys. Rev. B 84, 155126 (2011)– Published October 17, 2011
       • 99. J. X. Zhang, Q. He, M. Trassin, W. Luo, D. Yi, M. D. Rossell, P. Yu, L. You, C. H. Wang, C. Y. Kuo, J. T. Heron, Z. Hu, R. J. Zeches, H. J. Lin, A. Tanaka, C. T. Chen, L. H. Tjeng, Y.-H. Chu, and R. Ramesh
        Microscopic Origin of the Giant Ferroelectric Polarization in Tetragonal-like BiFeO3
        Phys. Rev. Lett. 107, 147602 (2011) – Published September 29, 2011
       • 98. H. Ohta, K. Yoshimura, Z. Hu, Y. Y. Chin, H. -J. Lin, H. H. Hsieh, C. T. Chen, and L. H. Tjeng
        Determination of the Co Valence in Bilayer Hydrated Superconducting NaxCoO2·yH2O by Soft X-Ray Absorption Spectroscopy
        Phys. Rev. Lett. 107, 066404 (2011)– Published August 4, 2011
       • 97. N. Hollmann, M. Valldor, Hua Wu, Z. Hu, N. Qureshi, T. Willers, Y.-Y. Chin, J. C. Cezar, A. Tanaka, N. B. Brookes, and L. H. Tjeng
        Orbital occupation and magnetism of tetrahedrally coordinated iron in CaBaFe4O7
        Phys. Rev. B 83, 180405 (2011) – Published May 3, 2011
       • 96. Daniel F. Förster, Jürgen Klinkhammer, Carsten Busse, Simone G. Altendorf, Thomas Michely, Zhiwei Hu, Yi-Ying Chin, L. H. Tjeng, Johann Coraux, and Daniel Bourgault
        Epitaxial europium oxide on Ni(100) with single-crystal quality
        Phys. Rev. B 83, 045424 (2011) – Published January 31, 2011

       2010

       • 95. N. Hollmann, Z. Hu, T. Willers, L. Bohatý, P. Becker, A. Tanaka, H. H. Hsieh, H.-J. Lin, C. T. Chen, and L. H. Tjeng
        Local symmetry and magnetic anisotropy in multiferroic MnWO4 and antiferromagnetic CoWO4 studied by soft x-ray absorption spectroscopy
        Phys. Rev. B 82, 184429 (2010)– Published November 23, 2010
       • 94. Christian Taubitz , Zhiwei Hu, Nils Hollmann, Yi-Ying Chin, Karsten Kuepper, Vladimir Tsurkan, H.-J. Lin, C. T. Chen, L. H. Tjeng, and Manfred Neumann
        Fe valence state at the surface of the Fe0.5Cu0.5Cr2S4 spinel
        Phys. Status Solidi RRL 4, No. 11, 338–339 (2010) / DOI 10.1002/pssr.201004302
       • 93. T. Haupricht, R. Sutarto, M. W. Haverkort, H. Ott, A. Tanaka, H. H. Hsieh, H.-J. Lin, C. T. Chen, Z. Hu, and L. H. Tjeng
        Local electronic structure of Fe2+ impurities in MgO thin films: Temperature-dependent soft x-ray absorption spectroscopy study
        Phys. Rev. B 82, 035120 (2010) – Published July 23, 2010
       • 92. J. M. Chen, Z. Hu, H. T. Jeng, Y. Y. Chin, J. M. Lee, S. W. Huang, K. T. Lu, C. K. Chen, S. C. Haw, T. L. Chou, H.-J. Lin, C. C. Shen, R. S. Liu, A. Tanaka, L. H. Tjeng, and C. T. Chen
        Strong orbital polarization in orthorhombic DyMnO3: A combined x-ray linear dichroism and ab initio electronic structure study
        Phys. Rev. B Rapid 81, 201102 (2010) – Published May 26, 2010
       • 91. T. Willers, Z. Hu, N. Hollmann, P. O. Körner, J. Gegner, T. Burnus, H. Fujiwara, A. Tanaka, D. Schmitz, H. H. Hsieh, H.-J. Lin, C. T. Chen, E. D. Bauer, J. L. Sarrao, E. Goremychkin, M. Koza, L. H. Tjeng, and A. Severing
        Crystal-field and Kondo-scale investigations of CeMIn5 (M=Co, Ir, and Rh): A combined x-ray absorption and inelastic neutron scattering study
        Phys. Rev. B, 81, 195114 (2010) – Published May 19, 2010
       • 90. H.-J. Lin, Y. Y. Chin, Z. Hu, G. J. Shu, F. C. Chou, H. Ohta, K. Yoshimura, S. Hébert, A. Maignan, A. Tanaka, L. H. Tjeng, and C. T. Chen
        Local orbital occupation and energy levels of Co in NaxCoO2: A soft x-ray absorption study
        Phys. Rev. B 81, 115138 (2010) – Published March 31, 2010

       2009

       • 89. Chun Fu Chang, Zhiwei Hu, Hua Wu, Tobias Burnus, N. Hollmann, Mohamed Benomar, T. Lorenz, Arata Tanaka, Hong-Ji Lin, H. H. Hsieh, C. T. Chen and L. Hao Tjeng
        Spin blockade, orbital occupation, and charge ordering in La1.5Sr0.5CoO4
        Phys. Rev. Lett., 102, 116401, (2009). arXiv:0901.3642
       • 88. Hua Wu, T. Burnus, Z. Hu, C. Martin, A. Maignan, J. C. Cezar, A. Tanaka, N. B. Brookes, D. I. Khomskii and L. H. Tjeng
        Ising magnetism and ferroelectricity in Ca3CoMnO6
        Phys. Rev. Lett., 102, 2, 026404, (2009). arXiv:0806.1607 [PDF, 188 kB]
       • 87. J. M. Chen, J. M. Lee, C. K. Chen, T. L. Chou, K. T. Lu, S. C. Haw, K. S. Liang, C. T. Chen, H. T. Jeng, S. W. Huang, T. J. Yang, C. C. Shen, R. S. Liu, J. Y. Lin and Z. Hu
        Bonding anisotropy in multiferroic TbMnO3 probed by polarization dependent x-ray absorption spectroscopy
        Appl. Phys. Lett., 94, 044105, (2009)
       • 86. R. Sutarto, S. G. Altendorf, B. Coloru, M. Moretti Sala, T. Haupricht, C.F. Chang, Z. Hu, C. Schüssler-Langeheine, N. Hollmann, H. Kierspel, H. H. Hsieh, H.-J. Lin, C. T. Chen and L. H. Tjeng
        Epitaxial and layer-by-layer growth of EuO thin films on YSZ (001) using MBE distillation
        Phys. Rev. B, 79, 205318, (2009). arXiv:0902.0330
       • 85. R. Sutarto, S. G. Altendorf, B. Coloru, M. Moretti-Sala, T. Haupricht, C. F. Chang, Z. Hu, C. Schüßler-Langeheine, N. Hollmann, H. Kierspel, J. A. Mydosh, H. H. Hsieh, H.-J. Lin, C. T. Chen and L. H. Tjeng
        Epitaxy, stoichiometry, and magnetic properties of Gd-doped EuO films on YSZ (001)
        Phys. Rev. B, 80, 085308, (2009). arXiv:0903.1632
       • 84. N. Hollmann, Z. Hu, M. Valldor, A. Maignan, A. Tanaka, H. H. Hsieh, H.-J. Lin, C. T. Chen and L. H. Tjeng
        Electronic and magnetic properties of the kagome systems YBaCo4O7 and YBaCo3MO7 (M=Al, Fe)
        Phys. Rev. B. 80, 085111 (2011)
       • 83. T. Willers, B. Fåk, N. Hollmann, P. O. Körner, Z. Hu, A. Tanaka, D. Schmitz, M. Enderle, G. Lapertot, L. H. Tjeng and A. Severing
        Crystal-field ground state of the noncentrosymmetric superconductor CePt3Si: A combined polarized soft x-ray absorption and polarized neutron study
        Phys. Rev. B, 80, 115106, (2009)

       2008

       2007

       2006

       • 74. Tobias Burnus, Zhiwei Hu, Maurits W. Haverkort, Júlio C. Cezar, Delphine Flahaut, Vincent Hardy, Antoine Maignan, Nicholas B. Brookes, Arata Tanaka, Hui-Huang Hsieh, Hong-Ji Lin, Chien-Te Chen and L. Hao Tjeng
        Valence, spin, and orbital state of Co ions in one-dimensional Ca3Co2O6: An x-ray absorption and magnetic circular dichroism study
        Phys. Rev. B, 74, 24, 245111, (2006). arXiv.org:cond-mat/0611545 [PDF, 339 kB]
       • 73. Maurits W. Haverkort, Zhiwei Hu, Júlio C. Cezar, Tobias Burnus, Helena Hartmann, Marco Reuther, Christian Zobel, Thomas Lorenz, Arata Tanaka, Nicholas B. Brookes, Hui-Huang Hsieh, Hong-Ji Lin, Chien-Te Chen and L. Hao Tjeng
        Spin State Transition in LaCoO3 Studied Using Soft X-ray Absorption Spectroscopy and Magnetic Circular Dichroism
        Phys. Rev. Lett., 97, 176405, (2006). arXiv.org:cond-mat/0610457 [PDF, 560 kB]
       • 72. Thomas C. Koethe, Zhiwei Hu, Maurits W. Haverkort, Christian Schüßler-Langeheine, F. Venturini, Nicholas B. Brookes, O. Tjernberg, W. Reichelt, Hui-Huang Hsieh, Hong-Ji Lin, Chien-Te Chen and L. Hao Tjeng
        Transfer of spectral weight and symmetry across the metal-insulator transition in VO2
        Phys. Rev. Lett., 97, 116402, (2006) [PDF, 391 kB]
       • 71. Jan Gegner, Thomas C. Koethe, Hua Wu, Zhiwei Hu, Helena Hartmann, T. Lorenz, T. Fickenscher, R. Pöttgen and L. Hao Tjeng
        Electronic structure of RAuMg and RAgMg (R = Eu, Gd, Yb)
        Phys. Rev. B, 74, 073102, (2006). arXiv.org:cond-mat/0511511 [PDF, 516 kB]
       • 70. Hua Wu, Zhiwei Hu, Tobias Burnus, Jonathan D. Denlinger, Peter G. Khalifah, David Mandrus, Ling-Yun Jang, Hui-Huang Hsieh, Arata Tanaka, Keng S. Liang, Jim W. Allen, Robert J. Cava, Daniel I. Khomskii and L. Hao Tjeng
        Orbitally driven spin-singlet dimerization in S = 1 La4Ru2O10
        Phys. Rev. Lett., 96, 25, 256402, (2006). arXiv.org:cond-mat/0606445 [PDF, 529 kB]
       • 69. H. Ott, S.J. Heise, R. Sutarto, Z. Hu, C.F. Chang, H.H. Hsieh, H.-J. Lin, C.T. Chen and L.H. Tjeng
        Soft x-ray magnetic circular dichroism study on Gd-doped EuO thin films
        Phys. Rev. B, 73, 9, 09407, (2006). arXiv.org:cond-mat/0509722

       2005

       2004

       2003

       • 59. R. Niewa, Z.-L. Huang, W. Schnelle, Zhiwei Hu and R. Kniep
        Preparation, Crystallographic, Spectroscopic and Magnetic Characterization of Low-Valency Nitridometalates Li2[(Li1−xMx)N] with M = Cu, Ni
        Z. f. Anorg. u. Allg. Chemie, 629, 10, 1778-1786, (2003)
       • 58. S.-L. Drechsler, Zhiwei Hu, J. Málek, H. Rosner, R. Neudert, M. Knupfer, M. S. Golden and J. Fink
        X-ray Absorption Spectroscopy of CuO2 Chains
        J. Low Temp. Phys., 131, 3-4, 369-373, (2003)
       • 57. Rainer Niewa, Zhiwei Hu and Rüdiger Kniep
        Mn and Fe K-edge XAS Spectra of Manganese and Iron Nitrido Compounds
        Eur. J. Inorg. Chem., 2003, 8, 1632-1634, (2003)
       • 56. C. Mitra, Z. Hu, P. Raychaudhuri, S. Wirth, S.I. Csiszar, H.H. Hsieh, H.-J. Lin, C.T. Chen and L.H. Tjeng
        Direct observation of electron doping in La0.7Ce0.3MnO3 using x-ray absorption spectroscopy
        Phys. Rev. B, 67, 092404, (2003)
       • 55. R. Niewa, D. Zherebtsov and Z. Hu
        Polymorphism of Heptalithium Nitridovanadate(V) Li7[VN4]
        Inorg. Chem., 42, 8, 2538 -2544, (2003)
       • 54. L. Vasylechko, W. Schnelle, U. Burkhardt, R. Ramlau, R. Niewa, H. Borrmann, K. Hiebl, Z. Hu and Yu. Grin
        Crystal structure, magnetic behaviour and valence state of ytterbium in the Yb4Ni10+xGa21−x phase
        J. Alloys and Comp., 350, 1-2, 9-16, (2003)
       • 53. T. K. Kim, H. Rosner, S.-L. Drechsler, Z. Hu, C. Sekar, G. Krabbes, J. Málek, M. Knupfer, J. Fink and H. Eschrig
        Unusual electronic structure of the pseudoladder compound CaCu2O3
        Phys. Rev. B, 67, 024516, (2003)

       2002

       • 52. R. Niewa, Z. Hu, C. Grazioli, U. Rößler, M. S. Golden, M. Knupfer, J. Fink, H. Giefers, G. Wortmann, F. M. F. de Groot and F. J. DiSalvo
        XAS spectra of Ce2[MnN3] at the Ce-M4,5, Ce-L3, Mn-L2,3 and N-K thresholds
        J. Alloys and Comp., 346, 1-2, 129-133, (2002)
       • 51. Ranjan K. Sahu, Z. Hu, Manju L. Rao, S. Sundar Manoharan, T. Schmidt, B. Richter, M. Knupfer, M. Golden, J. Fink and C. M. Schneider
        X-ray absorption spectra at the Ru and Mn L2,3 edges and long-range ferromagnetism in SrRu1–xMnxO3 solid solutions (0 ≤ x ≤ 0.5)
        Phys. Rev. B, 66, 144415, (2002)
       • 50. Z. Hu, M. S. Golden, S. G. Ebbinghaus, M. Knupfer, J. Fink, F. M. F. de Groot and G. Kaindl
        The distribution of the doped holes in La2−xSrxCu1−yRuyO4−δ
        Chem. Phys., 282, 3, 451-463, (2002)
       • 49. Z. Hu, C. Grazioli, M. Knupfer, M.S. Golden, J. Fink, Priya Mahadevan, Ashwani Kumar, Sugata Ray, D.D. Sarma, D. Reinen, S. Kawasaki, M. Takano, C. Schüßler-Langeheine, Chandan Mazumdar and G. Kaindl
        Difference in spin state and covalence between La1−xSrxCoO3 and La2−xSrxLi0.5Co0.5O4
        J. Alloys and Comp., 343, 1-2, 5-13, (2002)
       • 48. L. Alvarez, T. Pichler, P. Georgi, T. Schwieger, H. Peisert, L. Dunsch, Z. Hu, M. Knupfer, J. Fink, P. Bressler, M. Mast and M.S. Golden
        Electronic structure of pristine and intercalated Sc3N@C80 metallofullerene
        Phys. Rev. B, 66, 035107, (2002)
       • 47. C. Schüßler-Langeheine, H. Ott, A. Yu. Grigoriev, A. Möller, R. Meier, Z. Hu, Chandan Mazumdar, G. Kaindl and E. Weschke
        Oxygen-induced magnetic surface states on the (0001) surfaces of heavy lanthanide metals
        Phys. Rev. B, 65, 214410, (2002)
       • 46. Z. Hu, M. Knupfer, M. Kielwein, U.K. Rößler, M.S. Golden, J. Fink, F.M.F. de Groot, T. Ito, K. Oka and G. Kaindl
        The electronic structure of the doped one-dimensional transition metal oxide Y2−xCaxBaNiO5 studied using X-ray absorption
        Euro. Phys. J. B, 26, 449-453, (2002)
       • 45. Z. Hu, Priya Mahadevan, D.D. Sarma, G. Kaindl and L.H. Tjeng
        Study of valence and covalence as well as spin states of late transition metal oxides by x-ray absorption spectroscopy
        Recent Res. Devel. Physics, 3, 213, (2002)
       • 44. Z. Hu, S.-L. Drechsler, J. Málek, H. Rosner, R. Neudert, M. Knupfer, M. S. Golden, J. Fink, J. Karpinski, G. Kaindl, C. Hellwig and Ch. Jung
        Doped holes in edge-shared CuO2 chains and the dynamic spectral weight transfer in X-ray absorption spectroscopy
        Europhys. Lett., 59, 1, 135-141, (2002)

       2001

       • 43. Chandan Mazumdar, Z. Hu, H. von Lips, M. S. Golden, J. Fink, P. C. Canfield and G. Kaindl
        Polarization-dependent x-ray-absorption spectroscopy of RNi2B2C (R=Er to Lu): Reduced Ni-3d occupancy in YbNi2B2C
        Phys. Rev. B, 64, 2, 020504, (2001)
       • 42. Mark S. Golden, Christian Dürr, Andreas Koitzsch, Sibylle Legner, Zhiwei Hu, Sergey Borisenko, Martin Knupfer and Jörg Fink
        The electronic structure of cuprates from high energy spectroscopy
        J. Electron Spectrosc. Relat. Phenom., 117-118, 203-222, (2001)
       • 41. C. Grazioli, Z. Hu, M. Knupfer, G. Graw, G. Behr, M. S. Golden, J. Fink, H. Giefers, G. Wortmann and K. Attenkofer
        Characteristic temperature dependence of the 4f occupancy in the Kondo system CeSi2
        Phys. Rev. B, 63, 11, 115107, (2001)
       • 40. C. Dürr, S. Legner, R. Hayn, S. V. Borisenko, Z. Hu, A. Theresiak, M. Knupfer, M. S. Golden, J. Fink, F. Ronning, Z.-X. Shen, H. Eisaki, S. Uchida, C. Janowitz, R. Müller, R. L. Johnson, K. Rossnagel and L. Kipp
        Angle-resolved photoemission spectroscopy of Sr2CuO2Cl2
        Phys. Rev. B, 63, 1, 014505, (2001)
       • 39. H. VON LIPS, Z. HU, C. GRAZIOLI, G. BEHR, M. KNUPFER, M.S. GOLDEN, AND J. FINK
        POLARIZATION-DEPENDENT X-RAY ABSORPTION SPECTROSCOPY ON SINGLE CRYSTAL YNI2B2C SUPERCONDUCTORS
        Nato Science Series, 86, 193-198, (2001)
       • 38. Stefan Ebbinghaus, Zhiwei Hu and Armin Reller
        Determination of the Oxidation States of Cu and Ru in the System La2−xSrxCu1−yRuyO4−δ by XANES-Measurements
        J. Solid State Chem., 156, 1, 194-202, (2001)
       • 37. U. Schwarz, R. Giedigkeit, R. Niewa, M. Schmidt, W. Schnelle, R. Cardoso, M. Hanfland, Z. Hu, K. Klementiev and Yu. Grin
        Pressure-induced Oxidation State Change of Ytterbium in YbGa2
        Z. f. Anorg. u. Allg. Chemie, 627, 9, 2249-2256, (2001)
       • 36. Z. Hu, G. Kaindl, A. Hayer and D. Reinen
        Kantennahe Röntgenfeinstruktur-Untersuchungen an Oxidkeramiken von Chrom, Cobalt und Nickel in verschiedenen Oxidationsstufen und deren bindungschemische Interpretation
        Z. f. Anorg. u. Allg. Chemie, 627, 12, 2647-2653, (2001)

       2000

       • 35. T. Pichler, Z. Hu, C. Grazioli, S. Legner, M. Knupfer, M. S. Golden, J. Fink, F.M.F. de Groot, M.R.C. Hunt, P. Rudolf, R. Follath, Ch. Jung, L. Kjeldgaard, P. Brühwiler, M. Inakuma and H. Shinohara
        Proof for trivalent Sc ions in Sc2@C84 from high-energy spectroscopy
        Phys. Rev. B, 62, 19, 13196–13201, (2000)
       • 34. R. Neudert, S.-L. Drechsler, J. Málek, H. Rosner, M. Kielwein, Z. Hu, M. Knupfer, M. S. Golden, J. Fink, N. Nücker, M. Merz, S. Schuppler, N. Motoyama, H. Eisaki, S. Uchida, M. Domke and G. Kaindl
        Four-band extended Hubbard Hamiltonian for the one-dimensional cuprate Sr2CuO3: Distribution of oxygen holes and its relation to strong intersite Coulomb interaction
        Phys. Rev. B, 62, 16, 10752–10765, (2000)
       • 33. Z. Hu, G. Kaindl, H. Ogasawara, A. Kotani and I. Felner
        Ln-4f/ligand-2p covalence in BaLnO3 and Cs3LnF7 (Ln = Ce, Pr, Tb)
        Chem. Phys. Lett., 325, 1-3, 241-250, (2000)
       • 32. Z. Hu, M. S. Golden, J. Fink, G. Kaindl, S. A. Warda, D. Reinen, Priya Mahadevan and D. D. Sarma
        Hole distribution between the Ni 3d and O 2p orbitals in Nd2−xSrxNiO4−δ
        Phys. Rev. B, 61, 5, 3739–3744, (2000)
       • 31.Z. Hu, H. von Lips, M. S. Golden, J. Fink, G. Kaindl, F. M. F. de Groot, S. Ebbinghaus and A. Reller
        Multiplet effects in the Ru L2,3 x-ray-absorption spectra of Ru(IV) and Ru(V) compounds
        Phys. Rev. B, 61, 8, 5262–5266, (2000)

       1999

       • 30. R. Neudert, H. Rosner, S.-L. Drechsler, M. Kielwein, M. Sing, Z. Hu, M. Knupfer, M. S. Golden, J. Fink, N. Nücker, M. Merz, S. Schuppler, N. Motoyama, H. Eisaki, S. Uchida, M. Domke and G. Kaindl
        Unoccupied electronic structure of Li2CuO2
        Phys. Rev. B, 60, 19, 13413–13417, (1999)
       • 29. Kai Starke, Zhiwei Hu, F. Hübinger, E. Navas, Günther Kaindl and G. van der Laan
        Magnetic circular dichroism in lanthanide 4d-4f giant resonant photoemission: terbium
        Euro. Phys. J. B, 12, 171-178, (1999), http://www.edpsciences.org/articles/epjb/abs/1999/22/b9144/b9144.html
       • 28. H. von Lips, Z. Hu, C. Grazioli, S.-L. Drechsler, G. Behr, M. Knupfer, M. S. Golden, J. Fink, H. Rosner and G. Kaindl
        Polarization-dependent x-ray-absorption spectroscopy of single-crystal YNi2B2C superconductors
        Phys. Rev. B, 60, 16, 11444–11448, (1999)
       • 27. A. Tagliaferri, L. Braicovich, G. van der Laan, G. Ghiringhelli, N. B. Brookes, C. Dallera, M. Finazzi, E. Weschke, Z. Hu and G. Kaindl
        Many-body effects in nonresonant and resonant 4p spectroscopy of Gd metal
        Phys. Rev. B, 60, 8, 5728–5736, (1999)
       • 26. C. Schüßler-Langeheine, R. Meier, H. Ott, Z. Hu, Chandan Mazumdar, A. Yu. Grigoriev, G. Kaindl and E. Weschke
        Magnetically ordered surface oxide on Gd(0001)
        Phys. Rev. B, 60, 5, 3449–3452, (1999)
       • 25. Salam A. Warda, Werner Massa, Dirk Reinen, Zhiwei Hu, Günter Kaindl and Frank M. F. de Groot
        The Ordered K2NiF4-type Structure of Mixed Crystals La2−xSrxLi1/2Co1/2O4 (x<0.5) and the Electronic Properties of the Constituting CoIII
        J. Solid State Chem., 146, 1, 79-87, (1999)
       • 24. Z. Hu, R. Meier, C. Schüßler-Langeheine, E. Weschke, G. Kaindl, I. Felner, M. Merz, N. Nücker, S. Schuppler and A. Erb
        O-2p holes in tetravalent oxides of Ce and Pr and the Fehrenbacher-Rice hybrid in PrBa2Cu3O7-δ
        Phys. Rev. B, 60, 3, 1460–1463, (1999)
       • 23. G. van der Laan, E. Arenholz, Z. Hu, A. Bauer, E. Weschke, Ch. Schüßler-Langeheine, E. Navas, A. Mühlig, G. Kaindl, J. B. Goodkoep and N. B. Brookes
        Magnetic circular dichroism in Tb 3d→4f resonant photoemission
        Phys. Rev. B, 59, 13, 8835–8843, (1999)
       • 22. Z. Hu, K. Starke, G. van der Laan, E. Navas, A. Bauer, E. Weschke, C. Schüßler-Langeheine, E. Arenholz, A. Mühlig, G. Kaindl, J. B. Goodkoep and N. B. Brookes
        Spin flip in resonant photoemission from Gd
        Phys. Rev. B, 59, 15, 9737–9740, (1999)
       • 21. Chandan Mazumdar, Z. Hu and G. Kaindl
        Magnetic behavior and local electronic structure of Ce2Ni3Si5 and CeNi4B
        Physica B, 259-261, 89-91, (1999)

       1998

       • 20.Z. Hu, Chandan Mazumdar, G. Kaindl, F. M. F. de Groot, S. A. Warda and D. Reinen
        Valence electron distribution in La2Li1/2Cu1/2O4, Nd2Li1/2Ni1/2O4, and La2Li1/2Co1/2O4
        Chem. Phys. Lett., 297, 3-4, 321-328, (1998)
       • 19. R. Meier, E. Weschke, A. Bievetski, C. Schüßler-Langeheine, Z. Hu and G. Kaindl
        On the existence of monoxides on close-packed surfaces of lanthanide metals
        Chem. Phys. Lett., 292, 4-6, 507-514, (1998)
       • 18. Zhiwei Hu, Günter Kaindl and Gerd Meyer
        Chemical shifts in the X-ray absorption near-edge structure spectra of UBrn (n=3, 4, 5) and Cs2LiUX6 (X=F, Cl, Br, I)
        J. Alloys and Comp., 274, 1-2, 38-41, (1998)
       • 17. Z. Hu, G. Kaindl, S. A. Warda, D. Reinen, F. M. F. de Groot and B. G. Müller
        On the electronic structure of Cu(III) and Ni(III) in La2Li1/2Cu1/2O4, Nd2Li1/2Ni1/2O4, and Cs2KCuF
        Chem. Phys., 232, 1-2, 63-74, (1998)
       • 16.S. Haffner, R. Neudert, M. Kielwein, M. Knupfer, M. S. Golden, K. Ruck, G. Krabbes, J. Fink, H. Rosner, R. Hayn, H. Eisaki, S. Uchida, Z. Hu, M. Domke and G. Kaindl
        Unoccupied electronic structure of Sr2CuO2Cl2 and Ba2Cu3O4Cl2: Experiment and theory
        Phys. Rev. B, 57, 6, 3672–3678, (1998)

       1997

       • 15. G. van der Laan, E. Arenholz, E. Navas, Z. Hu, E. Mentz, A. Bauer and G. Kaindl
        Magnetic circular dichroism in 5p photoemission from Gd and Tb metal
        Phys. Rev. B, 56, 6, 3244–3250, (1997)
       • 14. M. Knupfer, R. Neudert, M. Kielwein, S. Haffner, M. S. Golden, J. Fink, C. Kim, Z.-X. Shen, M. Merz, N. Nücker, S. Schuppler, N. Motoyama, H. Eisaki, S. Uchida, Z. Hu, M. Domke and G. Kaindl
        Site-specific unoccupied electronic structure of one-dimensional SrCuO2
        Phys. Rev. B, 55, 12, R7291–R7294, (1997)
       • 13. K. Starke, E. Navas, E. Arenholz, Z. Hu, L. Baumgarten, G. van der Laan, C. T. Chen and G. Kaindl
        Magnetic circular dichroism in 4d→4f resonant photoemission and photoabsorption of Gd metal
        Phys. Rev. B, 55, 4, 2672–2675, (1997)
       • 12. Zhiwei Hu, G. Kaindl and B. G. Müller
        Core-level spectroscopy of the tetravalent lanthanide compounds M3LnF7 (with M = Cs, Rb; Ln = Ce, Pr, Nd, Tb, Dy)
        J. Alloys and Comp., 246, 1-2, 177-185, (1997)
       • 11. Zhiwei Hu, Günter Kaindl and Gerd Meyer
        X-ray absorption near-edge structure at the LI–III thresholds of Pr, Nd, Sm, and Dy compounds with unusual valences
        J. Alloys and Comp., 246, 1-2, 186-192, (1997)
       • 10. K. Starke, G. van der Laan, Z. Hu, E. Arenholz, E. Navas A. Bauer, A. Mühlig, C. Schüßler-Langeheine, E. Weschke, J. Goodkoep, N. Brookes and G. Kaindl
        Magnetic Dichroism in Resonant Photoemission and Photoabsorption from Gd
        Mat. Res. Soc. Symp. Proc., 475, 371, (1997)

       1995

       • 9. Z. Hu, G. Kaindl, G. Meyer, B.G. Müller and R. Hoppe
        Core-level Spectroscopy of Rare-Earth Compounds with Unusual Valence States
        Xu Guangxian, Xiao Jimei, Yu Zongsen, Ya, Proceedings of the 3rd International Conference on Rare Earth Development and Applications, Baotou, Inner Mongolia, China, (1995)
       • 8. Z. Hu, En–Jin Cho, G. Kaindl and B. G. Müller
        Valency and 4f covalency of Cs2RbTbF7
        Phys. Rev. B, 51, 12, 7514–7520, (1995)

       1994

       1993

       • 2. Hans-Friedrich Roth, Gerd Meyer, Zhiwei Hu and Günter Kaindl
        Synthesis, Structure, and X-Ray Absorption Spectra of LixNbO2 and NaxNbO2 (x ≤ 1).
        Z. f. Anorg. u. Allg. Chemie, 619, 8, 1369, (1993)
       • 1. E. Pellegrin, N. Nücker, J. Fink, S. L. Molodtsov, A. Gutiérrez, E. Navas, O. Strebel, Z. Hu, M. Domke, G. Kaindl, S. Uchida, Y. Nakamura, J. Markl, M. Klauda, G. Saemann–Ischenko, A. Krol, J. L. Peng, Z. Y. Li and R. L. Greene
        Orbital character of states at the Fermi level in La2–xSrxCuO4 and R2–xCexCuO4 (R=Nd,Sm)
        Phys. Rev. B, 47, 6, 3354–3367, (1993)